Du kan miste din rett på voldsoffererstatning om du ikke fremmer erstatningskravet i straffesaken.

Voldsoffererstatning kan være en viktig økonomisk kompensasjon i en vanskelig situasjon. Osloadvokatene bistår deg hele veien og har lang erfaring og høy kompetanse med voldsoffererstatning.

Voldsoffererstatning, Korona yrkessykdom, voldsoffererstatning erstatning

Voldsoffererstatning

Voldsoffererstatning er en ordning som gjør unntak fra hovedregelen om at det er skadevolderen som skal stå til økonomisk ansvar overfor skadelidte. Voldsoffererstatning betales av staten til de som har lidd, eller er etterlatte til en som har lidd, en personskade som følge av en straffbar handling som “krenker liver, helsen eller friheten”.

Det er fire grunnvilkår som må være oppfylt for at du skal ha krav på voldsoffererstatning. Vilkårene er:

1. Anmeldelse
Det er et krav om at den straffbare handlingen må være anmeldt til politiet.

2. Erstatningsvilkåret
Erstatningsvilkåret er at ditt erstatningskrav mot gjerningsmannen må tas med i straffesaken. Politiet skal spørre om du ønsker å ta med erstatningskravet, og da er det viktig at du sier ja. Det er ikke tilstrekkelig å si at du vil komme tilbake til erstatningskravet senere.

3. Beviskravet
Det er et vilkår at det er klar sannsynlighetsovervekt for at du har vært utsatt for den straffbare handlingen.

4. Årsakssammenheng
Det må foreligge et såkalt dobbelt årsakssammenheng. Det betyr at det må være årsakssammenheng mellom den straffbare handlingen og den personskaden du er påført, samt årsakssammenheng mellom skaden og tapet. Videre kreves det skaden ikke har vært for avledet eller fjern skadevirkning av handlingen.

I denne artikkelen ser vi nærmere på erstatningsvilkåret. Dersom du har spørsmål om voldsoffererstatning eller de andre vilkårene, ta kontakt med våre advokater. De er eksperter på voldsoffererstatning og bistår deg gjerne.

Erstatningsvilkåret

Av voldsoffererstatningsloven § 3 tredje ledd andre punktum står det at den som søker om voldsoffererstatning “må ha krevd at erstatningkravet tas med i en eventuell straffesak”. Dette vilkåret medfører at du som skadelidt må kreve at erstatningskravet tas med i straffesaken mot skadevolderen.

Vilkåret tydeliggjør at voldsoffererstatning er subsidiær til skadevolderens eget ansvar. Altså at skadelidte først skal rette kravet mot skadevolder for deretter å kreve erstatning fra kontoret for voldsoffererstatning.

Det er ikke tilstrekkelig å ta forbehold om å rette erstatningskrav mot skadevolder på et senere tidspunkt eller komme tilbake til et slik erstatningskrav. Det lønner seg derfor å være bistått av en advokat tidlig i prosessen ettersom du kan miste retten til voldsoffererstatning dersom du ikke krever erstatningskravet tatt inn i straffesaken.

angrefrist ved kjøp av bobil

Det kan gjøres unntak

Det kan gjøres unntak og tilkjennes voldsoffererstatning selv om erstatningsvilkåret ikke er oppfylt. I loven står det at det kan gjøres unntak i “særlige tilfeller” hvor vilkåret om å fremme erstatningskravet i straffesaken ikke er oppfylt.

Det mest praktiske tilfellet hvor det kan gjøres unntak fra erstatningsvilkåret er dersom du ikke har blitt opplyst om adgangen til å fremme erstatningskravet i straffesaken og hva som skjer om dette ikke blir gjort.

Erle Aas Bjørnstad (Permisjon)

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Kan man få fri rettshjelp i voldsoffersaker?

I voldsoffersaker vil man kunne få fri rettshjelp, dersom noen vilkår er oppfylt. I disse sakene gjelder det et inntektskrav. Dersom du er enslig, må du ha en inntekt under 320 000 kroner i året før skatt. Dersom du er samboer eller gift, må samlet inntekt være under 490 000 kroner før skatt. Du kan heller ikke ha formue som overstiger 100 000 kroner. Det vil her være en liten egenandel. Dersom inntekten er under 100 000 kroner betales det ikke noen egenandel.

Det påløper ingen kostnader før vi er enige om oppdrag. Ta kontakt for en uforpliktende vurdering av din sak.

Bistandsadvokat i voldsoffersaker

I noen sakstyper vil man ha krav på bistandsadvokat. Dette gjelder blant annet for de mest alvorlige straffesakene, eller der man er påført en betydelig skade. Vi undersøker for deg om du kan ha krav på bistandsadvokat i din sak.

 


 

Veldig godt innsatt i sak, ulike vinklinger og muligheter, og ikke minst i forhold til forventningsstyring overfor meg. Klar og tydelig i kommunikasjon, og veldig troverdig og saklig ovenfor motpart. Kan på det sterkeste anbefale Osloadvokatene.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Erle-480x480-1.jpg

Erle Aas Bjørnstad (Permisjon)
Advokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring