Unngå arveavgift ved direkte overføringer til barna

Arveavgiftsreglene kan være kompliserte, men ved å gå frem på riktig måte kan man spare mye ved å unngå eller redusere arveavgift.

Av Randi Munkeby M: 916 65 055 E: munkeby@advokat.no

Avgiftsfritt beløp

Pr. i dag er det avgiftsfrie beløpet kr 470 000. Det innebærer at man ikke betaler arveavgift for arv man mottar som ligger under dette beløpet.

Dersom man arver et høyere beløp, blir det bare beregnet avgift av den delen av beløpet som overstiger kr 470 000. Husk imidlertid at alle arvede midler skal legges sammen. Har man tidligere mottatt forskudd på arv fra vedkommende, skal dette legges sammen med arven.

Man kan motta kr 470 000 fra hver arvelater. Dersom arvingen har mange livsarvinger, det vil si flere barn og barnebarn, kan det avgiftsfrie beløpet bli langt høyere. La oss si at arvingen har tre barn, som hver har tre barn hver. Da kan alle de ni barnebarna motta kr 470 000 fra bestemor og kr 470 000 fra bestefar. En samlet arv på hele kr 8 460 000 kan altså unnslippe arveavgiftsplikten.

Ved utdelinger etter besteforeldre som har sittet i uskiftet bo, kan barn og barnebarn altså arve kr 940 000 avgiftsfritt; kr 470 000 fra hver av besteforeldrene.

Hvordan skjer frafall på arv?

Det finnes mange regler om frafall på arv som det er viktig å være oppmerksom på hvis man ønsker å slippe arveavgift. Arveloven § 74 tredje ledd stiller opp flere vilkår.  Det må meldes inn til avgiftsmyndighetene. Fremgangsmåten er viktig og meldingen må gjøres på riktig måte. Det er ikke adgang til å rette i etterkant. Dersom man ikke har meldt om frafall i tide og senere ønsker å overføre midlene til barna, vil det føre til dobbel avgift.

Det er strenge frister for å melde om frafall. Det må opplyses til arveavgiftsmyndighetene senest samtidig som melding om arv. Meldingen gjøres på eget skjema til arveavgiftsmyndighetene. Både giver og mottaker må signere på meldingen.

I meldingen angis det samlede beløp eller andelen som frafalles. Det er ikke nødvendig å frasi seg hele arven.

Et frafall som legger betingelser på mottakeren vil som hovedregel ikke være gyldig. Det er imidlertid adgang til å bestemme at arven skal være mottakerens særeie.

Man kan ikke frafalle seg arven før den har falt. Det vil si at man ikke kan gi fra seg arv som en venter. Det er først etter at arvelateren er død at dette er aktuelt.

Melding om avkall på arv må imidlertid gjøres forskuddsvis, det vil si før man mottar arven selv. Derfor kan det være lurt å tenke gjennom hvordan man vil disponere arven før selve arveoppgjøret.

Hva skjer med arven som frafalles?

Den som arver kan ikke frafalle arven til fordel for hvem han vil. Han kan heller ikke styre hvor mye den enkelte arving skal få eller fordele midlene ulikt. Ved avkall på arv går arven videre som om man selv var død. Midlene følger altså arverekkefølgen i arveloven. Samtlige livsarvinger må regnes med. Dersom arvingen for eksempel er far til tre barn og han frafaller kr 300 000, vil hver av barna arve kr 100 000 hver.

På hvilket tidspunkt beregnes avgiften?

Det avgiftsfrie beløpet har økt gradvis de siste årene. Det er beløpsgrensen i det året man mottar arven som danner utgangspunktet for beregningen av avgiften. Blir det for eksempel gitt forskudd på arv i 2005 og denne overstiger den avgiftsfrie beløpsgrensen det året, blir det beregnet arveavgift av dette. Dersom arvelater så dør i 2011 og man på nytt mottar arv, er det likevel beløpsgrensen i 2011 som gjelder for beregningen. Det kan bety at mottaker av forskudd på arv må betale mer i arveavgift enn det han ville være pliktig til etter dagens beløp!

Det kan lønne seg å ta kontakt med advokat for å få råd om hvordan man bør forholde seg når man mottar arv. Advokaten kan gi råd om frafall på arv og sørge for at disposisjonene meldes på riktig måte.