Ny avgjørelse fra Høyesterett om forkjøpsrett av eiendom som eies av et selskap som får nye eiere

Nylig avsa Høyesterett en dom som ga svar på spørsmålet om når en forkjøpsrett til eiendom kan gjøres gjeldene mot et selskap som har fått nye eiere. Høyesterett kom enstemmig frem til at forkjøpsretten ikke kunne utøves.

Oppdelt eiendom og dårlig økonomi

Selskapet Abbel delte opp en av sine eiendommer og solgte delen til et annet selskap, 7Kids. Selskapene avtalte mellom seg en gjensidig forkjøpsrett til hverandres eiendommer, skulle et av selskapene ønske å selge eller skifte eiere.

Etter en stund fikk Abbel dårlig økonomi. Den tidligere eneeieren i Abbel innløste flere av sine aksjer og selskapet utstedte flere aksjer ved nytegning. Etter nytegningen eide den opprinnelige eieren 33%, et annet selskap 33% og to privatpersoner eide samlet de siste 33%. Også styre, styrelederen og daglig leder ble endret.

Spørsmålet i saken var om 7Kids kunne gjøre forkjøpsretten gjeldene mot Abbel etter disse endringene. Etter 7Kids sitt syn var endingene så omfattende at eiendommen i realiteten hadde fått nye eiere.

Forkjøpsrett og lov om løysingsrettar

Forkjøpsretter med grunnlag i avtale kan som hovedregel brukes ved salg av eiendommen, jf. lov om løysingsrettar § 11 første ledd. Det er en særregulering i bestemmelsens femte ledd som gir rett til å bruke forkjøpsretten dersom eiendommen eies av et selskap og “ein så stor del av aksjane (…) skiftar eigar at styringsretten i selskapet kjem på andre hender“.

Saken reiste to problemstillinger for Høyesterett. Det første spørsmålet var om aksjene skifter eier når det utstedes nye. Det andre spørsmålet var hva som ligger i begrepet styringsretten. Høyesterett valgte å ikke ta stilling til det første spørsmålet, ettersom styringsretten i dette tilfellet ikke hadde kommet på andre hender.

90 prosent

Begrepet “styringsretten” er ikke definert i loven. Høyesterett viste til at aksjeloven definerer bestemmende innflytelse som to tredjedels flertall, se aksjeloven § 1-3.

Ordlyden måtte imidlertid ses i sammenhengen den er plassert. Etter en grundigere vurdering av rettskildene oppsummerte Høyesterett med at endringen må være “så vesentlig at de i realiteten er å likestille med en overføring av eiendommen“. Dette måtte gjøres utfra en konkret vurdering, men Høyesterett pekte også på at vilkåret som hovedregel vil være oppfylt dersom 90 prosent av aksjene er kommet i hendene på andre aksjeeiere.

ektefellebidrag, heving av kjøp mellom privatpersoner

Forkjøpsretten kunne ikke utøves

Høyesterett konkluderte med at forkjøpsretten til 7Kids ikke kunne utøves. I saken hadde bare to tredjedeler av aksjene i Abbel kommet på andre hender og den tidligere eneeieren hadde beholdt et styreverv i selskapet, noe som indikerte at han fortsatt kunne utøve en viss innflytelse i selskapet.

Er utstedelse av nye aksjer det samme som at aksjene skifter eier?

Avgjørelsen fra Høyesterett gir god veiledning på hva som ligger i begrepet styringsretten, men Høyesterett har bevisst latt spørsmålet om utstedelse av nye aksjer regnes som at aksjene skifter eier stå åpent. Her må vi vente på at Høyesterett skal komme med ytterligere avklaring.

Les avgjørelsen i sin helhet her

Svein-Harald Stavnes Wennevik

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak eller har andre spørsmål?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om forkjøpsrett. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.

– Vi er meget fornøyd med hvor raskt Osloadvokatene tok saken våres og hjalp oss. Vi fikk hjelp av Osloadvokatene til å fremme våre rettigheter, så stor takk til Osloadvokatene for hjelpen, den var helt avgjørende.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Svein-480x480-1.jpg

Svein-Harald Stavnes Wennevik
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring