Forskudd på arv: Alt du trenger å vite

Det er ulike grunner til at man ønsker å gi forskudd på arv. Ved å gi forskudd på arv har du muligheten til å hjelpe dine arvinger før din død, eller til å sørge for at arven etter deg fordeles som du ønsker.

forskudd på arv

Hva er forskudd på arv?

Forskudd på arv er en overføring av verdier til en arving før arvelaterens død. Forskudd på arv må ses i sammenheng med arveoppgjøret som finner sted ved arvelaterens bortgang. Dersom du har fått forskudd på arv trekkes dette fra i det senere arveoppgjøret. Forskudd på arv er en gyllen mulighet til å hjelpe dine arvinger økonomisk, eller til å sørge for at arven etter deg fordeles som ønsket.

Forskudd på arv skiller seg fra gaver ved at en gave ikke skal hensyntas i arveoppgjøret. En gave kan du i utgangspunktet gi til hvem du vil. For deg som sitter i uskiftet bo er det imidlertid noen begrensninger. Dette kan du lese mer om her.

Hvordan gi forskudd på arv?

Når man gir forskudd på arv, må dette settes som en betingelse for ytelsen. Mottakeren må altså samtykke til at ytelsen skal anses som forskudd på arv.

Av hensyn til etterprøvbarhet bør mottaker skriftlig samtykke til at ytelsen er å anse som forskudd på arv. De øvrige arvingene bør også gjøres kjent med arveforskuddet. Dette er ikke et vilkår, men noe vi anbefaler for å hindre overraskelser og uenigheter i ettertid.

Alle som eier formue kan gi forskudd på arv

Alle som eier formue kan i utgangspunktet gi forskudd på arv. For deg som sitter i uskiftet bo er det imidlertid visse begrensninger. Etter arveloven § 24 kan det bare gis forskudd på arv dersom arvingene får en like stor del, eller har gitt samtykke.

Dersom giver er under vergemål, kan forskudd på arv kun gis ved Statsforvalterens samtykke. For at Statsforvalteren skal samtykke må det foreligge særlige grunner eller skriftlige nedtegnelser om at dette er givers ønske. Dette er en av grunnene til at det kan være lurt å skrive en fremtidsfullmakt.

Hvor mye kan man gi?

Hvor mye man kan gi som forskudd på arv avhenger av den konkrete situasjonen, herunder arvelaterens formue, hvilken type arving det er snakk om, samt hvor mange arvinger arvelater har. Har man flere barn må ikke arveforskuddet gå ut over pliktdelsarven til de andre barna. Pliktdelsarven er 2/3 av arvelaterens formue, og er begrenset til 15 G per arving. 15 G tilsvarer ca 1 670 000 kr.

Fakta

Dersom arvelater ønsker å forfordele mellom arvingene, er det bedre å gi bort formue som gave mens man lever. Det som følge av at gaver ikke hensyntas i arveoppgjøret.

Hvordan regner man ut verdien av forskudd på arv?

Det er verdien av ytelsen når den ble mottatt som skal legges til grunn ved det senere arveoppgjøret. Dersom ytelsen som ble gitt var en hytte, er det altså hyttas verdi på overføringstidspunktet som skal trekkes fra ved arveoppgjøret.

Det kan være mange år imellom overføringstidspunktet og arveoppgjøret. I mange tilfeller vil det være lurt og rettferdig å justere pengebeløpet etter konsumprisindeksen. Dette må imidlertid bestemmes av arvelater.

Skatter og avgifter

Den generelle arveavgiften ble avskaffet i 2014. Per dags dato skal du dermed ikke betale noe avgift ved forskudd på arv. Det er imidlertid ingen garanti for at en ny arveavgift ikke vil bli innført. Å gi forskudd på arv kan dermed være en forsikring for å unngå arveavgift.

Uavhengig av arveavgiften vil forskudd på arv påvirke både arvelaterens og mottakerens skattemessige situasjon. Overføring av verdier kan få betydning for formuesskatten. Videre kan arveforskuddet være en ytelse som generer inntekter eller utbytte, som for eksempel en næringseiendom som leies ut. Leieinntektene beskattes i et slikt tilfelle etter vanlige regler.

Ved overføring av fast eiendom må arvingen betale dokumentavgift ved tingslysning. Når verdiene arves ved arvelaterens død eller fra uskiftet bo, får imidlertid arvingen fradrag for dokumentavgiften. Dette gjelder bare for “arv etter loven”. Det betyr at dersom et enebarn arver en eiendom som forskudd på arv, må han eller hun betale full dokumentavgift. Hvis enebarnet arver eiendommen i forbindelse med arveoppgjøret slipper enebarnet dokumentavgiften.

Fast eiendom som forskudd på arv

Ved overføring av av fast eiendom som forskudd på arv gjelder reglene om skattemessig diskontinuitet. Det betyr at verdien av ytelsen da overføringen fant sted, skal justeres til antatt markedsverdi på tidspunktet for arvelaterens dødsfall. Skattemessig diskontinuitet får betydning for arvingen i forhold til at verdiendringer vil kunne føre til skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap.

Fakta

Vilkåret for diskontinuitet er at giver selv kunne solgt eiendommen skattefritt. Eiendommen kan selges skattefritt dersom giver har eid og bodd i eiendommen de siste 12 av 24 månedene på overføringstidspunktet. For fritidseiendommer må giver ha brukt eiendommen som fritidseiendom de siste 5 av 8 årene på overføringstidspunktet. 

Hvis ikke giver selv kunne solgt skattefritt, overtar mottaker givers øvrige skatteposisjoner. Det betyr at hvis man har mottatt en næringseiendom som forskudd på arv, skal næringseiendommens verdi på overføringstidspunktet legges til grunn. Dersom mottaker senere selger eiendommen, skal det skattes av gevinsten som overstiger verdien på overføringstidspunktet. Det samme gjelder med aksjer, verdipapirer og andre verdier.

Heidi Kristin Åsvang

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om arveoppgjør. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Hyret inn Osloadvokatene og har ikke annet å si enn at de gjorde en formidabel jobb der de svarte fort og ordet opp i alle problemene jeg hadde. Anbefales på det sterkeste!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2021/08/Heidi-480x480-1.jpg

Heidi Kristin Åsvang
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring