Får behandlet saken på nytt etter klage

advokat, advokat.no, advokat oslo, osloadvokat, advokater barn barna, samvær, fortsettelsesforsikring forsikring erstatning skade

Advokat Randi Munkeby fikk medhold i NAV klageinstans i sak om ménerstatning etter yrkesskade.

Etter et fall på jobben fikk klient smerter i ryggen. Han forsøkte å bli værende i arbeid, men fikk etter hvert problemer og måtte be om sykemelding. Først to år senere ble han tipset om at han kunne søke NAV om godkjenning av yrkesskade og ménerstatning.

NAV engasjerte en ortoped som mente at ryggplagene ikke hadde sammenheng med ulykken, blant annet på grunn av at klient ikke hadde vært hos lege den første tiden etter ulykken. NAV godkjente dermed ikke skaden som yrkesskade og avslo ménerstatning etter yrkesskade.

Klient engasjerte advokat Randi Munkeby som sendte klage på begge vedtakene. En viste til at det ikke kunne settes som betingelse at plagene var beskrevet i journal. Poenget er at det må foreligge sannsynlighetsovervekt for at plagene skyldes ulykken. Klient hadde vært helt symptomfri før fallet og det var derfor stor sannsynlighet for at dette var årsaken til at han ble sykemeldt. Videre anførte man at den sakkyndige ikke hadde rett fagdisiplin ettersom klient i stedet burde vært utredet av en nevrolog, nevrokirurg eller fysikalsk medisiner. Det ble også vist til feil i spesialistens rapport.

NAV klageinstans var enig i at klient hadde vært utsatt for en arbeidsulykke som kunne gi rett til ménerstatning selv om saken ikke var meldt til NAV før etter to år. Videre mente NAV Klageinstans at saken ikke var godt nok utredet og sendte saken tilbake til NAV for ny behandling.

Ved omgjøring av forvaltningsvedtak til gunst for den enkelte, plikter det offentlige å dekke advokatutgiftene forbundet med saken. Ta gjerne direkte kontakt med advokat Randi Munkeby på telefon 916 65 055, eller epost munkeby@advokat.no, ved spørsmål.