Priser og betingelser

priser innkreving pengekrav

Advokat.no tilstreber å ha konkurransedyktige priser på advokattjenestene.

Størrelsen på salæret vil hovedsakelig bli bestemt av medgått tid, men det vil også bli lagt vekt på hva slags oppdrag det gjelder samt oppdragets kompleksitet.

Her finner du prisene for advokattjenester

Advokat.no følger advokatforeningens regler for god advokatskikk og konkurransetilsynets forskrift om prisopplysninger for tjenester.
Forskriften innebærer at klienten ved hvert enkelt oppdrag vil klient få opplyst hvilke timesatser som vil bli lagt til grunn og hvordan salæret beregnes. Det kan også avtales et det skal innbetales forskudd.

Faste priser i oversiktlige saker

I ukompliserte og oversiktlige saker vil vi kunne gi faste priser på forhånd for hele oppdraget.

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no