Innfridd en kausjon? Dersom du har innfridd en kausjon får du et regresskrav overfor låntaker. Det kan være vanskelig å vite når, hvem og hvordan man skal fremme et regresskrav. Jeg kan hjelpe deg i din sak.

Svein-Harald Stavnes Wennevik
Advokat / Partner

nødtestament

Dette hjelper vi deg med

En kausjonist er en som garanterer for hele eller deler av lånesummen, sammen med den som tar opp lån. Et typisk tilfelle er der en forelder kausjonere for boliglånet til sitt barn. I de aller fleste tilfeller klarer låntaker å betjene sitt lån på egenhånd, og kausjonisten kommer dermed ikke inn i bildet. Hvis låntaker ikke klarer å betale avdragene sine, kan du som kausjonist bli nødt til å dekke låntakers gjeld i henhold til kausjonsavtalen. Som følge av at kausjonisten innfrir sitt kausjonsansvar, vil kausjonisten få en regressrett overfor låntaker. Som kausjonist har du rettigheter og plikter. Vi kan reglene og unntakene, og kan bistå deg med spørsmål knyttet til kausjonsansvaret. Vi gir deg juridisk veiledning og sørger for at du får det du har krav på.

 • Kausjonsavtale
 • Långivers opplysningsplikt
 • Långivers frarådningsplikt
 • Kausjonistforholdet
 • Kausjonsansvar
 • Kausjonens forfall
 • Flere kausjonister
 • Regresskrav

Kausjonsansvaret

En kausjonist er en som garanterer for en annens gjeld. Dersom låntaker ikke har tilstrekkelig sikkerhet kan kausjon fra andre være nødvendig. Klarer ikke låntaker å betjene lånet sitt, er det kausjonisten som blir ansvarlig. En kausjonist plikter selv å vurdere sin egen betalingsevne og foreta undersøkelser av forhold som er av betydning for kausjonsansvaret.

 

Banken har også plikter overfor kausjonisten. Banken har blant annet opplysningsplikt og frarådningsplikt. Opplysningsplikten handler om at banken er pliktig å opplyse om risikoen som knytter seg til kausjonsansvar, samt opplysninger om låntaker som er av betydning for kausjonisten. Frarådningsplikten innebærer at dersom långiver ser at kausjonistens økonomiske stilling tilsier at han eller hun vil komme til å få alvorlige problemer dersom kausjonsansvaret må innfris, skal långiver gjøre kausjonisten oppmerksom på dette før kausjonsavtale inngås.

 

Under kausjonsforholdet har du plikt til å få beskjed ved endrede forhold som kan gjøre kausjonsansvaret mer aktuelt. Et eksempel kan være at du har krav på å få beskjed dersom pant eller gjeldsforsikring bortfaller. Et annet eksempel kan være at du har krav på beskjed om låntaker misligholder lånet sitt.

 

Ulike former for kausjonsansvar

Det er to typer kausjonsansvar, selvskyldnerkausjon og simpel kausjon. De to kausjonsansvarene skiller seg fra hverandre i forhold til når långiver kan kreve kausjonisten for sikkerheten han eller hun har stilt. Selvskyldnerkausjon innebærer at långiver kan gå på kausjonisten med en gang et forsøk på å få betaling hos hovedskyldneren ikke fører frem. Det er uten betydning om hovedskyldneren faktisk kan betale. En simpel kausjonist kan ikke kreves før långiver har utnyttet alle dekningsmuligheter overfor låntaker. Om det foreligger en selvskyldnerkausjon eller simpel kausjon beror på avtalen mellom kausjonisten og långiver. Dersom det ikke fremgår hvilken type kausjon det er, skal kausjonen anses som en simpel kausjon.

 

Det kan også være flere kausjonister som stiller sikkerhet for samme lån, kalt samkausjonister. Da kan ansvaret mellom dem være enten solidarisk eller proratarisk. Ved solidarisk ansvar er det “en for alle, alle for en”. Det vil si at långiver kan kreve den ene av kausjonistene for hele beløpet, også kan han kreve regress fra de andre kausjonistene. Proratarisk ansvar innebærer at långiver bare kan kreve kausjonistene for han eller hennes brøkdel av kausjonsansvaret. Hvilken type kausjon som foreligger må bero på avtalen mellom kausjonistene og långiver.

 

Reduksjon og bortfall av kausjonsansvar

Når låntaker betaler ned på lånet, reduseres kausjonsansvaret. Reduksjonen skjer i takt med nedbetalingene. Når låntaker har betalt ned lånet, er kausjonisten sitt ansvar bortfalt. Hvis låntaker ikke klarer å betale ned på lånet, og kausjonisten må dekke låntakerens gjeld, vil kausjonisten få en regressrett over låntaker. Det innebærer at kausjonisten kan kreve låntaker for det beløpet han eller hun måtte dekke.

En kausjon er bare gjeldende i ti år fra kausjonsavtale ble inngått. Etter ti år faller altså kausjonsansvaret bort. Hvis du kausjonerer for kassakreditt eller lignende uten fast tilbakebetalingstidspunkt, er ansvarstiden begrenset til fem år. Dersom låntakeren misligholder betalingsforpliktelsen før ansvarstiden er utløpt, bortfaller ikke kausjonsansvaret, dersom varsel om misligholdt er sendt. De nevnte tidsfristene gjelder imidlertid ikke for realkausjon. En realkausjon gis som regel ved at banken får pant i fast eiendom som tilhører kausjonisten.

 

Kausjonistens regresskrav

Kausjonistens regresskrav innebærer at kausjonisten har rett til å kreve låntaker for det beløpet han eller hun måtte dekke. Dette gjelder også der kausjonisten

har valgt å innfri kausjonsansvaret frivillig, uten at banken har krevd det. Som kausjonist kan du også i flere tilfeller tre inn i bankens sikkerheter. Det vil si at dersom låntaker har stilt hytta si som sikkerhet for lånet, kan kausjonisten benytte denne pantesikkerheten for sitt regresskrav.

 

Banken kan ikke endre vilkår til skade for kausjonisten uten han eller hennes samtykke. Det samme gjelder frigivelse av andre sikkerheter. Dersom banken likevel gjør dette, kan kausjonisten kreve å bli fritatt fra sitt kausjonsansvar.

Hva bør du som kausjonisten gjøre etter at du har innfridd kausjonsansvaret?

1

Påkrav

For at du skal få tilbake pengene dine, må du sende et påkrav til låntaker. Et påkrav er et dokument som dokumenterer og spesifiserer betalingssted og forfall for regresskravet.

2

Undersøk om du kan sikre deg overfor låntaker

Ved å få en skriftlig avtale med låntaker eller ta utlegg hos han eller hun, sikrer du kravet ditt for fremtiden.

3

Samarbeider ikke låntaker? Ta kontakt med advokat

I situasjoner der låntaker har midler eller verdier hjelper advokaten deg med å få tak i disse og/eller inngå en avtale med låntaker. Advokaten passer på at du holder deg innenfor foreldelsesfristen, samt sørger for at du får pengene du har krav på.

Saker vi kan hjelpe deg med

samboerkontrakt, samboeravtale, masseoppsigelse, undersøkelsesplikt, ekspropriasjon, konkurranseklausuler, avsavnsrenter, avhjelp, arbeidstillatelse, forbrukerkjøpsloven

Kausjonsavtale

Av kausjonsavtalen fremgår ditt ansvar og dine plikter som kausjonist. Det stilles visse krav til kausjonsavtalen for at den skal være bindende. Den må blant annet være inngått skriftlig og inneholde opplysninger om kausjonsbeløpets størrelse.

lyd, vederlagskrav, hvite prikker, samvær, oppsagt, ugyldig, ansettelse, garasjeport, drenering, arealavvik, gaver, uføretrygd, gjeld, tapt barndom, barnevernet, tilbakeføring av barn, diskriminering, oppsigelse, sykemelding, NAV, samvær, boligen er mindre, testament ugyldig, elektriske anlegget, masseoppsigelse, foreldreansvar, eierbrøk, fusk, egenmelding, båt, varemerkeloven, ekspropriasjon, erstatning, arbeidskontrakt, arbeidsgiver, konkurranseklausuler, permittering, varsling, oppfølgingsplan, underpresterer, motorsykkel, fristavbrudd, foreldelse, båt med flere feil, garanti, styremedlem, skjevdeling, næringsvirksomhet, familiegjenforening, avskjed, gave, arv, streik, oppdragstaker, forloddskrav, arbeidsevne, arv, fond, aksjer, konkurs, tapsbegrensningsplikt, oppdragstaker, opplysningsplikt, arver, fetter, boligkjøp, eiendomsmegleren, opplysningsplikt

Långivers opplysningsplikt

Långiver har opplysningsplikt om visse punkter overfor deg som kausjonist. Långiver har blant annet plikt til å opplyse deg om risikoen som knytter seg til kausjonsansvar, pant eller annen sikkerhet, gjeldsforsikring, kausjonskravets størrelse osv.

sykehjem, fremtidsfullmakt

Långivers frarådningsplikt

I tillegg til långivers opplysningsplikt har långiver plikt til å fraråde deg å stille som kausjonist dersom forhold på din side tilsier at du alvorlig bør vurdere å avstå fra å stille som kausjonist.

ferie

Kausjonistforholdet

Under kausjonsforholdet er det viktig for deg å holde kontakt med både låntaker og långiver, slik at du kan forsikre deg om at forholdet dem imellom er i orden. Som kausjonist har du krav på å få beskjed ved endrede forhold som kan gjøre kausjonsansvaret mer aktuelt.

pasientskade, ektepakt, sykemelding, sluttavtale, omsorgsdager, stillingsvern, vederlagskrav, gjeld, atferdsplassering, foreldelse, barnevernet tar barnet, bilkjøp, heve båtkjøp, offentlig skifte, samboer, medisinsk behandling, pasientskade, samboerkontrakt, gaver gitt på dødsleie, egenmelding, sykepenger, båt, varsling, feriepenger, barnets beste, avkortning, erstatning, alkoholpåvirkning, dagpenger, ektepakt

Kausjonsansvar

Kausjonsansvaret er det ansvaret kausjonisten har ved mangelfull betaling fra låntaker. Når låntaker betaler ned på lånet, reduseres kausjonsansvaret.

feriepenger, usaklig oppsigelse, gjensidig testament, diskriminering, gaver gitt på dødsleie, fusk på eksamen, heltid, arbeidskontrakt, sluttavtale, varsling, testament

Kausjonens forfall

Det er bare i visse tilfeller kausjonistens plikt til å betale långiver trer i kraft. Når kausjonisten innfrir kausjonsansvar, får han eller hun regressrett overfor låntaker.

Flere kausjonister

Når flere personer opererer som kausjonister for det samme lånet, blir de kalt for samkausjonister

sykemelding, oppsigelse, artist, avlyser, foreldelse, reklamasjon, kansellert fly, arveoppgjør, ekstremvær, erstatning, forsikring

Regresskrav

Regresskrav er det pengekravet en innfriende kausjonist får overfor låntaker. Kausjonisten får et regresskrav overfor låntaker uavhengig av om kausjonisten har valgt å innfri kravet uten at banken har krevd det

Er du usikker på om du har en sak?

Kontakt oss uansett for en uforpliktende prat, så kan vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Fyll ut kontaktskjema

Vi lever av fornøyde klienter

Les sakene vi har vunnet for våre klienter

 • Lurt av banken til å kausjonere

  Banken krevde tvangssalg av forbrukerens bolig da han ikke kunne holde sine økonomiske forpliktelser overfor banken. Forbrukeren hadde skrevet under en kausjonsavtale, men på grunn av hans dårlige norskkunnskaper hevdet han at han ikke hadde forstått innholdet av avtalen. Kunden hevdet at han hadde blitt lurt av banken da han ikke var klar over at det var tale om en avtale om kausjon. Retten fant dette sannsynlig og uttalte at personer med dårlige norskkunnskaper som undertegner i tillit til andres forklaring av innholdet, ikke uten videre skal bedømmes på samme måte som de som forstår språket.

   

  Hovedregelen i norsk avtalerett er at avtaler er bindende. Det kommer imidlertid frem av finansavtaleloven at banken har plikt overfor kausjonisten å opplyse om sentrale vilkår i avtalen for å gi kunden økt innsikt i hva avtalen innebærer. Det kommer også frem av finansavtaleloven at banken har plikt til å fraråde kausjon dersom kundens økonomiske stilling gjør en kausjon særlig risikabel.

   

  Det var på det rene at banken i dette tilfelle burde frarådet vedkommende å inngå kausjonsavtale. Retten fant det ikke sannsynliggjort at dette var gjort tilstrekkelig i denne sak. Videre mente retten at personen ikke hadde stilt kausjon, dersom han hadde fått kunnskap om avtalens innhold. På denne bakgrunn kom retten til at det ikke var rimelig at kunden var bundet av sine underskrifter. Konklusjonen ble at kunden ikke ble ansett for å være kausjonist, og tvangssalgsbegjæringen kunne dermed ikke tas til følge.

 • Opplysningssvikt - førte ikke til bortfall av kausjonsansvaret

  I en sak for lagmannsretten var ikke bankens opplysningssvikt nok til at kausjonsansvaret bortfalt. Saken handlet om to partnere i et selskap som hadde solidarisk forbrukerkausjon for firmaets lån. Selskapet gikk senere konkurs, og det viste seg at medkausjonisten hadde dårlig økonomi. Banken visste om dette forholdet, men hadde ikke gitt opplysning om dette til den andre kausjonisten da kausjonsavtalen ble inngått. Spørsmålet i saken var om dette var nok til at kausjonsansvaret hadde bortfalt.

   

  Retten kom til at banken hadde brutt sin opplysningsplikt, men at opplysningene ikke var av en slik art at kausjonisten hadde unnlatt å kausjonere. Retten mente at selskapets planer var realistiske, og fant dermed ikke holdepunkter for at kausjonisten ville ha unnlatt å kausjonere om han hadde fulle opplysninger om partens økonomi. Konklusjonen ble dermed at kausjonsansvaret ikke hadde bortfalt.

 • Brudd på opplysningsplikt - bortfall av kausjonsansvar

  I en sak for finansklagenemnda stilte klageren realkausjon for 580 000 kr av låntakers lån på 1,3 millioner kroner. Lånet finansierte hovedskyldnerens nye bolig. Spørsmålet i saken var om banken hadde oppfylt sin opplysningsplikt.

   

  Det fremgår av finansavtaleloven § 59 at banken før avtale inngås skal informere kausjonisten om den alminnelige risikoen ved kausjonsansvar, og om sentrale forhold knyttet til det konkrete kausjonsansvaret. For nemnda var det klart at banken hadde gitt kausjonisten opplysninger om den alminnelige risikoen ved kausjonsansvaret. Spørsmålet var dermed om banken også hadde opplyst om andre forhold som kausjonisten har krav på.

   

  Banken opplyste ikke kausjonisten om at låntaker hadde hatt rot i sin økonomi, eller at det var nedlagt trekk i lønn for restskatt i hovedskyldnerens lønn. Banken hadde dermed ikke oppfylt sin opplysningsplikt, og kausjonisten skulle derfor stilles som om han eller hun ikke hadde påtatt seg kausjonsansvar.

 • Regresskravet i behold

  Den ene av to samkausjonister hadde etter låntakerens konkurs innfridd gjelden til banken og samtidig kjøpt de utestående fordringene som var stilt til sikkerhet for kreditten. Det sentrale i saken var forståelsen av avtalen mellom banken og den innfriende kausjonisten, og avtalens betydning for regresskravet mot samkausjonisten.

   

  Den innfriende kausjonisten rettet et regresskrav mot samkausjonisten, samtidig som han prøvde å inndrive de ervervede fordringene med beløp som oversteg regresskravet. Som følge av dette hevdet samkausjonisten at regresskravet var bortfalt.

   

  Retten kom til at avtalen mellom den innfriende kausjonisten og banken måtte forstås slik at salget av fordringene ikke dreide seg om en inntreden i sikkerhetene, men var en reell og selvstendig transaksjon, hvor resultatet av inndrivingen var banken uvedkommende. Konklusjonen ble dermed at den innfriende kausjonisten sitt regresskrav var i behold.

Våre advokater

Svein-Harald Stavnes Wennevik
Advokat / Partner

Oversikt over våre priser

Vi har konkurransedyktige priser på våre tjenester. De aller fleste slike saker løses utenfor domstolene, og det varier hvor mange timer som medgår. Ingen saker er like, og det er dermed vanskelig å tilby en forhåndsberegnet pris. Ta kontakt for en uforpliktende vurdering av din sak. Det påløper ingen kostnader før advokat og klient er enige om oppdrag.

 

StillingstypeTimesatser (eks.mva)
Advokat / Partner1140 - 3600 kr
Advokatfullmektig1140 - 2930 kr
Servicepersonale1500 kr

Fri rettshjelp via innboforsikring

Dersom du har innboforsikring vil den dekke de fleste utgifter til advokat i en slik sak. Innboforsikringen dekker advokatutgifter opp til 100 000 kr, foruten en liten egenandel. Den gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og bistår deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap, og sender deg bare regning på egenandel.

 

Våre advokater undersøker alltid om du har krav på rettshjelpsdekning.

Tilbakemelding fra våre klienter:

Onepager Footer Form

Section

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)

Maximum file size: 10.1MB

Section

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår personvernerklæring