Arbeidsgivers plikter ved diskriminering på arbeidsplassen

Alle arbeidsgivere plikter å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Dette kalles aktivitets- og redegjørelsesplikten.

diskriminering

Diskriminering omfatter seksuell trakassering

Seksuell trakassering er en kvalifisert form for diskriminering. Seksuell trakassering er en hver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 13 (3). Definisjonen omfavner både verbal, ikke-verbal og fysisk trakassering. Dette medfører at for eksempel blikk, blotting eller uønskede berøringer omfattes.

Arbeidsgivers aktivitetsplikt

Arbeidsplassen skal være et trygt sted å være. Arbeidsgiver har derfor en plikt til å forebygge og forhindre diskriminering og trakassering. Eksempler på tiltak arbeidsgiver kan iverksette er retningslinjer for lønn, forfremmelse og utviklingsmuligheter, samt etablering av varslingsrutiner. Hvilke tiltak som kreves vil naturligvis avhenge av virksomhetens størrelse.

Alle offentlige virksomheter, uansett størrelse, og private virksomheter som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte har en konkretisert aktivitetsplikt. Dette innebærer blant annet at arbeidsgiver skal undersøke om det finnes risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling, herunder annethvert år kartlegge lønnsforhold fordelt etter skjønn og bruken av ufrivillig deltidsarbeid. Videre skal arbeidsgiver analysere årsakene til identifiserte risikoer, samt iverksette tiltak som er egnet til å motvirke diskriminering og bidra til økt likestilling.

Forbud mot diskriminering i arbeidslivet

Har du blitt utsatt for diskriminering, eller lurer på om du har blitt det? Det er forbudt å diskriminere og trakassere i arbeidslivet. Forbudet mot diskriminering gjelder hele arbeidsforholdet, fra stillingen blir utlyst til arbeidsforholdet blir avsluttet.

arverett, testament, diskriminering

Forbud mot diskriminering i arbeidslivet

Alle arbeidsgivere plikter å arbeide aktivt og målrettet for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Forbudet mot diskriminering gjelder hele arbeidslivet, fra stillingen blir utlyst til arbeidsforholdet blir avsluttet. Som arbeidsgiver kan du ikke forskjellsbehandle søkere, ansatte eller innleide arbeidstakere uten saklig grunn.

Hva er diskriminering?

Å diskriminere betyr at man forskjellsbehandler uten å ha saklig grunn for det. Det er flere ulike forhold som kan gi grunnlag for diskriminering. Forbudet gjelder for eksempel diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon på grunn av fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering og alder.

Hva er forskjellen mellom direkte og indirekte diskriminering?

Forbudet mot diskriminering i arbeidslivet gjelder både direkte og indirekte diskriminering. En person er for eksempel blitt utsatt for direkte diskriminering dersom en bedrift unnlater å ansette en gravid søker på grunn av hennes graviditet. Indirekte diskriminering er når personer med individuelle behov, behandles på samme måte som andre. Et eksempel kan være forbud mot hodeplagg på arbeidsplassen. Forbudet rammer alle ansatte, men det vil indirekte diskriminere arbeidstakere som bruker hijab.

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring