Oppsigelse fra stilling

Av forskjellige grunner ser bedrifter seg av og til nødt til å gi en eller flere av sine ansatte oppsigelse fra stilling. Årsaken til en oppsigelse kan være innskrenkninger, konflikter, misnøye med arbeidsprestasjoner eller annet.

Tungt å få oppsigelse

Det oppleves normalt svært tungt å motta en oppsigelse. Svært mange blir motløse. Ofte ser man at arbeidstakeren, selv om du er av den oppfatning at oppsigelsen ikke er rettferdig, likevel ikke gjør noe med den. Du frykter at du ikke kommer noen vei, eller at det bare vil gjøre vondt verre om du ikke aksepterer oppsigelsen.

advokat.no har erfaring med at en slik frykt er ubegrunnet. Som ellers i livet er det ofte de som roper høyest som blir hørt, og tatt på alvor. I en stor del av disse sakene oppnår vi gode løsninger i form av sluttpakke, god attest, klausul om ikke å snakke negativt om hverandre, eller annet som måtte være viktig for arbeidstakeren.

Drøftingsmøte før oppsigelse av stilling

Dersom en bedrift vurderer å gå til oppsigelse av en ansatt er først skritt å innkalle vedkommende til drøftingsmøte.Dersom bedriften unnlater å gjennomføre drøftingsmøte før de går til oppsigelse, vil dette ha betydning for hvorvidt oppsigelsen er saklig.

Selv om du mottar en oppsigelse, har du rett til å jobbe ut oppsigelsestiden. Ønsker arbeidsgiver at den ansatte skal slutte med en gang, er riktig reaksjonsform å gi den aktuelle arbeidstakeren avskjed.

En oppsigelse må følge visse formkrav

Grunnvilkåret er at oppsigelsen må være skriftlig.
Videre følger det en rekke krav til hvilke opplysninger arbeidstaker har krav på å få. Hovedregelen er at oppsigelsen skal kjennes ugyldig dersom formkravene ikke er fulgt – forutsatt at arbeidstaker har gått til søksmål innenfor nærmere angitte søksmålsfrister.

Arbeidstagers vern mot oppsigelse av stilling

Arbeidstaker har generelt et sterkt vern mot oppsigelse.
Grunnvilkåret er at oppsigelsen må være saklig.

Arbeidsmiljøloven oppstiller også egne vernebestemmelser ved oppsigelse i prøvetid, oppsigelse ved sykdom og oppsigelse i forbindelse med graviditet.

Rett til å stå i stilling

Arbeidstaker kan ha rett til å stå i stillingen mens tvisten pågår. advokat.no sin erfaring tilsier imidlertid at det kan være svært tungt for en arbeidstaker å skulle møte opp på jobb, samtidig som du er i konflikt med arbeidsgiveren. Det er derfor bare i unntakstilfeller at vi anbefaler en arbeidstaker å kreve å stå i stillingen.

Erstatning for ugyldig oppsigelse

Dersom en oppsigelse er i strid med arbeidsmiljøloven, vil den bli kjent ugyldig av retten. I så fall kan arbeidstaker kreve erstatning av arbeidsgiver fastsatt etter rettens skjønn. Disse sakene lar seg normalt løse før det går så langt som til retten.
Forutsetningen er imidlertid at arbeidstakeren har et tilstrekkelig juridisk grunnlag for å bestride oppsigelsen. De færreste arbeidsgivere lar seg presse til å gi en sluttpakke, dersom det ikke er særlig tvilsomt at oppsigelsen er saklig. På den annen side er det sjelden at seriøse bedrifter ønsker å gå i retten med en arbeidstvist, hvor grunnlaget for oppsigelsen er tvilsomt. Det kan være skadelig for omdømmet til en bedrift om den taper en slik sak, og utgiftene med saken kan bli store.

Arbeidsgiver er ikke ønsket

I enkelte tilfeller, særlig i tilfeller hvor grunnlaget for oppsigelsen ikke er det beste, vegrer arbeidsgivere seg for å ta de nødvendige skritt med å meddele oppsigelsen. Isteden formidles det indirekte at arbeidstakeren ikke lenger er ønsket. Denne situasjonen er vanskelig for arbeidstakeren, ettersom det da ikke kan bevises at en oppsigelse er gitt.
Dermed foreligger ikke forutsetningen for at vernet mot usaklige oppsigelser i arbeidsmiljøloven skal tre i kraft. Det går imidlertid en grense for hvor lenge slik atferd kan pågå,  før du faktisk står overfor en oppsigelse. Ofte fremkommer det indirekte av e-poster eller andre skriv fra arbeidsgiver, at arbeidstakeren i praksis har mottatt en oppsigelse. Eller så vil dette vise seg ved at arbeidsforholdet endrer seg, typisk ved at du får nye arbeidsoppgaver. I slike tilfeller kan du stå ovenfor en såkalt endringsoppsigelse, som krever saklig grunn på samme linje som en vanlig oppsigelse.

advokat.no hjelper deg ved oppsigelse av stilling

Det vi i første omgang kan bistå med, er å foreta en vurdering av det juridiske grunnlaget for oppsigelsen. På bakgrunn av denne vurderingen bestemmer man seg så i fellesskap for om man vil gå videre med saken og bestride oppsigelsen overfor arbeidsgiver.

advokat.no foretar også en vurdering av om det foreligger tilstrekkelige beviser for å fastslå at en oppsigelse i praksis er gitt, i situasjoner hvor arbeidstakeren mener han blir presset ut av stillingen.

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no