Barns rett til skolegang!

Barns rett til skolegang

Det er sikker rett at alle barn i Norge har rett på skolegang. Likevel har flere barn vært fratatt retten til skolegang over tid, både foregående år og i dag. Dette har tematisert hvorvidt barnas rett til skolegang krenkes ved at barna må være hjemme, uten nødvendig oppfølging og læring. Kan det tenkes at flere foreldre kan gå sammen og hevde sine barns rettigheter og i så tilfelle, hvordan kan en slik gruppe gå frem?

Nærværende artikkel tar utgangspunkt i barns rett til skolegang og viser hvorledes et gruppesøksmål kan se ut, artikkelen er aktualisert av debatten om barns skolegang som verserer i nyhetsbildet i dag.

Når er barnas rettighet krenket?

Fakta

Barnas rett til skolegang er lovfestet i våre høyeste rettskilder, se Grunnloven § 109, Menneskerettsloven vedlegg 2 artikkel 2, FNs barnekonvensjon art. 28.

Gruppesøksmål mot kommunen

I det følgende har vi sett for oss en foreldregruppe i en gitt kommune som går sammen for å avklare hvorvidt barnas rett til skolegang er krenket. Vi har sett for oss at saksøkerne anlegger saken som et gruppesøksmål og at saksøkte er kommunen.

Grunnen til at kommunen er saksøkt er av den enkle grunn at staten har lagt ansvaret for barnas skolegang til den enkelte kommune. Følgelig er det kommunen som misligholder sin plikt, når barna går hjemme uten nødvendig og lovpålagt oppfølging.

All den tid plikten er lagt til kommunen, så har vi lagt til grunn at kommunen er rett saksøkt.

Kan kommunen saksøkes for brudd på menneskerettigheter?

  • Menneskerettighetene er like bindende for kommunen som for staten! Se HR-2022-401-a
  • Derfor kan man anlegge sak mot kommunen.

Sak om brudd på menneskerettskonvensjonen

Norge har gjort EMK til norsk rett ved menneskerettsloven. Konvensjonen går foran annen norsk lovgining, jf. § 3.

Etter artikkel 13 så kan enhver som hevder å være utsatt for menneskerettskrenkelse, fremme sak for domstolen.

Hvorvidt det foreligger et brudd på barnas rett til skolegang, må domstolen avgjøre.

Hvorfor gruppesøksmål?

Dersom vi tenker oss at denne foreldregruppen skal gå til domstolen for å fastslå hvorvidt barnas rett til skolegang er krenket, så kan enten hver enkelt foreldre anlegge sak eller de kan gjøre dette i fellesskap. For å kunne anlegge et gruppesøksmål, så må retten vurdere at dette er den mest hensiktsmessige måten å anlegge saken på. I vårt tenkte tilfelle, så vil det være prosessøkonomisk besparende å behandle gruppens sak samlet, fremfor en og en. Sistnevnte forutsetter at søksmålet kun avklarer spørsmålet om ansvarsgrunnlag, det vil si at retten kun vurderer hvorvidt det foreligger en menneskerettskrenkelse.

En stor fordel for den enkelte ved å anlegge saken som gruppesøksmål, er at arbeidet overlates til grupperepresentanten og advokaten. På denne måten kan enkeltpersoner forfølge sitt krav, uten å bruke noe særlig tid eller ressurser på saken.

Hva er et gruppesøksmål?

Fakta

Gruppesøksmål er søksmål som føres av eller mot en gruppe på samme eller vesentlig likt faktisk og rettslig grunnlag, og som er godkjent av retten som gruppesøksmål. En kjent sak som verserer for domstolene har laget en nettside som forklarer hva en slik sak er.

Les mer her om hva et gruppesøksmål er 

Hvem kan bli gruppemedlem?

I et søksmål mot en gitt kommune kan gruppemedlemmene kun bestå av foreldre i kommunen med barn som går på grunnskolen. Det vil også være et grunnvilkår at foreldrene har barn som er berørt av streiken.

Dersom du oppfyller vilkårene, så kan du være gruppemedlem.

