Mangler ved kjøp av bolig

mangler på bolig advokat.no advokat osloadvokatene

Foreligger det feil eller mangler ved en bolig du har kjøpt, kan du kreve prisavslag, erstatning for utgiftene til reparasjoner, eller i enkelte tilfeller heve kjøpet. Du kan også få prisavslag og erstatning dersom det viser seg at boligen var mindre enn oppgitt.

Dersom du er på jakt etter bolig, har du antagelig gjort en grundig jobb med å vurdere mange punkter før du går og kjøper boligen. Dette kan være en god investering i det lange løp. Dersom du går på visning og «gløtter» på overflatene, og ikke leser salgsdokumentasjonen spesielt godt, vil det fort kunne slå tilbake på deg som kjøper senere.

Dersom det foreligger mangler ved boligen, er det gjerne knyttet store utgifter til å utbedre manglene, og du risikerer å lide et stort tap som kjøper av en mangelfull bolig.

Å gjøre gjeldende problematiske forhold som fremgår av salgsdokumentene er vanskelig. Gjør derfor jobben grundig.
Dessverre er det en del som opplever at det oppstår større eller mindre problemer etter kjøp av boligen, selv om de gjorde «alt riktig» i de innledende undersøkelsene.

Avhendingsloven

Kjøp og salg av bolig reguleres i det som kalles avhendingsloven. I henhold til avhendingslovens bestemmelser er det viktig å reklamere innen rimelig tid, fra du oppdaget mangelen. I henhold til rettspraksis ligger denne fristen på omkring 2 måneder. I konkrete forhold kan det nok likevel tenkes at fristen kan være lenger. Det samme gjelder dersom det foreligger ekstraordinære momenter i saken.Tilfellene vi da har for øyet kan være en selger som bevisst på en grovt klanderverdig måte har tilbakeholdt opplysninger for kjøper. Den absolutte reklamasjonsfristen er 5 år.

Reklamer om du opplever mangler ved kjøp av bolig

Dersom du  oppdager noe du mener kan være en mangel ved boligen, er det ingen grunn til å vente med å reklamere. Dersom du venter for lenge kan det medføre at retten til å gjøre mangelen gjeldende går tapt. Med andre ord er konsekvensene av denne oversittelsen av fristen ganske fatale.

Oppdager du forhold som er klanderverdige, for eksempel at taket lekker eller boligen har råteskader, er dette typiske forhold som gjør at boligen regnes for å være mangelfull. Dette fordi denne type saker ofte er av omfattende karakter og kostbare å utbedre. Du kan si at boligen er i vesentlig dårligere stand enn det som kjøper hadde grunn til å regne med.

Videre vil det kunne foreligge mangler i henhold til loven dersom det foreligger manglende opplysninger fra selger, eller de opplysningene som er gitt viser seg å være feil. I denne type saker er det gjerne en noe vanskelig bevissituasjon, noe som igjen kan gjøre det meget lønnsomt å bruke advokat. Mange vil naturlig nok forsøke å løse disse sakene på egenhånd. Dette er jo det rimeligste og kanskje det raskeste, vil mange tenke. Erfaringsvis er det imidlertid ikke så enkelt.

I de fleste tilfeller har selger tegnet en eierskifteforsikring, og i praksis vil det derfor være eierskifteforsikringsselskapet som er din motpart. Disse selskapene er ikke kjent for å ha lav terskel for utbetaling. På denne bakgrunn er det hensiktsmessig å kontakte advokat.no som har erfaring fra denne type saker. Ofte vil et slikt trekk gjøre det langt mer sannsynlig å vinne saken.
Dersom du er i tvist med selger av bolig, og eierskifteselskapet, dekker din forsikring 80% av advokatutgiftene. I tillegg må du betale en grunnegenandel på kr 3000 – 4000.

Kontakt advokat.no om du har funnet mangler ved kjøp av bolig

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no