Utmåling av erstatning

erstatning

Dersom det foreligger en avskjed eller oppsigelse som er i strid med arbeidsmiljøloven §§ 15-7 eller 15-14, kan arbeidstaker kreve skjønnsmessig erstatning.

Når utmålingen etter arbeidsmiljølovens § 15-12 (2) skal fastsettes etter en konkret rimelighetsvurdering,  betyr dette at retten i sin utmåling ikke er begrenset til kun å dekke arbeidstakers lidte tap, men også kan ilegge erstatningsansvar for fremtidig tap samt erstatning for ikke-økonomisk tap.

Karnovs lovkommentar note 613: 

Erstatningen vil vanligvis omfatte arbeidstakers økonomiske tap frem til domsavsigelsen. Det må også vurderes om arbeidstakeren kan ha et fremtidig økonomisk tap fordi mulighetene for å få nytt arbeid er usikre. Perioden det skal gis slik erstatning for må  vurderes konkret, blant annet ut fra hva som er påregnelig.
Det må antas at perioden sjelden vil være mer enn to år, se
Rt. 1997 s. 1506 og Rt. 1991 s. 236
Dersom arbeidstakeren har hatt annet lønnet arbeid i den periode vedkommende har vært ute av stillingen, kan dette hensyntas ved erstatningsutmålingen. I Ot.prp. nr. 41 (1975-76) s. 78 er det lagt til grunn at slikt fradrag kan gjøres, men at det ikke bør gis slikt fradrag med mindre «arbeidstakeren er forholdsvis lenge ute av stillingen».
Det skal ikke gjøres fradrag for utbetalt arbeidsledighetstrygd, idet systemet er at trygdemyndighetene kan kreve tilbakebetaling fra arbeidstaker, jf.
Rt. 2005 s. 518. ”

Du har først og fremst krav på erstatning for økonomisk tap, som følge av at du mister inntekten sin. Dette skal du ha kompensert dersom retten kommer til at oppsigelsen/avskjeden er ugyldig.

Stå i stillingen

Både det økonomiske tapet arbeidstaker lider frem til en eventuell dom, samt antatt fremtidig inntektstap kan kreves erstattet. En oppsagt arbeidstaker har for øvrig (som utgangspunkt) krav på å stå i stillingen – og dermed ha krav på lønn – frem til endelig dom foreligger (jfr. aml. § 15-11). I ytterste konsekvens kan denne prosessen ta flere år, se eksempelvis Rt. 1984 s.1058 der det ikke forelå rettskraftig avgjørelse før (ca.) fire år etter at oppsigelse ble gitt.

Annet lønnet arbeid i perioden

Dersom arbeidstakeren har hatt annet lønnet arbeid i den periode vedkommende har vært ute av stillingen, kan dette hensyntas ved erstatningsutmålingen. I Ot.prp. nr. 41 (1975-76) s. 78 er det lagt til grunn at slikt fradrag kan gjøres, men at det ikke bør gis slikt fradrag med mindre «arbeidstakeren er forholdsvis lenge ute av stillingen». Det skal ikke gjøres fradrag for utbetalt arbeidsledighetstrygd, idet systemet er at trygdemyndighetene kan kreve tilbakebetaling fra arbeidstaker, jf. Rt. 2005 s. 518 (se Karnovs note 613).

Arbeidstaker har imidlertid en generell plikt til å forsøke å begrense sitt økonomisk tap. Dersom arbeidstaker eksempelvis får et konkret jobbtilbud og takker nei til dette, vil dette kunne påberopes som et argument for å begrense eventuelt tilkjent erstatning.

Utmåling av erstatning

Det er sikker rett at den som blir utsatt for en ugyldig oppsigelse eller avskjed kan tilkjennes erstatning for den belastning avskjeden har påført vedkommende, og ved utmålingen av erstatningen skal det legges vekt på forhold både på arbeidsgivers og arbeidstakers side. Lovgiver har således lagt opp til at arbeidsgiver kan «straffes» for selve den rettsstridige handling som den ulovlige oppsigelse eller avskjeden innebærer.

Der arbeidsgiver er sterkt å bebreide for sin håndtering av saken er dette et moment som taler for å tilkjenne arbeidstaker høy oppreisningserstatning. Likeså dersom arbeidstaker selv er lite å bebreide.

Erstatning for ikke-økonomisk tap er skattefritt for inntil 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp. Per dags dato (23.11.17) tilsvarer dette kr. 140 451,-.

Erstatningsnivået

I de fleste tilfeller ligger erstatningsnivået i Norge mellom 5 000,- og 50 000,-.
Se eksempelvis Rt. 2001 s. 1253 der arbeidstaker ble tilkjent 50 000,- i erstatning for «tort og svie» etter å ha blitt urettmessig avskjediget.

Har du spørsmål knyttet til utmåling av erstatning, kontakt advokat Adam Justin Ahlquist
E-post adam.ahlquist@advokat.no, eller telefon 934 84 835.
Det er alltid hyggelig å bli kontaktet.