Hvorfor registrere et varemerke?

Et varemerke er et kjennetegn som benyttes for å skille varer og tjenester tilhørende/tilknyttet én bedrift fra en annen bedrift. Varemerket er en form for et opprinnelsesmerke og bidrar på denne måten til å hjelpe forbrukere til å unngå forvirring og forveksling mellom varer og tjenester av forskjellig kvalitet.

Hvordan skaffer du deg et varemerke?

Varemerker tildeles ved hjelp av registrering, og selve registreringen av varemerket utføres av Patentstyret i Norge. Etter registrering er varemerket beskyttet i Norge og urettmessig bruk av varemerket er etter dette ulovlig.

Det finnes et tilsvarende registreringssystem i EU, og der er det Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) som innehar registreringsmyndigheten.
Varemerkeregistrering er gebyrbelagt både i Norge og i EU, og de er også tidsbegrenset.

Hvorfor bør du registrere et varemerke?

Ved å registrere varemerket ditt, får du en enerett til å benytte varemerket som et kjennetegn/opprinnelsesmerke for dine varer og/eller tjenester.

  • En varemerkeregistrering medfører at varemerket kan være beskyttet allerede før det tas i bruk
  • Et varemerke kan bidra til å gi en indikasjon på kvaliteten på produktet
  • Varemerket kan fungere som et ledd i reklame, promotering og andre liknende salgsfremmende framgangsmåter for å oppnå salg av produktene og følgelig få et godt navn og rykte i markedet

Dette illustrerer også at det ikke sjelden kan være et tegn på en betydelig investering fra rettighetshaverens side, nettopp for å tiltrekke oppmerksomhet fra forbrukere og skaffe seg en plass i markedet. De betydelige investeringene som opphavsmannen legger i dette produktet er det viktig å sikre seg eneretten til i form av et varemerke.

Investerings-, reklame- og kvalitetstanken kan ses på som de kommuniserende formålene med varemerket.

Hvilken beskyttelse får du ved å registrere varemerket?

Den viktigste beskyttelsen du  får ved å registrere et varemerke er en enerett til å benytte varemerket. Det vil si at andre bedrifter ikke har anledning til å bruke dette varemerke, eller et varemerke som kan forveksles med dette, for tilsvarende varer og tjenester som varemerket er registrert for, i næringsvirksomhet. Dersom andre benytter ditt varemerke uten din tillatelse og i strid med din beskyttelse, vil dette kunne medføre sanksjoner som å stoppe bruken, erstatning for urettmessig bruk, kompensasjon eller liknende.