Driver du eget AS - bør du ta ut lønn eller utbytte?

Mange har idag opprettet et eget AS og når man får inntekter kan man i stor grad velge om pengene skal tas ut som lønn eller som utbytte. Men hva lønner seg egentlig?

Den nye aksjonærmodellen innført i 2006 gav eiere av aksjeselskap større valgfrihet når det gjelder uttak av lønn eller utbytte fra eget AS.

Lønn eller utbytte?

Mange synes det blir vanskelig å velge mellom de to formene, og når du skal ta for deg  hva som er mest gunstig av lønn og utbytte må du gjøre flere konkrete vurderinger.

Ved innføring av aksjonærmodellen ble aksjeutbytte skattepliktig. Dette medfører at det blir liten forskjell på den samlede beskatningen av de ulike inntektstypene. Denne valgfriheten tilsier at eieren av selskapet kan bestemme selv hvor mye som skal tas ut i lønn.

Eieren kan også velge å ikke ta ut lønn i det hele tatt, men kun ta ut overskudd som utbytte forutsatt at aksjene i selskapet er eiet av den ansatte personlig, og ikke gjennom et holdingselskap.

Skjermingsfradraget

Samlet skatt på aksjeutbytte er inntil 46,7% avhengig av om selskapet har skattefrie inntekter i hht. fritaksmetoden, men er også avhengig av skjermingsfradraget.
Skjermingsfradraget er til for at skattyteren ikke skal beskattes hardere enn han ville blitt ved annen passiv kapitalplassering – typisk ved å sette de samme pengene i banken.

Skjermingsrenten for 2013 var på 1.1% og beregnes ved å multiplisere aksjens inngangsverdi med skjermingsrenten. Inngangsverdien vil som regel være det du betalte for aksjene når du kjøpte selskapet eller når du stiftet selskapet. Er inngangsverdien på aksjene høy vil skjermingsfradraget kunne føre til at samlet skatt vil bli lavere enn toppsatsen på 46.7%.

Normalt sett vil det være gunstig å ta ut inntil 7.1 x G i lønn, med grunnbeløpet for 2013 vil dette tilsi 605 240,- forutsatt at aksjonæren ikke har annen arbeidsinntekt. Dette gir full pensjonsoppsparing i Folketrygden, samtidig som denne inntekten kun i begrenset grad treffes av toppskatt.

Du må ta i beregning skatt på alminnelig inntekt (27% for 2014) og trygdeavgift for lønnsinntekt (8,2% i 2014). Innslagspunktet for trinn 1 av toppskatten er 527 400,-, som innebærer at marginalskatten på lønn under innslagspunktet for toppskatt er 35,2% (27%+8,2%).

Vi ser derfor at i tillegg til at lønnsinntekter gir tilgang på goder som arbeidsledighetstrygd, fødselspenger, uføretrygd, pensjonsoppsparing og rettigheter på sykepenger vil marginalskatten også i mange tilfeller bli lavere enn ved uttak av lønn i form av aksjeutbytte.

Har du spørsmål vedrørende AS, aksjeutbytte og lønn?

Kontakt advokat.no:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no