Forliksrådet

Forliksrådet finnes i alle kommuner. Det består av 3 valgte lekdommere og like mange varamedlemmer som kommunestyret har valgt for fire år av gangen.

Forliksrådet – folkets egen domstol

Forliksrådene avlastet resten av rettssystemet med ca. 233 000 saker i 2003. Normalt består forliksrådet bare av legfolk. Det er forliksrådenes oppgave å finne en minnelig løsning mellom partene I tillegg er forliksrådene en domstol. Hovedregelen er at det ikke er anledning til å anlegge sak mot noen for tingretten før saken er prøvd løst i forliksrådet. Sekretariatene er behjelpelig med å sette opp forliksklagen, stevning og tilsvar. Det er ingen plikt til å bli bistått av advokat.

Forliksrådene er både en meklingsinstans og domstol

De fleste sakene dreier seg om uenighet om gjeld i ulike sammenhenger, særlig knyttet til kjøp av varer og tjenester. Et krav om betaling av gjeld kan fremmes for å oppnå en minnelig løsning eller få fastslått ved dom at kravet er rettsgyldig. Dette for at kravet eventuelt kan tvangsfullbyrdes hos namsmannen. Forliksrådet behandler kun sivile saker, ikke straffesaker. De avsier ikke dom i saker de finner for omfattende eller vanskelige. I slike tilfeller innstiller forliksrådet saken; dvs. saken åpnes for behandling i tingretten.

Hvordan behandles en forliksklage

En forliksklage behandles vanligvis i den kommunen hvor klagemotparten bor eller har forretningssted. Det er en fordel at klagen inngis skriftlig, men det er også mulig å fremsette den muntlig ved personlig fremmøte. I forliksklagen må det kort angis hva som kreves og grunnlaget for dette, samt utførlig navn og adresse til klage motparten. All viktig informasjon og dokumentasjon må vedlegges. Det finnes også ferdig trykte skjemaer for forliksklager hos mange bok- og papirforhandlere. Forliksrådet sender en kopi av klagen til den klagemotparten og denne gis mulighet for et tilsvar. Dette svaret skal vise hvilket standpunkt klagemotparten har til saken. Godtar klagemotparten klagerens påstand, avsies dom på dette grunnlaget. Lar innklagede være å svare avsier rådet fraværsdom i tråd med klagerens påstand. Bestrides påstanden, innkalles det til mekling. Dersom innklagede ikke møter, kan de avsi fraværsdom hvis klageren krever det og vilkårene for å avsi slik dom er tilstede.

Forliksrådet avsier dom eller innstiller saken

Behandlingen av en sak foregår på en mer uformell måte enn i de fastlagte mønstre for domstolene, og du trenger ikke advokat. Forliksrådet vil først og fremst se om det er rom for et forlik mellom partene. For eksempel kan partene møtes på halvveien, bli enige om en nedbetalingsplan eller lignende. Et forlik har samme virkning som en rettskraftig dom. Oppnås ikke forlik kan saken avsluttes med at forliksrådet avsier dom eller innstiller saken. Dommen må bygge på norske lover og gjeldende rett. Dersom det ikke ankes blir dommen endelig. Alle dommer kan ankes til tingretten innen en måned. Rådet har begrensinger når det gjelder å kunne avsi dom. Er tvistesummen over 125 000 kr kan forliksrådet avsi dom bare når begge parter er enige om at forliksrådet kan avsi dom, er tvistesummen under 125 000 kr, kan forliksrådet avsi dom når en av partene ber om det. I alle tilfeller må forliksrådets medlemmer være enige i at vilkårene for å avsi dom er tilstede før dom kan avsies.

Det koster et rettsgebyr for å få en sak behandlet av forliksrådet. Den som taper saken blir som regel dømt til å betale sakens kostnader.

Kontakt advokat.no:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no