Kjøp av bolig

Forsinket ferdigstillelse, mangler som ikke blir utbedret og konkurs hos entreprenøren er noen av problemene man kan møte på ved bygging av ny bolig. Da kan det være lurt å kontakte en av våre advokater, slik at vi kan sørge for at frister overholdes og at dine rettigheter ivaretas.

Når du kjøper bolig eller hytte som skal bygges eller er under bygging, har du sterke rettigheter overfor entreprenøren dersom det oppstår problemer. Rettighetene fremgår av bustadoppføringslova, som gjelder både overfor entreprenøren som bygger huset, og overfor håndverkere som gjør arbeider i forbindelse med byggingen.

advokat.no hjelper deg overfor entreprenøren dersom det oppstår problemer.

Før du kjøper

Bruk et velrenommert selskap med lang erfaring. Det har vært mange konkurser i byggebransjen, og selskaper som har lang fartstid er det mindre sannsynlig at går konkurs.

Les hele avtalen nøye før du skriver under. Om du er usikker på noe av det som står i avtalen kan det være lurt å kontakte en av våre advokater.

Avtal en bestemt dato for når boligen skal være ferdig. Dersom det står i avtalen at entreprenøren ”tar sikte på” å være ferdig på et bestemt tidspunkt, eller likende formuleringer om at det prøver å bli ferdig til et tidspunkt, er dette ikke bindende for entreprenøren. Hvis det oppstår forsinkelser kan du ikke kreve dagmulkt eller annen erstatning, slik du kan om du har avtalt et bestemt tidspunkt boligen skal være ferdig.

Ikke betal mer av kjøpesummen enn entreprenøren har utført av arbeid. Om entreprenøren skulle gå konkurs risikerer du å tape det innbetalte forskuddet.

Tilvalg

Avtal så tidlig som mulig hvilke tilvalg du ønsker, og spesifiser hvordan tilvalgene skal være. Prisen for tilvalgene bør fremgå av tilvalgsavtalen. Vær bevisst på om du avtaler tilvalgene med entreprenøren, eller om det er egne avtaler med leverandører av tilvalgene. Om du inngår en selvstendig avtaler med en underleverandører, er vanligvis ikke entreprenøren ansvarlig for tilvalgene.

Overtakelse

Når boligen er ferdig skal det avholdes en såkalt overtakelsesforretning. Entreprenør og kjøper skal da møtes og gå gjennom huset eller leiligheten sammen, og det bør skrives en protokoll der alle merknader tas inn. Gå grundig gjennom boligen innvendig og utvendig, eventuelt med hjelp av en takstmann eller håndverker, og skriv ned alle avvikene dere finner i protokollen. Protokollen bør skrives under av begge parter.

Man kan også kreve at det avholdes ettårsbefaring, for å gå gjennom feil som har oppstått etter overtakelsen. Særlig vanlig er oppsprekking som følge av at bygget setter seg. Det bør også her skrives protokoll, slik at man kan dokumentere hvilke mangler som ble påpekt dersom det oppstår uenigheter.

For øvrig bør man klage skriftlig til entreprenøren så snart som mulig etter at man oppdager feil. Er du usikker på hvordan du reklamerer kan våre advokater bistå med dette.

Retting av mangler

Mangler som påpekes i en klage eller en protokoll som er nedtegnet ved overtakelse eller ettårsbefaring, skal entreprenøren rette disse ”innen rimelig tid”. Hvor lang tid entreprenøren har på seg kommer blant annet an på hva slags mangler du har klaget på. Hvis manglene ikke er til hinder for bruk av boligen, kan utbedringen vente noen uker.

Det er ikke uvanlig at det tar en del tid før entreprenøren retter mangler som er reklamert på eller påpekt i befaringsprotokoll, og noen følger ikke opp reklamasjoner i det hele tatt. I så fall kan det være lurt å kontakte advokat for å få hjelp til den videre prosessen

Tvist

Hvis det oppstår en tvist, begynner vi vanligvis med å kontakte entreprenøren for å undersøke om de er villige til å løse saken, for eksempel få fortgang i utbedringsarbeidene. Er ikke entreprenøren samarbeidsvillig, sender vi et varsel om søksmål, og ved tekniske feil får vi en takstmann til å skrive rapport om hva som er feil og hva det koster å rette feilene. Sakens tas så inn for forliksrådet eller tingretten for å få dom for kravet.

Tvister om bolig er vanligvis dekket av en forsikring, slik at forsikringsselskapet betaler mesteparten av advokatkostnadene. I boligsaker bør du derfor ikke nøle med å ta kontakt med oss, så sjekker vi med ditt forsikringsselskap og forteller deg hvordan vi kan hjelpe deg videre med saken din.

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no