Hekker og trær er ofte en kilde til irritasjon og konflikt mellom naboer. Deres størrelse kan være til sjenanse når det gjelder både utsende, utsikt og solforhold. Vi har spesialiserte advokater som ivaretar dine interesser.

Tone Lise Holmen Seglem
Senioradvokat

boligkjøp

Dette hjelper vi deg med

I et naboforhold kan det oppstå flere ulike typer konflikter. Alle ønsker å ha et godt og avklart forhold til sine naboer, og i de fleste tilfeller finner man en løsning ved å snakke sammen. I andre tilfeller må imidlertid konflikten tas videre til forliksrådet eller domstolen for at man skal oppnå en endelig løsning i saken.

 

Vi kan bistå deg i en pågående nabotvist eller med rådgivning om hvordan du best bør gå frem. Vi har spesialiserte advokater som finner den beste løsningen for deg.

 • Utvekst på din side
 • Hekkens bredde
 • Hekkens høyde
 • Treets høyde
 • Hekk som benyttes som gjerde
 • Ulovlig felling av trær og hekker

Hvilken lov gjelder?

Hvis hekken fungerer som et gjerde mellom to naboeiendommer, er det grannegjerdelova som regulerer forholdet. Dersom hekken ikke fungerer som et gjerde, men er plassert andre steder på eiendommen, er det nabolovens regler som kommer til anvendelse. Det er likevel flere vurderinger som er like etter de to lovene. For trær er det tredjedelsregelen i naboloven § 3 som regulerer forholdet.

Tredjedelsregelen

 

Et tre kan ikke stå nærmere naboens «hus, hage, tun eller dyrket jord» enn en tredjedel av høyden til treet. Det er altså ikke avstanden til nabogrensen som skal måles, men lengden fra treets ytterstamme til «hus, hage, tun eller dyrket jord». I et boligfelt vil dette likevel i praksis være nabogjerdet eller -grensen. Tredjedelsregelen innebærer at et tre som står to meter fra naboens eiendom maksimalt kan være 6 meter høyt.

 

Dersom treet har riktig avstand fra naboeiendommen, kan det likevel være ulovlig plassert etter naboloven § 2. Det fremgår av denne bestemmelsen at et tre ikke kan være urimelig eller unødvendig til skade for deg som nabo. Eksempler på dette kan være at treet gir vanskelige vekstforhold for plen eller planter, at det hindrer verdifull utsikt eller at det fører til mye skygge på din eiendom. Hvorvidt du kan kreve treet klippet eller fjernet avhenger av en konkret vurdering, der det også skal tas hensyn til nytteverdien av treet for eieren. Eksempler på dette kan være at treet hindrer innsyn eller beskytter mot vind.

 

Hekk plassert mellom naboeiendommene

 

Utgangspunktet er at man har rett til å plassere en hekk mellom eiendommene, så lenge ikke hekken er til direkte ulempe for deg som nabo. Dette innebærer at det ikke kan settes opp et gjerde som er farlig for naboen, og det er derfor for eksempel ikke lov til å sette opp piggtrådgjerder. Videre er utgangspunktet at et hekkegjerde skal oppføres på delelinjen. Dersom hekken strekker seg mer en 0,5 meter inn på din eiendom kan du kreve at hekken blir klippet, eller at den settes lengre inn på hekkeeierens eiendom.

 

Det er ingen fastsatte grenser for hvor høyt hekkegjerdet kan være. Om hekken er for høy må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Det avgjørende i vurderingen er om hekken er urimelig eller unødvendig til ulempe for naboeiendommen.

 

Hekk plassert annet sted på eiendommen

 

Etter naboloven § 3 kan en hekk i utgangspunktet ikke være høyere enn to meter. Hovedregelen er dermed at hekker under to meter er lovlige. En hekk under to meter kan imidlertid være ulovlig etter den generelle bestemmelsen i naboloven § 2. Det fremgår av denne bestemmelsen at en hekk ikke kan være urimelig eller unødvendig til skade for deg som nabo. Loven setter altså opp en tålegrense mellom naboer. Hvorvidt tålegrensen er overskredet må avgjøres konkret i hver enkelt sak, hvor ulike hensyn skal trekkes inn i vurderingen. Sentralt i vurderingen står nytteverdien av hekken for eieren målt opp mot ulempen som naboen blir påført.

 

Ulovlig hekk eller tre

 

Dersom hekken eller treet er lovstridig, kan det som hovedregel kreves klippet eller fjernet. Det gjøres imidlertid unntak dersom klippingen eller fjerningen medfører utgifter eller andre ulemper som står i misforhold til ulempene vegetasjonen påfører naboen. Unntaket kommer bare til anvendelse dersom eieren av hekken eller treet ikke kan legges nevneverdig til last for dens karakter, samt er villig til å betale naboen et vederlag for ulempene hekken eller treet medfører vedkommende.

Slik går du frem i en nabotvist

1

Snakk med naboen

Det er alltid lurt å starte med å kontakte naboen for å prøve å løse problemet som har oppstått. Fortell naboen om hvordan du ser saken, og kom med forslag til hvordan problemet kan løses. Vær også åpen for naboens perspektiv. Begge parter tjener på å bli enige seg imellom.

2

Ta kontakt med advokat

Dersom dialog med naboen ikke løser problemet, anbefales det å ta kontakt med advokat. En tidlig juridisk vurdering kan bidra til at du på et tidlig tidspunkt får vite om saken vil stå seg i en videre prosess. På den måten unngår du også å starte en konflikt med naboen i de tilfeller du ikke vil nå frem. Advokaten vil rådgi deg og sørge for at dine interesser blir ivaretatt.

 

I en nabotvist vil dine advokatutgifter ofte bli dekket av din boligforsikring. Vi kan reglene og unntakene, og vil bistå deg i prosessen med forsikringsselskapet. Ta kontakt for en uforpliktende vurdering av din sak. Advokatutgifter påløper ikke før advokat og klient er enige om oppdrag.

3

Send varsel til naboen

Blir du ikke enig med naboen din, bør du og advokaten din sende et varsel til naboen hvor det fremgår at hvis det ikke skjer en endring, vil vedkommende bli innkalt til forliksrådet. En normal tidsfrist på et slikt varsel er to uker.

4

Forliksrådet

Når du og din advokat har klaget inn naboen til forliksrådet, vil dere bli innkalt til mekling. Begge parter har da møteplikt. Dommen som avsies i forliksrådet er juridisk bindende, men kan overprøves ved søksmål til tingretten.

Saker vi kan hjelpe deg med

tomtefeste, odelsrett, odel, veirett,

Utvekst på din side

Dersom naboens tre har greiner, kvister eller røtter som stikker inn over din eiendom, har du i utgangspunktet rett til å fjerne dem. Vær imidlertid oppmerksom på at du kun har lov til å fjerne det som strekker seg inn over din eiendomsgrense. Du kan altså ikke sage av greinene ved stammebarken.

avhendingsloven, ujevnt dekke, garasje, vann, fall mot sluk, kaldtvann, mangel, lyd, regresskrav, skjønnssak, skatteregler utleie, avbestille, garanti, skatt utleie, balkonger og terrasser, støy fra avløpsrør, branntiltak, korttidsutleie, depositumspengene, økte kostnader, bolig, eierbrøk, dispensasjon, utleie, leiekontrakt, leietaker, HELP, forkjøpsrett, aksjer, overdragelse, mindre verdt, prisavslag, tilstandsrapport, styremedlem, arealmåling

Hekkens bredde

Dersom hekken strekker seg mer enn 0,5 meter inn på naboeiendommen kan du som nabo kreve at hekkes blir klippet, eller at den settes lengre inn på hekkegjerdeeierens eiendom.

sameie, hybler, kaldtvann, kledningen på huset, plan- og bygningsloven, punktfeste, forkjøpsrett, leieboligen, utleie, heve, leiligheten, ulovlig

Hekkens høyde

Grannegjerdelova angir ingen maksimal høyde for hekkegjerder. Om hekken er for høy må vurderes konkret i hver enkelt sak. Er hekken plassert andre steder på eiendommen, er utgangspunktet at hekker under 2 meter er lovlige. Hekker under 2 meter kan imidlertid også rammes av den generelle urimelighetsregelen i naboloven § 2.

sameiekontrakt, korttidsutleie, brygge, setningsskader, syk i ferien, trær på naboeiendommen, mangler, båt, gaver, gjensidig testament, samboers død, samlivsbrudd, felles bolig, mangler, salg av bolig, feil og mangler, elektriske feil, tre, strandsonen, depositumspengene, plan- og bygningsloven, innløsning, festetomt, brygge, dispensasjon, punktfeste, rådighetsinnskrenkninge, offentlige godkjennelser, eiendomsgrenser, ferien, ferie, erstatning, naboforhold, boligkjøp, heving, erstatning

Treets høyde

Et tre kan ikke stå nærmere hus, hage, tun eller dyrket mark enn 1/3-del av treets høyde. Det betyr at hvis et tre står tre meter unna nabogrensen, kan det maksimalt være 9 meter høyt.

høy hekk, veirett, beitejorde, plastavfall, prisavslag, odelsrett, åsetesrett, ekstinksjon

Hekk som benyttes som gjerde

Dersom hekken er plassert mellom eiendommene og fungerer som et gjerde, er det grannegjerdelova som kommer til anvendelse. Utgangspunktet er at man har rett til å plassere en hekk mellom eiendommene, så lenge ikke hekken er til ulempe for naboen.

skjønnssak, drenering, ujevnt dekke, garasje fuktskader, salg av bolig, felles bolig, råte, garasjeport, dispensasjon, flytte, opplysningsplikt

Ulovlig felling av trær og hekker

Ulovlig felling av trær og hekker kan få kostbare konsekvenser for den som har tatt seg til rette. Ulovlig trefelling skal kompenseres tilsvarende gjenskapelsesverdien, og den kan være stor. Fra rettspraksis er det eksempler på at et enkelt tre kan være verdt så mye som 65 000 kr.

Er du usikker på om du har en sak?

Kontakt oss uansett for en uforpliktende prat, så kan vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Fyll ut kontaktskjema

Vi lever av fornøyde klienter

Les sakene vi har vunnet for våre klienter

 • Hugget 14 trær som hindret sjøutsikt – Naboen fikk 400 000 kr i erstatning

  Saken handlet om en hytteeier som opplevde at naboen kuttet 14 furutrær på hans eiendom for bedre sin utsikt til sjøen. Naboen kunne ikke dokumentere at det var gitt samtykke til felling av trærne, og domstolene slo dermed fast at det var skjedd ulovlig trefelling. I vurderingen av om hytteeieren hadde krav på erstatning la retten vekt på at trefellingen førte til redusert bruksutnytelse med mindre skjerming mot innsyn fra naboer og at et helt skogsområde var rasert. Raseringen innebar negative estetiske og opplevelsesmessige konsekvenser, og det forelå derfor et økonomisk tap som hytteeieren hadde krav på å få dekket. Erstatningsutmålingen for ulovlig felling av trær tar utgangspunkt i hva som er nødvendige og påregnelige utgifter til gjenoppretting. I denne saken kom retten til at 400 000 kr var et passende beløp.

 • Nabo måtte fjerne tre på sin tomt

  Saken handlet om en mann som krevde at naboen skulle fjerne sitt 20 meter høye bjørketre. For at mannen skulle kunne kreve treet fjernet måtte det være til skade eller særlig ulempe for han. Avgjørende for vurderingen er eierens interesser i å ha treet stående på eiendommen mot hvilken skade eller ulempe treet utgjør for naboen.

   

  Eieren hadde anført at treet var viktig både estetisk, for fuglelivet og for at tomta ikke skulle bli fuktig. Disse anførslene ble imidlertid ikke tatt til følge av tingretten. Retten var enig med advokaten fra Osloadvokatene i at eieren av eiendommen ikke hadde noen nevneverdig interesse i å ha bjørketreet stående på tomta. Videre var det klart at treet utgjorde en særlig ulempe for mannen, ettersom treet førte med seg store mengder avfall i form av kvister og blader, samt at bjørka stengte for lysforholdene på eiendommen. Mannen fikk dermed medhold i kravet om fjerning av bjørka, og motparten ble også pålagt sakskostnadene.

 • Felte tre på naboens tomt – frifunnet for erstatningsansvar

  Da hytteeieren skulle bygge ny hytte og svømmebasseng på eiendommen sin engasjerte han et anleggsfirma. En del av arbeidet gikk ut på å felle trær. Ved en misforståelse felte anleggsfirmaet et tre på naboens tomt. Anleggsfirmaet hevdet at de hadde fått i oppdrag å felle treet, mens hytteeieren benektet dette og hevdet det hele skyldtes en misforståelse. Hyttenaboen fremsatte krav om erstatning for urettmessig felling av treet ovenfor både anleggsfirmaet og hytteeieren. Begge avviste kravene. Hyttenaboen tok derfor ut stevning for tingretten med krav om erstatning.

   

  For at man skal ha krav på erstatning må det foreligge et økonomisk tap. Treet som ble felt var et eldre skjevt furutre som stod bak naboens uthus. Treet var hverken pent å se på, eller hadde en skjermende effekt mellom eiendommene. Retten konkluderte derfor med at treet utgjorde et uvesentlig element, og at det dermed ikke hadde noen økonomisk verdi. Som følge av at det ikke forelå noe økonomisk tap, hadde ikke naboen krav på erstatning.

