Hva bør du huske om du er blitt utsatt for en ulykke?

Har du vært utsatt for en trafikkulykke eller arbeidsulykke? Her er noen viktige ting å huske på

Dersom du utsettes for en ulykke er kanskje ikke papirarbeidet rundt saken det første du tenker på, noe som er helt forståelig. Det anbefales allikevel at du setter deg inn i det aller mest nødvendige, slik at du ikke mister rettigheter du ellers ville hatt krav på.

Hva du bør foreta deg, og innen hvilke frister dette bør gjøres, avhenger av hvilke området innen personskaderetten man er på. Erfaringsvis er det mange som synes det er vanskelig å vite hvordan de skal gå frem. I det følgende gis det derfor en liten oversikt over noen viktige ting i startfasen for sakene. I denne artikkelen er det kun trafikkulykke- og yrkesskadesakene som blir berørt.

For både trafikkulykkesakene og yrkesskadesakene er det slik at det ansvarlige forsikringsselskap som hovedregel dekker rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand. Du vil derfor ha mulighet til å la deg bistå av en advokat fra begynnelse til slutt i saken mot ansvarsselskapet, uten at dette i prinsippet skal koste deg noe. Forbeholdet ligger i regelen om rimelige og nødvendige utgifter.

Trafikkulykke
Dersom du blir utsatt for en trafikkulykke, er det viktig at det skrives skademelding. I mange tilfeller bør også politiet tilkalles til ulykkesstedet. Politidokumentene vil kunne være til god veiledning ved et eventuelt oppreisningskrav.

I de tilfeller det bare er din bil som er involvert i ulykken, skal du forholde deg til forsikringsselskapet hvor din bil er forsikret. Send inn skademeldingen så snart som mulig, og meld ifra om eventuelle plager du har merket etter ulykken. Forsikringsselskapet vil da også opprette en personskadesak. Det er dette forsikringsselskapet du kommer til å forholde deg mest til, siden det er dette forsikringsselskapet som er ansvarlig for utredning av din personskadesak.

Du bør også sjekke om du kan være dekket av andre private forsikringer, eksempelvis ulykkesforsikring og reiseforsikring med ulykkesdel. I tillegg til å sjekke egne forsikringer er det et tips å sjekke om du kan være omfattet av noen andres forsikringer (eks. samboer/ektefelle, foreldre, arbeidsgiver). Det anbefales også her at det meldes ifra til forsikringsselskapet så raskt som mulig. Disse forsikringene vil blant annet kunne gi utbetaling ved varig medisinsk invaliditet, og kommer i tillegg til det som utbetales fra det ansvarlige forsikringsselskap.

I de tilfeller det er en annen bilfører som er skyld i ulykken, er det viktig at du får oppgitt forsikringsselskapet bilføreren har tegnet bilforsikring i. Dette fordi det er bilførerens forsikringsselskap som vil være det ansvarlige forsikringsselskap, og forsikringsselskapet du skal forholde deg mest til. Her vil det være dette forsikringsselskapet som er ansvarlig for utredning av din personskadesak. Meld derfor ifra om ulykken og eventuelle plager så snart som mulig til forsikringsselskapet.

Også i disse tilfellene bør du melde ifra til eget bilforsikringsselskap, samt melde ifra til eventuelle andre forsikringsselskap hvor du kan være dekket under private forsikringer.

Yrkesskade
Dersom du blir utsatt for en ulykke på arbeidsplassen, er det også her viktig at det skrives skademelding. Det skal skrives en skademelding til arbeidsgivers forsikringsselskap og en skademelding til NAV så snart som mulig etter ulykken.

Levèr skademeldingene til din arbeidsgiver. Det anbefales at du passer på at arbeidsgiver videresender skademeldingene til både NAV og arbeidsgivers forsikringsselskap. Dersom din arbeidsgiver ikke har gjort dette, anbefales det at du selv gjør det. Både forsikringsselskapet og NAV vil kontakte deg etter de har fått melding om hendelsen.

I tillegg til eventuelle utbetalinger fra arbeidsgivers forsikringsselskap og NAV, vil du kunne ha krav på utbetalinger fra private forsikringer, eksempelvis under ulykkesforsikring og/eller reiseforsikring med ulykkesdel. Det anbefales derfor at du sjekker opp dette. Også her er det et tips å sjekke om du er dekket under andres forsikring i tillegg til egne private forsikringer.

Enkelte ulykkesforsikringer gjelder ikke når ulykken skjer i arbeid, men dette vil i tilfelle fremgå av forsikringsvilkårene. Det anbefales derfor at du melder ifra til forsikringsselskapet, så vil det bli klarlagt om du er dekket under forsikringen.

Dersom du har ytterligere spørsmål til det å melde en ulykkeshendelse, eller ønsker bistand i den videre prosessen med forsikringsselskapet, kan du kontakte Osloadvokatene på telefon 22 82 84 40 eller på e-post post@advokat.no