Erstatningskrav mot voldsutøver i straffesak? Gratis advokatbistand!

Vi hører stadig om personer som har blitt utsatt for vold – i hjemmet, på by'n eller i andre situasjoner. Som regel vil fornærmede anmelde forholdet til politiet, og etter noen uker vil vedkommende motta et brev fra politiet hvor det bes om at eventuelt erstatningskrav fremsettes innen tre uker. Dette fordi politiet da vil kunne fremme erstatningskravet mot gjerningsmannen i en evt. straffesak mot vedkommende.

Brevet fra politiet er i utgangspunktet ment som en bekreftelse på at det aktuelle forholdet er anmeldt. En har imidlertid erfart at mottakeren også tror at brevet betyr at man mister retten til erstatning fra gjerningsmannen, dersom man ikke klarer å varsle politiet om et evt. krav innen angitt «frist». Dette er feil og trolig er det en lang rekke erstatningskrav som ikke fremmes mot gjerningsmannen i anledning straffesaken på grunn av feiltolkning av politiets brev og manglende kjennskap til regelverket.

For det første er fristen på tre uker for å fremsette krav om erstatning, herunder også grunnlaget for kravet, ikke en reell frist. Det kan riktignok være hensiktsmessig å fremsette erstatningskravet så snart som mulig, men så lenge fornærmede – under avhør hos politiet – krever erstatningskravet fremmet i anledning straffesaken, er det tilstrekkelig at kravet spesifiseres og evt. dokumentasjon inngis, innen ca 14 dager før straffesaken skal behandle i domstolen.

For det andre er det vanskelig for personer uten juridisk utdannelse og særlig kjennskap til erstatningsretten, å vite hva fornærmede har rettmessig krav på. Dette vil variere med hvor alvorlig hendelse det er snakk om, skadeomfang, hvorvidt fornærmede har hatt økonomisk tap pga hendelsen/skaden osv. Dersom en privatperson uten erstatningsrettslig kompetanse begir seg ut på å angi et erstatningskrav, er det tilnærmet 100% sikkert at beløpet er galt og/eller ikke blir tilstrekkelig underbygget. Dette medfører gjerne at fornærmede får mindre erstatning enn vedkommende har krav på, og i verste fall ikke får erstatning overhodet.

For det tredje er det en kjent sak at politiet har begrenset med ressurser, og dessverre ser en at dette har stor innvirkning på den oppfølgingen som gis ift. fornærmedes rett til erstatning, herunder retten til å fremme kravet i anledning straffesaken. Det er et stort antall voldsofre som taper rettmessig erstatning pga dette. Dersom en advokat hjelper deg med å utarbeide og underbygge et erstatningskrav, vil det være langt enklere for politiet å følge opp også det erstatningsrettslige aspektet ved straffesaken, og fornærmede kan også føle seg trygg på at erstatningskravet er korrekt.

Voldsofre har krav på gratis advokatbistand i anledning erstatningssak mot gjerningsmannen. Ta derfor kontakt med advokat dersom du er utsatt for vold og saken er under etterforskning av politiet, evt. dersom det allerede er klart at straffesaken skal opp for domstolen. På denne måten vil du sikre rettmessig erstatning.

I enkelte saker, f.eks. vedr familievold og seksuelle overgrep, vil fornærmede har krav på bistandsadvokat (gratis). Dette gjelder også for voldsofre dersom skaden er «betydelig» iht. lov. Advokaten vil da – foruten å følge opp fornærmedes erstatningskrav – også bistå fornærmede under avhør og være tilstede under straffesaken når den behandles i domstolen.

En advokat vil også kunne bistå deg med å inndrive tilkjent erstatning, ved å søke beløpet forskuttert fra kontoret for voldsoffererstatning. Dersom du er tilkjent erstatning ved dom i straffesak (eller i sivil erstatningssak mot skadevolder), vil du også i denne sammenheng ha krav på å få dekket utgifter til advokat.