Diffuse lidelser i møte med NAV

Av og til kan man kjenne seg unormalt sliten eller tungpustet uten spesiell grunn. For andre handler det om ubehaget som følger med konflikter på arbeidsplassen eller en belastende hjemmesituasjon. I begge tilfeller kan påkjenningen over tid bli så stor at det utvikler seg til sykdom på en slik måte at man kan ha rett til ytelser fra NAV.

Flere regelsett om sykdom

For å ha rett til ytelser fra folketrygden, for eksempel sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd, er gjerne det første vilkåret som vurderes om du hadde en sykdom da du søkte ytelsen. Men hva innebærer det å være syk i folketrygdlovens forstand?

Hvilke krav som stilles

Sykdomsbegrepet er dynamisk. Det betyr at det utvikler seg i takt med hvor langt legevitenskapen er kommet, og hva denne til enhver tid definerer som sykdom. Både ME og fibromyalgi er eksempler på mer diffuse lidelser som i dag aksepteres som diagnoser.

Har man en anerkjent medisinsk diagnose, er kravet til sykdom som oftest oppfylt. Men også sykdomslignende symptomer kan oppfylle kravet til sykdom i noen tilfeller. Det kreves da at legen har gjort funn som tyder på sykdom, men hvor funnene ikke fullt ut er tilstrekkelig til å sette en medisinsk diagnose.

I en sak fra 2018 viste Høyesterett til “Faglig veileder for sykmeldere” som var utarbeidet av Helsedirektoratet. I denne saken hadde kvinnen diagnosen P02 “psykisk ubalanse situasjonsbetinget” på grunn av en syk sønn og konflikt på arbeidsplassen. I tråd med veiledningsmanualen uttalte Høyesterett generelt at det måtte foretas

“[…]  en individuell vurdering av tilstanden, og at psykiske reaksjoner på grunn av ytre belastninger kan utvikle seg på en slik måte at de gir symptomtrykk og funksjonstap på linje med sykdom”

I slike saker har det altså stor betydning hvordan legene har beskrevet symptomer og funksjonsnivå hos pasienten. Det kan dermed være lurt å kontakte en advokat som har erfaring med å tolke og bedømme legeerklæringer for å få den beste bistanden.

Sorgreaksjoner og sykdom i nær familie

Mange ganger kan man oppleve sterke livspåkjenninger på grunn av at noen som står en nær, blir syk eller skadet. Dette vurderes ofte som naturlige reaksjoner, og det skal en del til før dette regnes som egen sykdom etter folketrygdloven. Men da vil man kunne ha rett til andre ytelser, slik som omsorgs- eller pleiepenger.

Når det gjelder reaksjoner på andres dødsfall, anses dette normalt ikke som sykdom hos en selv. I enkelte tilfeller kan likevel den psykiske reaksjonen bli så sterk at tilstanden vurderes som sykdom som gir rett til sykepenger. Dette må vurderes individuelt i hver sak.

Ønsker du å bli orientert om regelverket eller hjelp for å få vurdert din sak, kan vi enkelt kontaktes.

Lene Wallem

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Hva kan vi hjelpe med?

Osloadvokatene har lang erfaring med å tolke medisinske opplysninger fra fastleger og spesialister, og kan hjelpe deg i din sak. Vi bistår også flere som får avslag fra NAV fordi de mener det er andre årsaker enn sykdom som har vært grunnen til at man er arbeidsufør.

Dersom du får et avslag på sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd, kan det være lurt å fremsette en klage.  I denne sammenheng er det betryggende å engasjere en advokat som har mange års erfaring fra NAV-saker.

 

Hva gjør advokaten i disse type sakene?

  • Fristavbrytende/foreløpig klage til Nav eller anke til trygderetten
  • Innhenting av sakens dokumenter
  • Oversendelse av sakens dokumenter til klient om ønskelig
  • Rettslig vurdering av saken
  • Dialog med klient på møte/sms/epost og telefon
  • Utarbeidelse og innsendelse av fullstendig klage.
  • Ettersendelse av relevant dokumentasjon.
  • Informasjon til klient om saksbehandlingstid og utfallet av klagesaken.
  • Informasjon om ankerett og om vår bistand ved en eventuell anke.

Fri rettshjelp

Trenger du bistand til å sende selve søknaden til NAV om ytelsen som passer for deg, er dette noe som ikke dekkes av reglene om fri rettshjelp. Får du imidlertid et avslag på søknaden din, vil vi avklare om du kan ha rett til fri rettshjelp hos oss, slik at vi kan bistå deg med en klage. Våre advokater er behjelpelige med å søke fri rettshjelp for deg.

Når vi vurderer om du har rett til fri rettshjelp, vil det ha betydning om du selv eller ektefelle/samboer har høy inntekt. Får man et avslag fra NAV, kan inntektene ofte være lave. Ved lavere inntekt eller formue er ofte vilkårene for fri rettshjelp som regel oppfylt, slik at du slipper å betale noe utover en egenandel for advokatbistanden.

– Advokaten var super til å følge opp mine saker og var veldig hjelpsom uansett hva jeg trengte hjelp til. Hun er også flink til å informere om ting, og alltid hyggelig å snakke med. Anbefales på det sterkeste.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Lene-Wallem-480x480-1.jpg

Lene Wallem
Advokat / Partner

Relaterte artikler

fornærmet, samvær, sykepenger, utvisningsvedtak
NAV

Osloadvokatene fikk kjent trygderetts avgjørelse om uføretrygd ugyldig – full seier

Finn ut mer
placeholder
NAV

NAV stoppet arbeidsavklaringspenger – hadde ikke lest legeerklæringen

Finn ut mer

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring