Yrkesskade, kvikksølvforgiftning

Høyesterett avsa 12. desember 2013 enstemmig en dom som gjaldt gyldigheten av Trygderettens kjennelse i sak om godkjenning av kvikksølvforgiftning som yrkessykdom.

Spørsmålet var om vilkårene i folketrygdloven § 13-4 andre ledd bokstav a var oppfylt for en tidligere tannlegeassistent som i flere år hadde arbeidet med amalgam. Over tid utviklet hun forskjellige helseplager som tretthet/utmattelsessymptomer og problemer med hukommelse og konsentrasjon.

Høyesterett kom i likhet med lagmannsretten frem til at den kvinnelige tannlegeassistenten tilfredsstilte vilkårene i den aktuelle bestemmelsen.

I dommen blir det foretatt en grundig vurdering av hvilke vilkår som gjelder for å få godkjent kvikksølvforgiftning som en yrkessykdom. Dommen vil få betydning for hva som skal til for å få godkjent også andre type sykdommer som yrkesskade.

Reglene om yrkesskade/yrkessykdom er nokså kompliserte. Dersom du har en tilsvarende sak anbefaler vi derfor at man tar kontakt med en advokat som kjenner godt til dette fagområdet.

Advokat Alexander Dunsby

dunsby@advokat.no