Gjenopptak av yrkesskadesaker

I mange forsikringssaker er det ønskelig fra forsikringsselskapets side å foreta et oppgjør av yrkesskadesaken før noen med sikkerhet kan si at uføregraden eller menerstatningsgraden er endelig. I dette kan det fremdeles ligge en usikkerhet om hvordan helsesituasjon og også da arbeidsevnen vil være for den enkelte noen år i fremtiden.

Det er en kjensgjerning av yrkesskadesaker kan ha lang behandlingstid. 2 – 3 år er ikke uvanlig.  Hensyn av betydning for forsikringsselskapene vil være å kostnadsføre saken som endelig oppgjort, samt å bli ferdig med den.

Fra den enkelte skadelidtes ståsted vil dette kunne innebære at erstatningsutbetalingen skjer raskere enn alternativet, som er å vente enda lengre. Dette trenger nødvendigvis ikke være en gal løsning ettersom det finnes en sikkerhetsventil om etteroppgjør/ gjenåpning, dvs. anledning til å kunne få behandlet saken sin flere ganger.

Etter forskrift til yrkesskadeforsikringsloven § 5-1 gis den enkelte rett til etteroppgjør/ gjenopptak av yrkesskadesaken dersom det tilkommer en vesentlig endring av varig medisinsk invaliditet eller varig ervervsmessig uførhet.

Fristen for etteroppgjør/ gjenopptak er 5 år fra oppgjørstidspunktet.

Høyesterett har i dom Rt- 2013- 769 gjort rede for at oppgjør med tekster som; «endelig oppgjør», «alt inkludert» osv. ikke trenger å bety at hele erstatningsoppgjøret som sådan, med alle dens erstatningsposter, faktisk er oppgjort.

Ved senere vesentlige endringer av ervervsevne og/ eller invaliditet vil saken likevel kunne gjenopptas. Høyesterett la til grunn at vilkårene i avtaleloven § 36 var oppfylt i aktuelle sak. Avtaleloven § 36 gir grunnlag for å sette en avtale til side, helt eller delvis, for det tilfellet avtalen vil virke urimelig eller være i strid med god forretningsskikk. I nevnte dom ble det gjort rede for at avtalen om endelig oppgjør tilbake til år 2000, med erstatningsutbetaling pålydende kr. 50.000,- og med forbehold om vilkåret om årsakssammenheng var oppfylt, fremstod som urimelig og ubalansert for Høyesterett.

Vesentlighetskravet vil etter forsikringspraksis være 20 % forverring, forverring av enten varig medisinsk invaliditet eller varig uføregrad, alternativt begge erstatningspostene. Dette vesentlighetskravet ble sist lagt til grunn av Finansklagenemnda (FinKn) i uttalelse av 2013-178. De viste også til uttalelse 2011-204.

Hva innebærer dette for deg?

Hvis du har fått yrkesskadeerstatning og opplever en vesentlig endring av din funksjonsevne og/ eller arbeidsevne, ta kontakt med advokat for bistand med etteroppgjør/ gjenopptak.

Ønsker du en vurdering på om du kan få mer i yrkesskadeforsikring kan du gjerne ta en telefon til advokat Henriksen på tlf. 92 63 48 68 eller sende ham en epost på stian.henriksen@advokat.no. Det er bare hyggelig å bli kontaktet!