Bidra med finansering av saken

Enhver kan bidra finansielt, her vil det typisk bli laget spleis eller lignende ordninger.

Det stilles ingen krav til hvem som kan være sponsor.

Hva innebærer det å være gruppemedlem?

Dersom du er gruppemedlem, så vil navnet ditt fremgår av listen over gruppemedlemmer. Du kan til enhver tid melde deg ut av gruppesøksmålet, jf.  tvisteloven § 35-8.

Av gruppemedlemmene, så skal retten fastsette en grupperepresentant. Medlemmene er ansvarlig overfor guppereprensetanten for kostnader denne ilegges og godtgjørelse.

For å sikre finansering på forhånd, så må hvert gruppemedlem innbetale et engangsbeløp. På denne måten sikres finanseringen av saken.

Grupperepresentant

Retten skal utpeke en grupperepresentant. Det er naturlig at dette velges innad blant medlemmene i gruppesøksmålet. Vedkommende vil få godtgjørelse for sitt arbeid med søksmålet. Representanten vil være ansvarlig for sakens kostnader, dette løses i praksis ved at pengene på forhånd innbetales til klientkonto og på den måte er sikret før søksmålet sendes retten.

Antall gruppemedlemmer

For at kostnaden skal være tilstrekkelig for å dekke alle kostnader i saken, så må det være flere gruppemedlemmer eller mange som bidrar med finansering.

Dersom sak anlegges så skal finanseringen dekke godtgjørelse til grupperepresentant, advokat og eventuelle omkostninger . Dersom innsamlet beløp blir høyere enn kostnadene i saken, så kan gruppen på forhånd bestemme at restbeløpet skal doneres til et fastsatt veldedig formål.

Hva skal prøves for retten

Søksmålet skal avklare hvorvidt barns rett til skolegang er krenket ved at skolene holder stengt. Videre skal søksmålet avklare om kommunen har en handleplikt, når elevene blir overlatt til seg selv over lenger tid, uten at det er iverksatt tilstrekkelig læringstilbud for elevene.

Når man anlegger en sak for domstolene, så skal retten ta stilling til påstanden(e) som partene krever dom for. Dersom det anlegges søksmål om krenkelse av barns rett til skolegang, så må domstolen ta stilling til hvorvidt det finnes en slik rettighet og om denne er krenket.  Dersom det fremmes sak mot kommunen om brudd på barns rett til skolegang, så antas det at hovedtemaet i saken vil være hvorvidt barnas rett til skolegang er krenket.

Hva kan man oppnå med et gruppesøksmål om rett til skolegang?

Dersom retten kommer til at barnas rett til skolegang er krenket, så kan ikke kommunen overlate barna til seg selv uten å være i ansvar.

En dom som slår fast at barnas rett er krenket ved at skolen holdes helt eller delvis stengt, vil være prinsipiell da den vil være rettsavklarende for hva som menes med at barn har rett til skolgang.

Tvisteloven § 35-2. Vilkår for gruppesøksmål

(1) Gruppesøksmål kan bare reises hvis

a) flere rettssubjekter har krav eller forpliktelser på samme eller vesentlig likt faktisk og rettslig grunnlag,

b)  kravene ellers kan behandles av retten med samme sammensetning og hovedsakelig etter de samme saksbehandlingsregler,

c) gruppeprosess er den beste behandlingsmåten, og

d) det er grunnlag for å utpeke grupperepresentant etter §35-9.

(2) Bare de som kunne reist eller sluttet seg til et ordinært søksmål for norske domstoler, kan være gruppemedlemmer.

 

Ørjan Onarheim

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du advokatbistand?

Ta kontakt med en av våre advokater.

Veldig godt innsatt i sak, ulike vinklinger og muligheter, og ikke minst i forhold til forventningsstyring overfor meg. Klar og tydelig i kommunikasjon, og veldig troverdig og saklig ovenfor motpart. Kan på det sterkeste anbefale Osloadvokatene.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Orjan-480x480-1.jpg

Ørjan Onarheim
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring