Gangen i en sak etter barneloven

I foreldretvister om forhold som berører felles barn, vil barneloven regulere hvordan saken skal løses. Formålet med saksgangen er at man på lavest mulig nivå skal kunne oppnå en minnelig løsning.

barnevernet tar barnet, barnets beste, omsorgssvikt, foreldreansvar, få tilbake barnet, omsorgsovertakelse, samvær, reisekostnader samvær, bekymringsmelding, midlertidig flytteforbud, barneloven

Mekling etter barneloven

Før det reises sak for domstolene om foreldretvister er det fastsatt i barneloven at partene skal møtes til mekling. Formålet med mekling er å forsøke å komme frem enighet gjennom en skriftlig avtale. Hovedregelen er at alle ektefeller og samboere som skiller lag og har felles barn under 16 år, må møte til mekling ved et familievernkontor.

Tingretten

Hvis ikke foreldrene kommer til enighet under meklingen, kan man bringe saken inn for den lokale tingrett i barnets rettskrets på det tidspunktet saken blir reist. Saker etter barneloven skal behandles raskt. Videre har den aktuelle dommeren ansvar for å vurdere om det er mulig å oppnå forlik mellom partene på ethvert trinn av saken. Advokater som opptrer i slike saker har også en lovfestet plikt til å vurdere slike muligheter.

Etter at begge foreldrene har uttrykt sine meninger i saken gjennom stevning og tilsvar, innkalles partene med sine advokater til et saksforberedende møte. Dette møtte skal avklare foreldrenes uenighet. Til dette møtet er det også vanlig at det oppnevnes en sakkyndig person, som gjennomfører samtaler med foreldrene på forhånd og presenterer deres syn i det saksforberedende møte.

Fakta

Når det er påstander om vold, rus, overgrep eller psykiske lidelser kan tingretten oppnevne en sakkyndig som foretar grundigere vurderinger. Dette gjøres typisk hvor saken ikke kan opplyses i tilstrekkelig grad på annen måte, og sørger for at dommeren får et bedre beslutningsgrunnlag.

Saksforberedende møte

I det saksforberedende møtet vil dommeren vurdere muligheten for om det vil inngås avtale mellom foreldrene, enten midlertidig eller endelig. Saken kan ved dette møtet få sin ende ved at foreldrene blir enige, men det kan også inngås en midlertidig avtale som en prøveordning. Dernest avtaler man tidspunktet for et andre saksforberedende møte, hvor partene møtes for å evaluere den midlertidige avtalen, og ser på alternativer for veien videre.

Dersom det i de saksforberedende møtene blir klart at foreldrene ikke vil komme til enighet, vil tidspunkt for hovedbehandling berammes.

Barnets mening

I saker som berører barn skal barnets mening vektlegges ut i fra hvor gammelt og modent det er. Et barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal få informasjon om saken og mulighet til å si sin mening. Når barnet er fylt 12 år, skal det legges stor vekt på hva barnet mener. Som oftest blir det den sakkyndiges oppgave å gjennomføre samtaler med barnet, slik at barnet på denne måten skal kunne komme til ordet med sin mening.

Renathe Danielsen

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Dette er saker som vekker mye følelser og som kan føre til store konflikter mellom foreldrene. Det er imidlertid viktig at hensynet til barnets beste blir ivaretatt. Ved bruk av advokat sikrer du en rettferdig løsning for alle parter. Vi gir deg råd om hvordan du best går frem, samt sørger for at dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Renathe-480x480-1.jpg

Renathe Danielsen
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring