Sønn krevde gavesalg fra uskifteboet omstøtt

I en dom avsagt av Romerike og Glåmdal tingrett ble en far som satt i uskiftet bo saksøkt av en av sine sønner. Sønnen hevdet at overdragelsen av familiegården til en av de andre barna var et gavesalg som måtte omstøtes. Retten frifant imidlertid den gjenlevende ektefellen, og saksøker måtte betale sakskostnader.

Kjøpekontrakt

Saksøkte har sittet i uskiftet bo med arvingene siden ektefellen døde for flere år siden. Ekteparet har tre barn sammen, herunder saksøker, den som arvet gården, og en datter. Den som arvet gården var eldst, og hadde derfor også best odel til landbrukseiendommen. For mange år siden ble det inngått en forpaktningsavtale mellom den eldste sønnen og foreldrene, som har medført at sønnen har drevet gården de siste 30 årene.

I 2020 ble det inngått en kjøpekontrakt hvor landbrukseiendommen ble overdratt fra uskifteboet til den eldste sønnen. I forbindelse med kjøpekontrakten ble sønnen godskrevet åsetesfradrag på 25 %. Det ble også gjort fradrag i kjøpesummen for bygninger som arver hadde oppført for egen regning, samt verdien av en livsvarig borett som tilhørte faren. Kjøpesummen ble satt til 2 millioner kroner.

Offentlig skifte av uskifteboet

Den ene sønnen hevdet at overdragelsen var urettmessig og begjærte derfor offentlig skifte av uskifteboet. Det ble enighet om at det skulle innhentes to nye takster for landbrukseiendommen. De nye takstene vurderte eiendommen til en høyere verdi enn den første taksten. Takstrapportene førte ikke til at partene var nærmere en enighet, og saksøker gikk dermed til sak. Saksøker krevde omstøtelse av gavesalget.

Gavesalg

Saksøker mente at fradraget som var gjort i salgssummen var feil, samt at taksten som var lagt til grunn var for lav. Han mente videre at kjøpesummen stod i misforhold til verdien av landbrukseiendommen, og at overdragelsen av gården dermed måtte anses for å være et gavesalg. Den gjenlevende ektefellen motsatte seg alle påstandene og anførte at vilkårene for omstøtelse ikke var oppfylt.

Retten frifant gjenlevende ektefelle

Etter arveloven kan ikke den gjenlevende ektefellen som sitter i uskifte, uten samtykke fra arvingene, gi bort fast eiendom som står i misforhold til formuen i boet. Dersom den gjenlevende ektefellen handler i strid med gaveforbudet, kan en arving få disposisjonen omstøtt. Disposisjonen kan omstøtes dersom gavemottakeren skjønte eller burde skjønt at giver ikke hadde rett til å gi gaven.

Etter en vurdering av hvilken takst som skulle legges til grunn, konkluderte retten med at overdragelsen ikke var et gavesalg. Retten mente at det ikke forelå et tilstrekkelig misforhold mellom kjøpesummen og verdien av landbrukseiendommen. Retten kom videre  til at den eldste sønnen heller ikke skjønte, eller burde skjønt, at faren ikke hadde rett til å overdra gården til han. De hadde innhentet en erfaren takstmann og ble dermed ansett for å være i god tro. Konklusjonen ble at det ikke var grunnlag for omstøtelse av overdragelsen av landbrukseiendommen.