Pengene tilbake ved bilkjøp

Dersom du kjøper en bil skal denne bilen ha de egenskaper som følger av kjøpsloven, garantier og kjøpsavtalen for øvrig. Dersom bilen ikke har disse egenskapene har den en mangel og kjøper kan gjøre krav gjeldende mot selger.

De mangler som en oppdager kan være svært forskjellige, alt fra at en bil ikke har den lakk som den ble lovet eller at bilen har gått lenger enn det har vært oppgitt. Det følger av reglene i kjøpsloven at dersom bilen ikke har de egenskaper som er angitt kan det rettes ulike krav mot selger.

Dersom kjøper oppdager noe som oppfattes som en mangel er det svært viktig at selger så raskt som mulig informeres om dette. Kjøper kan miste sitt krav dersom vedkommende er passiv og venter for lenge med å varsle om mangelen. Det er tilstrekkelig i første omgang å opplyse at man mener det foreligger en mangel. Ved kjøp av brukt bil er det viktig å merke seg at mange biler selges i den stand de forefinner seg slik at det er begrenset hva slags mangler som kan gjøres gjeldende.

En selger vil alltid ha krav på å forsøke å foreta retting av feilen før andre krav kan gjøres gjeldende. I praksis har en gått svært langt i å la en bilforhandler få anledning til å forsøke å rette mangelen før krav om heving gjøres gjeldende. Dette kan imidlertid innebærer et savn av bilen som skal kompenseres med en erstatning, i form av leiebil eller dekning av økte kostnader.

Dersom mangelen fortsatt er tilstede etter at retting har vært forsøkt vil man kunne kreve prisavslag eller heving. For å kunne gjøres gjeldende heving vil mangelen måtte være vesentlig. Hva som ligger i dette kravet vil bero på en helhetsvurdering av kontraktens innhold og utforming, forholdene ved kontraktsinngåelsen, manglenes størrelse, art og omfang, deres økonomiske og faktiske betydning, mulighetene for å avhjelpe manglene osv.

Der er en rekke avgjørelser fra domstolene som tar stilling til spørsmålet om heving. Resultatene er noe ulike, men et utgangspunkt er at det skal en del til før et kjøp kan heves. I avgjørelsene som finnes er det lagt vekt på hvem som er selger slik at det stilles strengere krav til de profesjonelle enn de private. Domstolene har lagt til grunn at en privat menigmann ikke vil kunne ha den samme tekniske kjennskapen til en bil som en profesjonell.

I mange tilfeller er det mistanker om feil oppgitt kilometerstand. Dette kan gi grunnlag for å heve kjøpet. Er avviket på mer enn 3 ganger det oppgitte vil hevning kunne kreves. Lavere avvik vil måtte vurderes skjønnsmessig.

Ved kjøp av en bil som senere viser seg å være bruktimportert har domstolene lagt til grunn at dette i seg selv ikke er tilstrekkelig til å kunne heve kjøpet. Men slik opplysningssvikt gir grunnlag for prisavslag. I en avgjørelse er det lagt til grunn at privatimporterte bruktbiler generelt lå lavere i pris og prisavslaget for en bil som kun hadde gått 45 dager i Tyskland ble satt til kr 25 000,-

Prisavslaget for bilen skal settes til den differansen som bilen har i mangelfull og kontraktmessig stand på leveringstiden. Ved heving skal begge ytelsene tilbakeføres, slik at selger får igjen bilen med vederlag for den nytte kjøper har hatt av denne. Normalt blir dette fastsatt til ca. kr 1,- pr. kjørte km. Kjøper skal ha tilbake det beløp som er betalt for bilen med tillegg av morarente fra betalingen skjedde.

Betaler ikke selger tilbake det du krever, vil du ha rett til advokat og bilforsikringen din dekker advokatutgiftene opp til kr 100 000,- .

Advokatene i advokat.no har bred erfaring med bilsaker. Vi anbefaler at du tar kontakt for en uforpliktende samtale dersom du mener du har kjøpt en bil som er i mangelfull stand.

Denne artikkelen er skrevet av advokat Arne Heiestad i advokat.no. Ta gjerne direkte kontakt på e-post heiestad@advokat.no eller på telefon 924 84 700. Du kan også kontakte advokat.no på telefon 22 82 84 40.