Barnevern

Barnevern og barnevernssaker, barnevern, barn, advokat, advokat.no, advokat oslo, osloadvokat, advokater

Dersom du er eller kommer i kontakt med barneverntjenesten, er det viktig å kontakte advokat på et tidlig stadium av saken.

På den måten sikrer du deg at du får ivaretatt dine rettigheter både under barnevernssaker og under en eventuell behandling av saken i fylkesnemnd og domstoler.

Barnevernet skal i vareta barnets interesser

Barnevernets premiss er at barns stilling som umyndige personer gir dem rett til en særlig omsorg og beskyttelse. Barneverntjenesten har som oppgave å vareta barnets interesser, og å sikre at barnet gis forsvarlig omsorg.

Konkluderer barnevernet med at barnet blir utsatt for alvorlig omsorgssvikt, kan barneverntjenesten beslutte at barnet flyttes fra hjemmet og i alvorlige tilfeller at foreldrene fratas omsorgen. Saken skal da bringen inn for fylkesnemda for sosiale saker, som avgjør om barnevernets beslutning om å frata foreldrene omsorgen for barnet skal opprettholdes. Fylkesnemndas vedtak kan ankes inn for tingretten til rettslig prøving.

Foreldre som har blitt fratatt omsorgen for barna sine har som utgangspunkt rett til samvær med barna. Det er fylkesnemnda, og eventuelt domstolen, som avgjør hvilket samvær som eventuelt skal finne sted.

Har du krav på fri rettshjelp?

Barnevernssaker for fylkesnemd – krav på advokat

Ved en prosess for fylkesnemnd og eventuelt tingrett, har du krav på advokat under hele prosessen. Ettersom disse sakene avgjør svært viktige temaer rundt deg og ditt barn, er det viktig å være bevisst på sitt valg av advokat. advokat.no har lang og bred erfaring med bistand i barnevern og barnevernssaker, og kan bistå deg på kort varsel.

Har du bruk for hjelp i barnevernssaker?

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no