Dagpenger under utdanning

Dersom du studerer og blir arbeidsledig eller permittert, kan retten til dagpenger være viktig for deg. Hovedregelen er at du ikke har rett til dagpenger mens du gjennomgår utdanning eller opplæring. Det fins imidlertid unntak under gitte forutsetninger. I denne artikkelen vil jeg vise til de mest relevante unntakene.

dagpenger, pliktdelsarv, vaksine, samboerkontakt

Rett til dagpenger?

Utgangspunktet er at man som student ikke har rett til dagpenger jf. folketrygdloven § 4-6. Det er imidlertid gjort en rekke unntak fra dette utgangspunkt i dagpengeforskliften §§ 4-3 a til 4-3 e. Dersom du mener at du har rett til dagpenger mens du studerer, men har fått avslag fra NAV, bør du kontakte oss. Vi kan hjelpe deg.

Opplæring for innvandrere

Dersom du oppfyller vilkårene for dagpenger ved arbeidsløshet, kan du beholde dagpengene mens du deltar på introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere eller deltar i godkjent opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Vedkommende kan delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap i ett år. Denne grensen gjelder uavhengig av hvor mange timer vedkommende deltar i. Perioden kan deles opp i bolker, samt utvides dersom særlige grunner taler for det.

Fakta

For å ha rett til dagpenger mens man deltar på opplæring for innvandrere må vilkårene for dagpenger være oppfylt. Vilkårene for å ha rett til dagpenger fremgår av folketrygdloven §§ 4-2 til 4-5. For å ha rett til dagpenger må du oppholde deg i Norge, ha tapt arbeidsinntekt på grunn av minst 50 % arbeidsløshet og være arbeidsfør. Videre må du det siste året før du søker om dagpenger ha hatt en brutto arbeidsinntekt på minimum 1,5 G, eller de siste tre årene før det søkes om stønad hatt en brutto arbeidsinntekt som minst tilsvarer 3 G.

Grunnskole og videregående opplæring

Hvis du er helt arbeidsledig eller permittert, og har fylt 25 år, kan du etter søknad til Arbeids- og velferdsstaten beholde dagpengene under grunnskoleopplæring eller videregående opplæring. Tilsvarende gjelder dersom du tar opplæring i grunnleggende ferdigheter. Du kan tidligst begynne opplæringen 3 måneder etter at du begynte på dagpenger.

Yrkesfaglig utdanning

Dersom du er helt arbeidsledig eller permittert, og har fylt 25 år, kan du etter søknad til Arbeids- og velferdsstaten beholde dagpengene under høyere yrkesfaglig utdanning. Høyere yrkesfaglig utdanning kan tidligst påbegynnes tre måneder etter vedtak om innvilgelse av dagpenger. Du kan studere på hel- eller deltid i hele dagpengeperioden.

Høyere utdanning

Hvis du er helt arbeidsledig eller permittert, og er over 30 år, kan du ta høyere utdanning på høyskole- eller universitetsnivå i inntil tolv måneder i løpet av dagpengeperioden. Utdanningen må gi studiepoeng, men du kan bare ta 15 studiepoeng per semester. Før du kan begynne å studere må du ha gått på dagpenger i 3 måneder. Bakgrunnen for dette er at dagpenger ikke skal erstatte den ordinære studiefinansieringen.

Alle typer utdanning og opplæring kan likevel ikke kombineres med dagpenger. Les mer om unntakene her.

Fakta

Det er et vilkår for å beholde dagpenger under opplæring og utdanning at det utarbeides en konkret opplæringsplan for gjennomføringen av utdanningen. Dersom dagpengemottaker uten rimelig grunn har et vesentlig avvik fra opplæringsplanen, kan Arbeids- og velferdsetaten treffe vedtak om at adgangen til å ta utdanning i kombinasjon med dagpenger, opphører.

Haavard Homestad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om dagpenger. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Haavard-480x480-1.jpg

Haavard Homestad
Advokat / Partner

Relaterte artikler

fornærmet, samvær, sykepenger, utvisningsvedtak
NAV

Osloadvokatene fikk kjent trygderetts avgjørelse om uføretrygd ugyldig – full seier

Finn ut mer
placeholder
NAV

NAV stoppet arbeidsavklaringspenger – hadde ikke lest legeerklæringen

Finn ut mer

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring