Garanti eller reklamasjon

Reklamasjon eller garanti ved kjøp av varer og tjenester? I mange tilfeller tilbyr selgeren også en garanti i en begrenset periode.

Vet du forskjellen på garanti og reklamasjon?

Begrepene brukes ofte feil og byttes om. For å vite hva du har rett på og hvordan du skal gå frem, er det viktig å kjenne forskjellene.

Reklamasjon

En reklamasjon er kort fortalt en erklæring om innsigelser vedrørende en kontraktsgjenstand, og gir deg mulighet til å klage til selgeren ved feil eller mangler på varen eller tjenesten som du har kjøpt. Det er altså et krav som følge av feil eller mangler ved en vare eller tjeneste. Retten til å fremme kravet følger av norsk lov (kjøpsloven, forbrukerkjøpsloven, håndverkertjenesteloven m.fl.).

Reklamasjonsrett

Reklamasjonsretten gir deg muligheten til å kreve utbedring, omlevering, prisavslag eller heving på grunn av feil eller mangler som eksisterte på kjøpstidspunktet. Å reklamere innebærer at du gjør selgeren oppmerksom på at du mener du ikke har fått levert varen i henhold til avtale. Selgeren plikter da å undersøke saken og eventuelt utbedre gjenstanden. Reklamasjonsretten din er sikret gjennom norsk lovgivning. Reklamasjonsfristen er den tidsfristen du har til å klage på varen eller tjenesten til selgeren, og er normalt inntil to eller fem år. Du må imidlertid rette reklamasjon til selgeren snarest mulig etter at feilen ble oppdaget.

Garanti

En garanti er en privat avtale mellom deg som kjøper og selgeren eller produsenten av en vare (eller tjeneste). I denne avtalen gis du nærmere avgrensede rettigheter ved feil eller mangler ved varen eller tjenesten. For at garantien skal ha reell betydning, må den gi deg rettigheter som går videre enn lovens reklamasjonsrettigheter.

For å vite hva du har krav på i henhold til garantien, er det derfor viktig at du tar vare på denne garantiavtalen. Uten denne kan du neppe kreve dine rettigheter. Garantiavtalen, eller garantibeviset, er noen ganger kvitteringen, men den kan også være et særskilt dokument, følge av bruksanvisningen for produktet eller fremkomme på selgerens eller produsentens hjemmesider.

Varigheten for garantien kan variere sterkt. Sjekk derfor garantiavtalen for å vite hvor lenge garantien varer og hvilke frister som gjelder.

Hva som dekkes beror også på hva som fremkommer i avtalen. Det er ikke uvanlig at garantien både dekker flere type feil og varer lenger enn hva som følger av lovgivningen. Det kan imidlertid være tilfelle at fristen for å melde et krav er svært kort etter at feilen er oppdaget.

At garantitiden er utløpt, innebærer altså ikke nødvendigvis at du har mistet all klagerett. Dersom vilkårene for en reklamasjon foreligger, kan du også rette en reklamasjon mot selgeren. Garantien kan vanligvis ikke begrense reklamasjonsretten.

Hvilke krav kan du stille ved reklamasjon?

Oppdager du en feil eller mangel på en vare eller tjeneste du har kjøpt, kan du stille flere krav:

  • Reparasjon/utbdring av gjenstanden eller tjenesten
  • Ny, tilsvarende vare (omlevering)
  • Prisavslag
  • Heving av kjøpet (tilbakelevering av gjenstand og betaling)

Det avhenger av typen vare/tjeneste og typen feil som har oppstått hvilke krav du kan rette. Verdien av varen sammenholdt med kostnaden ved utbedring eller omlevering har også betydning.

Når skal du bruke garantiavtalen, og når skal du bruke reklamasjonsretten?

Garantiavtalen gir normalt sett bedre rettigheter enn reklamasjonsretten. Selgeren tilbyr garantiavtalen for å tiltrekke deg som kunde, og for å understreke kvaliteten ved produktet. Dersom vilkårene for en klage etter garantiavtalen er oppfylte, anbefaler vi derfor at du viser til garantiavtalen ved en klage.

Dersom vilkårene etter garantiavtalen ikke oppfylte, eller dersom selgeren avviser kravet ditt etter garantiavtalen, bør du snarest mulig benytte reklamasjonsretten og rette en reklamasjon til selger eller tjenesteyter.

Er du usikker på hva garantiavtalen gir deg rett på, om du kan klage, eller om reklamasjonsvilkårene er oppfylte, ta kontakt med advokat.no for en konsultasjon. Vi undersøker hva du har rett på, og kan rådgi om hvordan du bør gå frem.

advokat.no kan fremme reklamasjon- eller garantikrav på dine vegne.

I løpet av en førstegangskonsultasjon til 500,- kan en av våre advokater gi deg svar på om du har et krav og hva du bør gjøre.

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no

Relaterte saker

Reklamasjonsfrist på brukt Mercedes med rustskader