 • Dårlige solforhold ga rett til beskjæring av et bøketre på naboeiendommen

  Det aktuelle bøketreet var 12, 5 meter høyt og befant seg ca. 2, 8 meter fra tomtegrensen. Enkelte grener strakk seg over tomtegrensen og det la seg derfor mye blader fra treet i ekteparets hage. Ettersom treets høyde også medførte at ekteparet mistet store deler av ettermiddags- og kveldssolen ønsket de at treet skulle fjernes eller beskjæres. Ekteparet hadde ved flere anledninger gitt uttrykk både skriftlig og muntlig overfor naboen at de ønsket felling eller beskjæring av treet. Naboen mente imidlertid at treet hadde en estetisk og sentimental verdi, og motsatte seg derfor ekteparets ønsker.

   

  Ettersom naboen ikke klarte å bli enige, tok ekteparet kontakt med en av våre dyktige advokater. På vegne av ekteparet tok advokaten ut søksmål for tingretten med krav om at bøketreet var i strid med tredelsregelen. Regelen innebærer at et tre kan kreves fjernet eller beskjæret hvis høyden på treet overstiger 1/3-del av distansen fra treet til naboeiendommen. Videre skal det foretas en interesseavveining der ulempen for naboen skal veies opp mot eierens interesser i å ha treet stående på eiendommen.

   

  Ettersom bøketreet på naboens eiendom var 12,5 meter høyt og stod 2,8 meter fra ekteparets eiendom, var det klart at bøketreet oversteg den maksimale tillatte høyden med 4,1 meter. Videre førte bøketreet til at store deler av ekteparets uteplass og hage ble skyggelagt under sommerhalvåret, og treet utgjorde dermed en tilstrekkelig reell og kvalifisert ulempe for ekteparet. Ettersom beskjæring av treet til lovlig høyde ikke var av nevneverdig betydning for eieren, ble han dømt til å beskjære treet annethvert år til syv meters høyde.

 • Måtte fjerne deler av hekken som hindret sjøutsikt

  Mellom klageren og naboen lå et lite NFL-område, hvor naboen på grensen hadde etablert en hekk og noe mindre vegetasjon. Etter klagerens syn tilsa områdets regulering at området skulle stå uberørt, samt at hekken medførte en betydelig reduksjon i hans utsikt. Han hevdet derfor at han kunne kreve deler av hekkens lengde og vegetasjon fjernet.

   

  Naboloven § 2 setter opp en tålegrense for hva man må akseptere i et naboforhold. Det følger av bestemmelsen at det skal gjøres en avveining mellom naboenes interesser. Både klageren og naboen var enige om at hekken med den bakenforliggende vegetasjonen utgjorde en ulempe for han. De var derimot uenige om denne ulempen overskred tålegrensen i naboloven.

   

  Etter rettens syn utgjorde hekkens lengde en betydelig ulempe for klageren. Mannen hadde opprinnelig en spektakulær utsikt mot sjøen, og hekkens lengde utgjorde et massivt innhogg i denne utsikten. Retten omtalte at utsikten var redusert med 40 %. Videre fremstod denne ulempen som uforholdsmessig stor, sett opp mot fordelene naboen fikk av hekken og vegetasjonen. Retten konkluderte derfor med at naboen måtte fjerne den delen av hekken som var til sjenanse for mannen.

Våre advokater

Tone Lise Holmen Seglem
Senioradvokat

Oversikt over våre priser

Vi har konkurransedyktige priser på våre tjenester. Hver sak er individuell, og det er dermed vanskelig å tilby en forhåndsberegnet pris. Kontakt oss så kan vi angi hvor mye tid man normalt må regne med at går med til din sak. Advokatkostnader løper ikke før vi er enige om oppdrag.

StillingstypeTimesatser (eks.mva)
Advokat / Partner1140 - 3600 kr
Advokatfullmektig1140 - 2930 kr
Servicepersonale1500 kr

Dekker forsikringen mine advokatkostnader?

 

I en nabotvist vil du ofte kunne få dine advokatutgifter dekket gjennom din innbo- eller villaforsikring. Forsikringsselskapet dekker vanligvis advokatutgifter opp til 100 000 kr per tvist. Den gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våde advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen.

 

Vi undersøker alltid om du har krav på å få dine advokatkostnader dekket. Ta kontakt for en uforpliktende vurdering av din sak. Det påløper ingen kostnader før vi er enige om oppdrag.

Tilbakemelding fra våre klienter:

Onepager Footer Form

Section

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)

Maximum file size: 10.1MB

Section

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår personvernerklæring