Manglende utbetaling av lønn og feriepenger vil ofte i realiteten bli satt på som en oppsigelse/heving av arbeidskontrakten. Arbeidsgiver kan nemlig ikke forvente at en arbeidstaker skal jobbe uten å få avtalt lønn.

Vi hjelper deg både med arbeidsforholdet og sørger for at du får pengene dine.

Hanne Kristiansen Wiik
Advokat / Partner

sykemelding, oppsigelse, artist, avlyser, foreldelse, reklamasjon, kansellert fly, arveoppgjør, ekstremvær, erstatning, forsikring

Dette hjelper vi deg med

Fikk du ikke utbetalt lønn eller feriepenger?

Uansett hva årsaken var til at du ikke fikk utbetalt pengene kan vi hjelpe deg med å få pengene du har krav på. 

 

 

 • Feriepenger
 • Lønnstyveri
 • Utestående lønn
 • Overtidsgodtgjørelse
 • Arbeidsgivers betalingsvilje
 • Arbeidsgivers betalingsevne

Hva er lønnstyveri?

Lønnstyveri er å misligholde plikten til å utbetale lønn, overtid eller feriepenger eller annen godtgjørelse. Etter straffeloven § 396 og 396 risikerer arbeidsgiver 6 års fengsel for manglende utbetaling av lønn og andre ytelser.

 

Lønnstyveri omfatter plikten til å betale lønn, feriepenger eller annen godtgjøring til arbeidstaker. 

Fremgangsmåte ved utestående lønns- og feriepengekrav mot arbeidsgiver

Dersom arbeidsgiver ikke betaler lønn eller feriepenger til avtalt tid kan det foreligge en misforståelse eller et teknisk problem, men det kan også skyldes at arbeidsgiver ikke vil eller kan betale. I et slikt tilfelle bør du starte med å kontakte arbeidsgiveren din for å få klarhet i hvorfor du ikke får betalt. Blir deretter pengene straks utbetalt vil saken være løst.

 

Hvis det viser seg at arbeidsgiver ikke kan betale, kan vi hjelpe deg med å fremme krav om konkurs av virksomheten. Da vil ditt lønnskrav enten bli dekket av konkursboet som priorinert fordeling eller av NAV lønnsgaranti.  

Hva hvis arbeidsgiver ikke betaler?

Dersom du ikke får utbetalt lønnen din på den vanlige lønningsdagen eller får utbetalt feriepenger når de skal utbetales, bør du så fort som mulig sende en epost til arbeidsgiver. Hvis arbeidsgiver fortsatt ikke betaler innen en uke, bør du kontakte oss. Vi kan prosessen med å begjære arbeidsgivere konkurs og da får du som regel pengene dine.  Dette er noe våre advokater har mye erfaring med.

Hvordan åpne konkurs hos arbeidsgiver?

1

Påkrav

Hvis du ikke får utbetalt lønnen din på den vanlige lønnsdagen, bør du så fort som mulig sende en epost til arbeidsgiver. En slik epost anses som påkrav og skal inneholde hva kravet gjelder, beløpet arbeidsgiver skylder deg, opptjeningsperioden, samt frist for arbeidsgiver til å betale. Det holder som regel med en frist på en uke. Får du ikke penger innen en uke bør du kontakte oss, så kan vi ordne med konkursvarsel osv. 

2

Konkursvarsel

Fire uker etter at du sendte eposten eller et rekommandert brev sender vi et konkursvarsel som skal forkynnes for arbeidsgiver av en offentlig tjenestemann. I konkursvarselet gir vi arbeidsgiver en 2-ukersfrist på å betale.

3

Konkursbegjæring

Når 2-ukersfristen i konkursvarselet har gått ut, sender vi konkursbegjæring til tingretten. Begjæringen må ha kommet til tingretten innen 2 uker fra konkursvarselets betalingsfrist utløp.

4

Hvem betaler for advokaten?

Arbeidstaker kan ha krav på fri rettshjelp i slike saker. Videre vil advokatutgiftene ofte være massekrav etter dekningsloven § 9-2 (1) nr 2. Vi vil sammen med begjæringen om konkurs også fremlegge saksomkostningskrav for kravet. Blir kravet om konkurs tatt til følge er saken å anse som vunnet og saksomkostninger kan tilkjennes, jfr. konkursrådets uttalelse nr 58. Arbeidstaker må derfor sjeldent dekke noen kostnader i slike saker.

