Konkurranseklausul

avtaletolkning konkurranseklausul

Det er idag helt normalt å ha en konkurranseklausul i arbeidskontraktene. Slike kontrakter er ofte også kombinert med midlertidige ansettelsesavtaler.

Det finnes litt ulike formuleringer av slike klausuler, men det er ganske vanlig å avtale at den ansatte ikke kan ta stilling i eller starte konkurrerende virksomhet i en periode på 2 år etter fratreden.

Dom om konkurranseklausul

I en dom fra Oslo tingrett var spørsmålet om en slik klausul. Dommen ble påanket videre til lagmannsretten.

En selger startet opp for seg selv mens han fortsatt jobbet i et firma der han hadde skrevet under på en avtale. Mens han var ansatt startet han også å planlegge egen virksomhet. Den ansatte mente at han hadde funnet et «smutthull i kontrakten». Ved å spørre for å gjøre en dårlig jobb ville han få sparken og da mente han at han heller ikke lenger var bunder av en konkurranseklausul.

Allerede ved tiltredelsen hadde arbeidgiver opplyst at dette med konkurranseklausul var viktig for ham. Oslo tingrett kom også frem til at denne bedriften hadde behov for vern mot konkurranse. Det ville være skadelig for bedriften om han startet egen virksomhet og oppsøkte kundene og underbød sin tidligere arbeidsgiver.

Arbeidsgiver vant i tingretten

Retten kom derfor heller ikke til at det var urimelig at han en periode etter fratreden ble avskåret fra å selge samme type produkter. Retten kom til at det mest vanlige var slike klausuler i 12 måneder og at 2 år nok er lenger enn det som vanligvis kan aksepteres. Tingretten kom deretter til at tapet iallefall måtte være 300 000,- og tilkjente arbeidsgiver dette beløpet med tillegg av saksomkostninger.

Arbeidsgiver tapte i lagmannsretten

Saken ble anket inn for lagmannsretten. Borgarting lagmannsrett avsa dom der de kom til motsatt resultat. Lagmannsretten kom frem til at det forelå kontraktsbrudd, og dermed vilkår for erstatning. Imidlertid kom de til at tapet ikke var sannsynliggjort tilstrekkelig og dermed kunne de ikke tilkjenne et konkret beløp.

Burde krevet fastsettelsesdom eller konvensjonalbot

Dommen kunne nok vært annerledes om arbeidsgiver hadde krevd fastsettelsesdom for at det forelå ansvarsgrunnlag og deretter tok utmålingen opp senere. Tilsvarende ville nok dommen vært annerledes om arbeidsgiver hadde hatt et på forhånd fastsatt beløp som måtte betales ved kontraktsbrudd. Dette kalles for konvensjonalbot.
arbeidsgiver skulle også sørget for å ha med seg mer dokumentasjon for tapet i retten.

Har du spørsmål om konkurranseklausul i din arbeidskontrakt eller om du er arbeidsgiver og ønsker hjelp til utforming av konkurranseklausul er det bare å ta kontakt med advokat Mariann Næssnaess@advokat.no tlf 959 38 186