Saklig oppsigelse

En oppsigelse kan ramme arbeidstakeren og hans familie hardt, både karrieremessig, økonomisk og sosialt.

Vurderingen av om det er en saklig oppsigelse, beror på en vanskelig interesseavveining av arbeidsgivers behov for oppsigelse opp mot arbeidstakers behov for å beholde jobben. For å komme best ut av en oppsigelsesprosess, kan det være lurt å bruke advokat.no, som kjenner reglene om oppsigelse godt.

En arbeidsgiver har i visse tilfeller anledning til å si opp ansatte, men arbeidstakernes stilling står sterkt i norsk rett. Arbeidsmiljøloven setter forbud mot usaklig oppsigelse. Dette innebærer at en arbeidsgiver ikke kan si opp en arbeidstaker etter eget forgodtbefinnende.

En oppsigelse vil enten være begrunnet i arbeidstaker- eller virksomhetens forhold.

Saklig oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold

En oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold kan for eksempel være alvorlige brudd på arbeidsavtalen. Dette beror på en konkret skjønnsmessig helhetsvurdering, der en rekke forhold skal tas i betraktning. Domstolene har oppstilt et krav om at det må foreligge et kvalifisert avvik fra den normale utøvelse av arbeidsoppgavene for at en oppsigelse skal anses å være saklig. Særlig ses det på om man står overfor en enkelthendelse eller om man står overfor gjentatte pliktbrudd. I vurderingen vil man måtte se om det er gitt tilstrekkelig opplæring, om det er gitt advarsel for det påståtte pliktbruddet, og om arbeidstaker har fått anledning til å korrigere sin atferd mv.

Momenter ved saklig oppsigelse

Momenter ved vurderingen av om en oppsigelse er saklig kan være, ulovlig fravær, ordrenekt, dårlig utførelse av arbeidet, illojal opptreden overfor arbeidsgiver, arbeidskonflikter, mistet førerkort eller lisens, rusmisbruk, kriminelle forhold i eller utenfor arbeidsforholdet. Også sykdom kan være saklig grunn til oppsigelse, men her har arbeidstaker et særlig vern mot oppsigelse det første året man er sykemeldt. Arbeidsgiver kan ikke si opp arbeidstaker med sykdommen som begrunnelse. Oppsigelsen må følgelig være begrunnet i andre forhold. Dersom arbeidsgiver ikke klarer å peke på andre forhold, fremgår det at loven at oppsigelsen skal antas å ha sammenheng med sykdommen og således anses å være ugyldig.

Dersom arbeidsgiver anfører særlig belastende forhold som grunnlag for oppsigelsen, påligger det arbeidsgiveren en streng bevisbyrde.

Saklig oppsigelse grunnet arbeidsgivers forhold

En oppsigelse begrunnet i arbeidsgivers forhold kan for eksempel være nødvendig nedbemanning eller omorganisering. Det gjelder da strenge regler for hvem av arbeidstakerne som skal sies opp.

Arbeidsgiver plikter å foreta en konkret vurdering i forhold til den enkelte ansatte. I vurderingen plikter arbeidsgiver å foreta en interesseavveining av arbeidsgivers behov for oppsigelse opp mot hvor hardt oppsigelse vil virke for den enkelte arbeidstaker. Oppsigelsen kan således være usaklig, dersom arbeidsgiver ikke har tatt i betraktning alle relevante forhold som berører den enkelte arbeidstaker.

Momenter som kan være av betydning ved om en oppsigelse begrunnet i arbeidsgivers forhold, kan være om arbeidstakeren kan tilbys annet arbeid, ansiennitetslengde, arbeidstakerens alder, sykefravær, sosiale forhold, dyktighet og kompetanse.

Kontakt advokat.no ved oppsigelsesspørsmål!

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no