Fri rettshjelp

Fri rettshjelp ytes av advokater og autoriserte rettshjelpere, og betales helt eller delvis av Staten. Kontakt oss for å få svar på om du kan ha krav på fri rettshjelp.

Fri rettshjelp er en ordning med gratis advokat.

Det er Staten som betaler for advokatens salær etter faste satser. I noen saker er det helt gratis, mens i andre saker er det en liten egenandel. I noen saker får du fri rettshjelp uansett hvor mye du har i inntekt og formue, mens i andre saker er det bare de med lav inntekt og formue som får fri rettshjelp. Reglene er ganske kompliserte.

Eksempler på saker som kan gi fri rettshjelp:

 • Skilsmisse/separasjon mellom ektefeller
 • Oppløsning/samlivsbrudd av samboere
 • Samvær med barn
 • Barnefordeling
 • Erstatning ved personskade
 • Sagt opp på jobben/oppsigelse
 • Tiltalt for et straffbart forhold
 • Oppsigelse av bolig/oppsigelse av leieforhold eller leiekontrakt
 • Klage på vedtak fra NAV (ikke sosialstønad)

Søk her og se om du har rett til fri rettshjelp

Eksempel på saker som gir deg fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue

 • Utsatt for vold
 • Hjelp til å anmelde seksuelle overgrep, misbruk og sedelighetsforbrytelser
 • Mistenkt for juks på eksamen
 • Barnevernssaker etter vedtak er fattet

Kontakt oss for mer informasjon:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no

Dokumentasjonskrav for fri rettshjelp

For å få rettshjelp må du dokumentere at du har lav inntekt ved å fremlegge siste ligningsattest. Det er i tillegg er det et krav om at du fremlegger siste lønnslipp eller utbetalingsslipp fra NAV.

Inntekt

Har du variabel inntekt må du fremlegge de siste tre lønnslippene.
Er det slik at du nettopp har mistet en inntekt, typisk i forbindelse med oppsigelse i arbeidsforholdet, kan oppsigelsen legges ved i søknaden, hvis du på den måten kan dokumentere at du samlet vil falle inn under inntektsgrensen per år uten arbeidsinntekten.

Formue

Når det gjelder formue, så er det ligningsmessig formue som teller i forhold til reglene om fri rettshjelp. Det betyr at formuen som består av fast eiendom telles bare med ligningsverdien av boligen. Ligningsverdien er normalt svært lav og sjeldent over 1/3 av verdien. Samtidig får du fradrag for hele lånet. De fleste går dermed i minus når det gjelder skatteplikting formue.

Når du går i minus, skriver du alltid at du har null i formue. Dette innebærer at de aller fleste har null i formue, selv om de eier bolig.
Skulle du ikke eie bolig, men har penger oppspart i banken, vil du kunne si til fylkesmannen at pengene skal gå til innkjøp av bolig. Det følger av praksis at du ikke skal forskjellsbehandle de som allerede har kjøpt bolig i forhold til de som skal kjøpe bolig, i reglene om fri rettshjelp.

Tilsvarende gjelder for de som har en liten bolig og vurderer å kjøpe større bolig. De pengene du har spart opp i bank eller på annet måte, skal da heller ikke telle med da pengene går med til å kjøpe en større bolig.
Dette følger også av klar praksis hos fylkesmannen. Det innebærer at formuekravet i praksis sjelden vil sperre for å kunne få fri rettshjelp.

Om du bor i utlandet og om du er utenlandsk statsborger

Du kan få fri rettshjelp over hele Norge. Du kan til og med få fri rettshjelp hvis du bor i utlandet hvis saken har tilknytning til Norge. Du trenger heller ikke å være norsk for å få fri rettshjelp i Norge, hvis saken har tilknytning til Norge. Du får da bistand av advokat pr telefon eller via skype. Blir det en rettsak kan advokaten reise dit rettsaken holdes over hele Norge.

Enkeltvedtak om fri rettshjelp

Etter forskrift om fri rettshjelp § 3-2 kan advokat.no treffe et enkeltvedtak hvor vi innvilger deg fri rettshjelp. Det er altså advokaten som bestemmer om du skal få rettshjelp etter disse reglene.
Alle advokater i Norge har plikt til å orientere om reglene, men det er frivillig for advokatfirmaet å påta seg oppdraget.

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no