Hva er en yrkesskade?

En yrkesskade er en skade som skjer på jobb. Man kan også pådra seg sykdom på jobben, i så fall kalles det en yrkessykdom.

Dersom du er påført en yrkesskade eller yrkessykdom har du krav på ytelser fra NAV samt erstatning under arbeidsgivers yrkesskadeforsikring som er tegnet hos et forsikringsselskap.

Kravene til hva som anses som en yrkesskade er i utgangspunktet de samme for NAV og forsikringsselskapene, selv om man i praksis kan se at de vurderer det litt forskjellig. Forsikringsselskapene er ikke bundet av NAV sin godkjenning av skaden som en yrkesskade, men NAVs godkjenning vil være ett argument for at også forsikringsselskapet skal godkjenne skaden som en yrkesskade.

Ulykkesskade

Utgangspunktet er at det må ha skjedd en skade i arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden. Det er videre et krav at skaden skyldes en ulykkesskade.

En ulykkesskade er en skade som skyldes en plutselig ytre påvirkning. Dette betyr at skaden må være forårsaket av en ytre begivenhet, for eksempel at man sklir og faller slik at armen brekker eller man får kappet av en finger i en sirkelsag.

Skade som følge av løft

Skader som ikke anses for å være forårsaket av en ytre begivenhet er ofte skader som følge av ”løft”. Mange pådrar seg skulder- og ryggskader ved løft av personer og ting. Dersom det ikke skjer noe spesielt ved selve løftet, som for eksempel at noen sklir, taket glipper, pasienten ligger urolig eller lignende, bortsett fra at det ”smeller til” i ryggen, så foreligger det ingen ytre påvirkning som årsak til skaden og den anses da ikke som en ulykkesskade. Skaden anses da som forårsaket av kroppens egne bevegelser, noe som ikke godkjennes som yrkesskader.

Ekstraordinær påkjenning

Selv om skaden ikke skyldes en typisk ulykkesskade som beskrevet over, kan den allikevel anses som en ulykkesskade dersom den skyldes en ekstraordinær påkjenning ut over det normale i arbeidet. En skade som følge av løft, hvor det for eksempel må gå fort, det er dårlig tilgjengelighet eller andre spesielle omstendigheter som ikke er vanlig i det normale arbeidet, vil etter bestemmelsen om det avdempede ulykkesmoment kunne godkjennes som en yrkesskade.

Vurderingen av om en skade skal godkjennes som en ulykkesskade etter det avdempede ulykkesmoment, er vanskelig. En del skader av denne typen avvises raskt av selskapene da det ikke foreligger noen plutselig ytre påvirkning, uten at det er vurdert om den skadelidte har vært utsatt for en ekstraordinær påkjenning som skal godkjennes.

Dersom du er i tvil om NAV eller selskapets avslag er riktig anbefales det at du får hjelp til å vurdere om saken er riktig behandlet.

Belastningslidelser

Belastningslidelser er skader som normalt påføres i arbeid, men som ikke anses som yrkesskader. Dette er skader som kommer over tid etter tungt eller ensidig arbeid. Lovgiver har positivt unntatt belastningslidelser fra yrkesskadedekningen, og disse skadene gir derfor ingen yrkesskaderettigheter verken hos NAV eller hos forsikringsselskapene.

Yrkessykdom

Dersom du pådrar deg en sykdom (http://www.fhi.no/) som følge av arbeidet, vil denne kunne godkjennes som en yrkessykdom dersom det er en av listesykdommene som følger av folketrygdloven.

NAV og forsikring

Både for yrkesskader og yrkessykdommer er det et tosporet løp, i den forstand at skaden eller sykdommen må meldes både til NAV og til arbeidsgivers forsikringsselskap. NAV og selskapet foretar hver sin selvstendige vurdering av skaden/sykdommen og foretar sine utbetalinger uavhengig av hverandre.

Fra NAV får du ved godkjente yrkesskader dekket behandlingsutgifter, uten egenandel i tillegg til at du får ménerstatning dersom du er påført en varig medisinsk invaliditet på minimum 15 %. Dersom du blir ufør som følge av yrkesskaden har du også krav på yrkesskadetillegg på uførepensjonen din, det vil si at du får en høyere uførepensjon enn du ville fått uten yrkesskaden.

Under yrkesskadeforsikringen får du dekket de utgiftene som ikke dekkes av NAV, herunder utgifter til advokat. Du får også ménerstatning dersom skaden har medført en varig medisinsk invaliditet på minimum 15 %. Forsikringen dekker det inntektstapet du har som følge av skaden både i den perioden du er sykemeldt og tapet du får i fremtiden dersom du blir ufør som følge av yrkesskaden.

Advokat

Dersom du er usikker på om skaden eller sykdommen du er utsatt for skal godkjennes som en yrkesskade, samt hvilken erstatning du i så fall har krav på, kan det være lurt å ta kontakt med en advokat for å være sikker på at saken behandles på en betryggende måte. Ved behandling av saken hos forsikringsselskapet dekkes normalt dine rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand som en del av erstatningen.