Hovedtariffavtalene kan gi yrkesskadeerstatning

Advokat Alexander Dunsby har bistått en klient som fikk utbetalt 265.000 mer i erstatning som følge av bedre rettigheter i Hovedtariffavtale.

Er du ansatt i stat eller i kommune og er yrkesskadet, vil du kunne ha krav på erstatning under Hovedtariffavtalene (HTA) i henholdsvis stat og kommune. En slik ordning berører svært mange arbeidstakere i Norge. Mange er ikke klar over at det ligger en mulighet for erstatning i Hovedtariffavtalene, og kan derfor gå glipp av betydelige erstatningsbeløp.

Statsansatte og kommuneansatte har hver sine tariffavtaler. Statens Pensjonskasse administrerer normalt oppgjør etter HTA Stat, mens forsikringsselskapet til den enkelte kommune foretar oppgjør under HTA Kommune.

Dersom yrkesskaden inntraff i forbindelse med en bilulykke dekkes den normalt også av bilansvarsforsikringen. Yrkesskadeforsikringslovens regler og Hovedtariffavtalens regler skal samordnes. I forhold til bilansvaret er det ikke noe tilsvarende krav til samordning.

Du som skadelidt kan ikke kreve dobbel erstatning, dvs. at du ikke kan få full erstatning under alle regelsettene. Men du kan velge det regelsettet som gir best resultat for deg. Valget av regelsett kan altså ha stor betydning for erstatningsutmålingen.

Vi anbefaler at du tar kontakt med advokat Alexander Dunsby dersom du har en aktuell sak.