Arbeidskontrakter

arbeidskontrakt Advokatbistand til å tolke eller utarbeide arbeidskontrakter

Arbeidsmiljøloven krever at det inngås skriftlige arbeidskontrakter mellom virksomheten og den ansatte. Videre forutsetter loven at arbeidskontrakten regulerer visse forhold av betydning for arbeidsforholdet.

Uenighet om innhold i arbeidskontrakter

Arbeidsmiljøloven forutsetter som nevnt at en rekke punkter er regulert i arbeidsavtalen. Avtalen skal bl.a. regulere hvor arbeidet skal finne sted, tittel/arbeidsbeskrivelse, starttidspunkt for arbeidsforholdet, evt. prøvetidsbestemmelser, lønn, oppsigelsesfrister, ferie og feriepenger og arbeidstid mv.

Det kan lett oppstå uenigheter mellom arbeidstaker og arbeidsgiver hva gjelder innholdet i arbeidsavtalen. Dette vil særlig komme på spissen ved en eventuell avslutning av arbeidsforholdet.

Utenlandsk arbeidskraft og arbeidskontrakter

Arbeidsmarkedet er og i rask utvikling. Stadig flere henter arbeidskraft fra utlandet. Bedriften må da ta stilling til om disse skal ansettes eller innleies som oppdragstagere. Man bør søke råd i denne forbindelse og få en vurdering av hvordan de offentlige kostnadene påvirker de forskjellige tilknytningsformer.

Trenger dine ansatte oppholds- og arbeidstillatelse, og hvordan er reglene om sykepenger, skatt og trygdeavgift?

Ansettelse og oppsigelse har en formell side, der det er viktig å følge reglene. Følger man ikke reglene, risikerer man å måtte betale store beløp til arbeidstagerne.

Hos advokat.no får du oversikt over de juridiske forpliktelsene som følger av å ha ansatte i bedriften.

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no