Saker vi kan hjelpe deg med

ferie

Feriepenger

Feriepenger er en godtgjørelse en arbeidstaker opparbeider seg rett til gjennom kalenderåret forut for ferieåret. Dersom arbeidsgiver ikke betaler deg feriepenger hjelper vi deg med å kreve det.

Lønnstyveri

Lønnstyveri er når arbeidsgiver ikke betaler full lønn, eller holder tilbake feriepenger eller pensjon uten at dette er i samsvar med klar avtale.

Arbeidskontrakt

Utestående lønn

Dersom arbeidsgiver ikke betaler din lønn til avtalt tid bør du kontakte arbeidsgiver for å høre hva grunnen er. Blir dere ikke enige hjelper våre arbeidsrettsadvokater deg med å inndrive kravet.

Overtidsgodtgjørelse

Alt arbeid ut over vanlig arbeidstid er overtid. Ved overtid har den ansatte krav på et tillegg på minst 40% ekstra. Selv ved avspasering må overtidstillegget utbetales.

sykehjem, fremtidsfullmakt

Arbeidsgivers betalingsvilje

Om arbeidstakers utestående fordring skyldes arbeidsgivers betalingsvilje eller betalingsevne får betydning for hvordan arbeidstaker skal gå frem for å fremme krav. Arbeidsgivers betalingsvilje handler om at arbeidsgiver kan, men ikke vil betale.

nødtestament

Arbeidsgivers betalingsevne

Om arbeidstakers utestående fordring skyldes arbeidsgivers betalingsvilje eller betalingsevne får betydning for hvordan arbeidstaker skal gå frem for å fremme krav. Våre arbeidsrettsadvokaten bistår deg gjennom hele prosessen.

Er du usikker på om du har en sak?

Kontakt oss uansett for en uforpliktende prat, så kan vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Fyll ut kontaktskjema

Vi lever av fornøyde klienter

Les sakene vi har vunnet for våre klienter

 • Arbeidsgiver nektet å betale lønnen

  Et ektepar arbeidet i et renholdsselskap som primært hevdet at ekteparet ikke hadde utført arbeid i samsvar med de timelistene de hadde levert inn. Hvis timelistene var i samsvar med virkeligheten, mente arbeidsgiver uansett at ekteparet hadde brukt uforholdsmessig lang tid på arbeidet. Arbeidsgiver mente derfor at arbeidet ikke var nødvendig, og på grunn av det nektet arbeidsgiver å betale deler av lønnen ekteparet mente de hadde krav på.

  Ekteparet tok selv saken inn for Forliksrådet der de vant. Arbeidsgiver ble dømt til å betale ekteparet utestående lønn på omtrent 80 000 kr. Arbeidsgiveren hadde imidlertid ikke tenkt til å gi seg, og brakte saken inn for tingretten. Ekteparet kontaktet da Osloadvokatene.

  Ut fra en samlet vurdering av bevisførselen, konkluderte tingretten med at det er overveiende sannsynlig at de to ektefellene har utført arbeid de ikke har mottatt vederlag for. Videre mente retten at renholdsselskapet hadde ikke sannsynliggjort at det var avtalt eller kommunisert at ekteparet bare kunne bruke et visst antall timer på hvert oppdrag. Retten var derfor enig i ekteparets lønnskrav. Arbeidsgiveren ble dømt til å betale ekteparet utestående lønn på omtrent 80 000 kr. Ekteparet fikk også alle sine advokatkostnader dekket av arbeidsgiveren.

 • Sikret sitt krav gjennom arrest i arbeidsgivers midler

  En arbeidstaker vant frem i tingretten med sitt krav om at hans oppsigelse var ugyldig. Arbeidsgiver ble samlet dømt til å betale erstatning og saksomkostninger på totalt 619 000 kr. Da arbeidsgiver ikke betalte ved forfall, fryktet vår klient at arbeidsgiver ville forsøke å unngå oppgjør. Osloadvokatene fremmet derfor begjæring for tingretten om arrest i arbeidsgivers midler for å dekke klientens krav.

