Hvem har rett til felles bolig etter samlivsbrudd?

Når et samboerforhold tar slutt, kan hver av samboerne ha et ønske om å forsette å bo i deres felles bolig. Hvem som har rett til å overta felles bolig reguleres av husstandsfellesskapsloven.

felles bolig, mangler, salg av bolig, feil og mangler, elektriske feil, tre, samlivsbrudd

Hovedregelen ved samlivsbrudd

Ved samlivsbrudd er hovedregelen at hver part beholder sine eiendeler og gjeld. I noen tilfeller har imidlertid en samboer rett til å overta felles bolig og innbo. Retten til felles bolig følger av husstandsfellesskapsloven § 3. Husstandsfellesskapsloven kommer til anvendelse dersom samboerforholdet har vart i minimum to år, eller samboerne har, venter eller har hatt barn sammen.

Husstandsfellesskapsloven § 3

Ved samlivsbrudd kan en samboer ta over felles bolig når “sterke grunner” taler for det. Det må foretas en skjønnsmessig vurdering av partenes interesser og behov. Et sentralt moment er om den som ønsker å ta over felles bolig også skal ha den daglige omsorgen for felles barn. Andre sentrale momenter er samboerens tilknytning til boligen, samboerskapets varighet og eierforholdene i boligen.

Dersom partene har avtalt hvem som skal overta boligen før samlivsbruddet, vil dette være et tungtveiende moment i vurderingen av om det foreligger “sterke grunner”. Slike forhåndsavtaler skal imidlertid ikke utelukkende legges til grunn. Dette av hensyn til at partene ikke skal kunne avtale seg bort fra det vernet loven er ment å gi. Er det inngått avtale om hvem som skal overta felles bolig etter samlivsbruddet, går imidlertid avtalen foran loven.

Fakta

Hvis en samboer har odelsrett til eiendommen eller har ervervet den ved arv eller gave, vil ikke retten til å overta felles bolig etter husstandsfellesskapsloven gjelde.

Hva koster det å overta felles bolig?

Som utgangspunkt forutsetter overtakelse av felles bolig at man kjøper ut den andre til eiendommens markedspris. Samboeren skal betale eiendommens markedspris på det tidspunktet det ble bestemt hvem som skulle overta boligen. Ofte innhentes det flere verdivurderinger, også settes prisen til gjennomsnittet av de innhentede verdivurderingene.

Bruksrett til felles bolig

En samboer kan få bruksrett til felles bolig dersom “særlige grunner” taler for det. Samboeren vil da kunne fortsette å bo i boligen mot å betale vederlag til den andre. Det er mildere krav for å få bruksrett til felles bolig, enn å overta boligen. De samme momentene er imidlertid relevant.

En samboer kan få bruksrett til felles bolig selv om den andre parten har odelsrett til eiendommen, eller har ervervet den ved arv eller gave.

Fri rettshjelp i skiftesaker

I skiftesaker kan du ha krav på fri rettshjelp. Fri rettshjelp innebærer at staten dekker dine advokatutgifter. Din økonomiske situasjon får betydning for om du får fri rettshjelp. I utgangspunktet vil du få fri rettshjelp om du er enslig med inntekt under 320 000 kroner. Dersom du er samboer eller gift er kravet for fri rettshjelp at husstanden sammen har en inntekt under 490 000 kroner. Er inntekten under kr 100 000 blir det heller ingen egenandel.

Vi søker om fri rettshjelp for deg. Reglene for fri rettshjelp vil bli gjennomgått med deg i første møte, slik at du kan være trygg på dine advokatutgifter.

Renathe Danielsen

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignenede sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i skiftesaker. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Osloadvokatene er meget kompetent og eksepsjonell dyktig. Deres faglige ekspertise gjør at man følger seg trygg og ivaretatt. De er veldig effektive, imøtekommende og profesjonelle.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Renathe-480x480-1.jpg

Renathe Danielsen
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring