Irriterer du deg over naboens trær?

Noen har et anstrengt forhold til sine nærmeste naboer. Konfliktene kan knytte seg til kostnadsfordeling til vei, bygging av nye boliger på tomten, støy og trær.

Dersom det er to eiendommer som ligger ved siden av hverandre vil naboloven komme til anvendelse. Utgangspunktet i denne bestemmelse er at ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som urimelig er til skade eller ulempe for naboen. Dette gjelder også i forhold til trær, selv om loven har egne regler om dette som regulerer høyde på trærne.

Trær er ofte til irritasjon for naboer og enkelte velger selv å gå inn på naboens tomt for å kutte ned den sjenerende buskveksten. Hvorvidt man kan ha rett til å gjøre dette er regulert av nabolovens §3. Bestemmelsen gjelder bare for tre som står nærmere hus, hage, tun eller dyrka jord på naboeiendommen enn en tredjepart av trehøgda. Avstanden til nabogrensa er således ikke avgjørende, og man kan derfor ikke uten videre hogge et tre som står rett ved grensen.

Men selv om treet står nærmere ditt hus eller hage enn 1/3, må det vurderes om det er viktig for naboen å ha treet stående. Både økonomiske og ikke-økonomiske hensyn kan telle med i vurderingen. Dette innebærer at man må legge vekt på om treet skaper ly for vind, hindrer innsyn eller representerer en estetisk verdi og om skogen er produktiv i form av at det kan gi avkastning økonomisk.

Selv om det er slik at hensynet til naboen ikke tilsier at treet må bli stående er det likevel ikke gitt at det kan felles. Det er nemlig slik at treet eller trærne også må være til skade eller særlig ulempe på din eiendom. At treet stenger for utsikt eller for sol kan være tilstrekkelig nok, men det skal nokså mye til. Videre kan det legges vekt på om treet fører til nedfall av løv og kvister eller om det er fare for at trær kan velte og gjøre skade. Det kan tenkes at du er allergisk mot pollen og derfor har et behov for at treet blir fjernet. I et slikt tilfelle vil det imidlertid ha betydning om treet var hos naboen da du kjøpte tomten/huset i tillegg til hvor sterkt plaget du er. Dersom naboen ikke har noen rimelig grunn til at treet skal stå bør man få medhold i at det kan fjernes.

Hvis man etter å ha vurdert plagene og fordelene med treet kommer til at det er i strid med nabolovens bestemmelse innebærer ikke dette nødvendigvis at hele treet skal fjernes. Det vil bero på skjønn om plagene kan avhjelpes ved at en del av treet fjernes (toppes). For en allergiker vil imidlertid ikke dette være tilstrekkelig, og hele treet må normalt fjernes.

Vi vil ikke råde noen til å gå inn på naboens tomt og begynne å hogge trær uten først å ha kontaktet naboen for å drøfte saken. Ved å felle trær hos naboen uten at denne hjelper til vil man ofte få en stor konflikt.

Man bør som et minimum innhente en rettslig vurdering før man går til et slikt skritt. En advokat vil kunne gi en vurdering av hvorvidt kravene i loven er oppfylt.

Det sikreste er imidlertid å benytte seg av namsretten slik at man har et rettslig grunnlag for å ”invadere” naboen og hogge dennes trær. I namsretten vil man meget raskt få en avgjørelse slik at det ikke oppstår drøftelser om erstatningsansvar for selvtekt i ettertid.