  I tingretten viste Osloadvokatene til at arbeidsgiver hadde vist en tydelig betalingsvilje. Arbeidstakeren hadde blant annet ikke mottatt lønn i oppsigelsestiden, som skulle vært utbetalt for fem måneder siden. Arbeidsgiver hadde også kommet med uttalelser som underbygget en slik betalingsvilje. Retten konkluderte etter dette med at det var sannsynliggjort at arbeidsgivere adferd ga grunn til å frykte at kravet ville bli forspilt eller vesentlig vanskeliggjort dersom arresten ikke ble tillatt. Retten konkluderte med at vår klient skulle gis fullt medhold. Det ble tillatt å ta arrest i arbeidsgivers midler for 635 000 kr. Dette omfattet det opprinnelige kravet, samt saksomkostninger.

 • Reisetid var arbeidstid

  Vanlig reise til og fra jobb kan ikke arbeidstaker kreve lønn for. Denne saken dreide seg om reisetid til et annet oppmøtested enn det vanlige arbeidsstedet. E n politimann arbeidet i utrykningsenheten (UP). Enkelte arbeidsdager kreves oppmøte et annet sted enn hans vanlige oppmøtested, noe som reisespørsmål om politimannen kunne kreve lønn for reisetiden.

  Retten la til grunn at reisetid skal anses som arbeidstid dersom det er innenfor rammen av arbeidsforholdet, at man står til arbeidsgivers disposisjon og det anses som en del av arbeidstakers arbeid. Retten konkluderte med at de tre vilkårene var oppfylt i denne sak. Reisetiden måtte følgelig betraktes som en integrert del av arbeidstakers arbeid. Konklusjonen ble derfor at politimannen hadde krav på lønn for reisetiden.

 • Tilkjent erstatning og etterbetaling av lønn og feriepenger

  To samboere ble begge ansatt som kioskmedarbeidere på en ferge. Da samboerne hadde arbeidet et par måneder på fergen oppstod det en konflikt mellom dem og arbeidsgivere. Tvisten dreide seg om vaktlistene og etterbetaling av lønn, samt at samboerne hevdet at de hadde krav på overtidsbetaling og kjøregodtgjørelse for ekstra reisetid i helgene som følge av oppmøte ved en annen fergekai. Arbeidsgiveren motsette seg dette, noe som gjorde at samboerne ble svært skuffet. Arbeidstakerne tok dermed opp saken med andre ansatte på fergen. Den ene av samboerne tok det blant annet opp med kapteinen, noe som utartet seg til en krangel som resulterte i at samboerne ble bortvist fra fergen og fratatt nøklene til kiosken.Kort tid etter hendelsen med kapteinen ble samboerne avskjediget.

  Samboerne mente det ikke var grunnlag for å miste jobben og gikk dermed til sak. Retten mente at samboerne hadde opptrådt klanderverdig, men at det ikke var grunnlag for avskjedigelse. Arbeidsgiveren ble derfor dømt til å betale oppreisningserstatning i tillegg til etterbetaling av lønn og feriepenger til de ansatte. Arbeidsgiveren ble også dømt til å dekke alle arbeidstakernes sakskostnader.

Våre advokater

Hanne Kristiansen Wiik
Advokat / Partner

Oversikt over våre priser

Vi har konkurransedyktige priser på våre tjenester. De aller fleste slike saker løses utenfor domstolene og det varierer hvor mye tid som medgår. Kontakt oss så kan vi angi hvor mye tid man må regne med at går med til din sak.

 

StillingstypeTimesatser (eks.mva)
Advokat / Partner1140 - 3600 kr
Advokatfullmektig1140 - 2930 kr
Servicepersonale1500 kr

Arbeidsgiver dekker dine advokatutgifter

Dersom arbeidsgiver har begått en feil er det vanlig at arbeidsgiver dekker dine utgifter til advokat ut fra de vanlige reglene om at debitor må erstatte kreditores rimelige utgifter ved innfordringen. Videre vil advokatutgifter ved konkurs som hovedregel dekkes som massekrav. 

Små krav

Kravet ditt bør være over 30.000 kroner før vi anbefaler bistand i denne sakstypen.

Tilbakemelding fra våre klienter:

Onepager Footer Form

Section

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)

Maximum file size: 10.1MB

Section

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår personvernerklæring