Benytt personskadeadvokat etter ulykker

personskadeadvokat ved ulykker

Personskadeerstatning er komplisert, og det er mange fallgruver som de skadelidte fort kan gå i. Våre personskadeadvokater bistår deg med å dokumentere og kreve erstatning ovenfor skadevolder eller forsikringsselskap, og med å få riktig erstatning.

Her har vi listet opp en rekke årsaker til å benytte en personskadeadvokat ved bistand etter trafikkskade, yrkesskade og andre personskader.

Melde- og foreldelsesfrister

I de fleste forsikringsforhold er det relativt korte meldefrister å forholde seg til. Vanligvis er det meldefrist på 1 år etter ulykken. I tillegg løper det foreldelsesfrister både fra ulykkestidspunktet og fra da man burde være klar over at man har et erstatningskrav. Hovedregelen er at kravet foreldes 3 år etter at skadelidte fikk eller burde skaffet seg kunnskap om skaden og den ansvarlige. Vi anbefaler å kontakte en av våre personskadeadvokater så tidlig som mulig etter en ulykke. Vi kan raskt vurdere hvorvidt eventuelle krav er foreldet, og med å fremme krav ovenfor skadevolder eller forsikringsselskap.

Flere forsikringsdekninger

Ofte er man dekket av flere forsikringer. Dette kan gjelde helseforsikringer, reiseforsikringer, ulykkes- eller uføreforsikringer. Mange som er tilsluttet gruppelivsforsikring har ikke oversikt over i hvilken grad de er dekket av ulike forsikringer. Våre personskadeadvokater gjennomgår dine forsikringer, og dokumenterer og fremmer krav mot disse forsikringsselskapene.

Trygderettigheter

Etter en alvorlig ulykke vil det ofte være aktuelt med arbeidsavklaringspenger og etterhvert uførepensjon. Dersom skaden har skjedd på jobb er det og viktig at skaden blir godkjent som yrkesskade, og at man får menerstatning fra NAV. Våre advokater kan trygderett, og hjelper deg dersom det oppstår problemer i forhold til NAV.

Valg av medisinsk spesialist

Når skaden har blitt varig er det på tide å innhente en spesialistvurdering. Denne legger i svært stor grad premissene for om forsikringsselskapet er ansvarlig, og for utmålingen av det endelige erstatningsoppgjøret. Det er derfor av stor viktighet for et riktig oppgjør at det velges en uavhengig lege, altså en som ikke er «forsikringsvennlig». Gjennom vår lange erfaring med personskade kjenner våre personskadeadvokater godt til hvilke leger som må unngås, og hvilke leger som etter vår mening gjør riktige vurderinger.

Erstatningsutmåling

Reglene om utmåling av erstatning er komplekse. Visste du for eksempel at du har krav på erstatning for at du ikke lenger klarer å male huset ditt etter ulykken? Det er skadelidte selv som må sannsynliggjøre hva han har krav på, og mange aksepterer selskapenes tilbud uten å konferere med advokat. La våre advokater bistå deg i forhandlinger med forsikringsselskapet. Vi har høy kompetanse innen erstatningsutmåling, og de mest moderne beregningsverktøyene. Vi hjelper deg med å få riktig erstatning.

Advokatutgifter dekkes av selskapet

Det ansvarlige forsikringsselskap dekker rimelige og nødvendige advokatutgifter. Ved uenighet med forsikringsselskapet eller skadevolder vil ofte innboforsikringen dekke advokatens salær. Våre personskadeadvokater vurderer også om du har krav på fri rettshjelp i erstatningssaken.