Bruk av sakkyndige – erstatning ved personskader

I personskadesaker brukes sakkyndige leger. Deres oppgave er omtrent som takstmenn i forhold til boliger. En takstmann skal sette en verdi på en eiendom eller taksere en vannskade. En sakkyndig lege i en trafikkskade skal «taksere» en skade på din kropp eller din psyke.
Når vi får denne «taksten» kan vi beregne hvor mye du vil ha krav på i erstatning. Som ved fast eiendom er det stor forskjell på hvilken takstmann man bruker, da dette er snakk om vurderinger som bygger på et medisinsk faglig skjønn. Valg av sakkyndig kan derfor få stor betydning for utmålingen av erstatning ved personskader.
advokat.no hjelper deg med både valg av sakkyndig og i forhold til det mandat den sakkyndige skal jobbe etter.  Mandatet er den sakkyndiges oppdragsbekrivelse og her bestemmes det endel som selvfølgelig også kan få betydning for det resultat den sakkyndige kommer frem til.

Pasientskader

I helsesektoren oppstår det av og til behandlingsskader eller pasientskader. Også i forhold til slike saker vil vi kunne hjelpe.

Voldsoffer

Mange skader, som f.eks. skader som gir grunnlag for voldsoffererstatning, oppstår ofte lenge etter at overgrepet er opphørt. Vi har hatt mange saker med seksuelle overgrep og voldtekter hvor man først anmelder forholdet omkring 20 år etter at det fant sted. Tilsvarende gjelder også ved seksuelle overgrep mot barn. Ofte har de som anmelder en kombinasjon av opprinnelige skader og såkalte senskader. Vår erfaring er at mange har psykiske skader etter slike overgrep.

Yrkesskader

Når det gjelder yrkesskader, kan også de oppstå ganske lenge etter arbeidsforholdet er slutt. Et typisk eksempel er de som jobber med kjemiske forbindelser over flere år. De vil kunne ha senskader som først materialiserer seg lenge etter at arbeidsforholdet er avsluttet.

Har du fått en personskade? Advokat.no hjelper deg!

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no