Familie, arv og skifte

Kan du kreve innsyn i din ektefelles økonomi?

Det er et viktig spørsmål i forholdet mellom ektefellene om den ene kan kreve alle opplysninger om den andres økonomi. Rettsstillingen er på dette punkt regulert i ekteskapsloven § 39 første punktum: ektefellene har «plikt til å gi hverandre de opplysningene som er nødvendige for å vurdere deres økonomiske stilling»,…
Les videre

Ektefellers underholdsplikt

Visste du at ektefeller har en underholdsplikt overfor hverandre? Prinsippet etter norsk rett har lenge vært at ektefellene har plikt til å bidra til «familiens underhold», og hver av partene plikter å gjøre dette etter «evne». I dag er dette prinsippet blitt noe modernisert. Grunnregelen etter ekteskapsloven § 38 er…
Les videre

Vederlagskrav og økonomisk oppgjør etter endt samboerskap

Det økonomiske oppgjøret etter endt samboerskap kan ofte være vanskelig og anstrengende. I en dom fra Frostating lagmannsrett, vurderte retten hvorvidt mannen hadde krav på vederlagskrav som følge av at han hadde høyere inntekt og således bidratt mer til samboerparets økonomi. Dommen tas til inntekt for at det i langvarige…
Les videre

Fratakelse av foreldreansvar ved mistanke om vold i hjemmet

Ved mistanke om vold i hjemmet er fratakelse av foreldreansvar og samværsrett en nærliggende sanksjon. Delt foreldreansvar Foreldreansvaret skal være delt mellom foreldrene med mindre tungtveiende grunner tilsier at den ene forelderen bør ha dette alene. Ved vurderingen av om foreldreansvaret skal fratas vil domstolen ta utgangspunkt i hva som…
Les videre

Hvem har ansvaret for gjeld ved ekteskapets opphør?

Som ektefeller er dere økonomisk selvstendige. Det betyr at dere fritt kan bruke penger, selge eiendeler, pantsette m.v. Denne økonomiske selvstendigheten omfatter også stiftelse av gjeld. En ektefelle kan ikke stifte gjeld med virkning for den andre. Dette betyr at du for eksempel ikke er ansvarlig for din ektefelles studiegjeld. Tilsvarende gjelder…
Les videre

Har du blitt beskyldt for fusk på eksamen?

Konsekvensene å bli tatt for fusk på eksamen er ofte store for studenten. Klagenemnda hos universitetet eller høyskole fatter enten vedtak om annullering av eksamen eller utestengning, eventuelt vedtak om begge deler. I mange tilfeller oppleves dette som svært urettferdig for studenten. Fikk medhold i at student ikke kunne utestenges…
Les videre

Gave mellom ektefeller – er det lov? Og hvordan gjør vi det?

Gave mellom ektefeller kan skape problemer både ved et eventuelt skilsmisseoppgjør, arveoppgjør og ved kreditorforfølgelse. Det rettslige spørsmålet som er felles for de tre situasjonene er spørsmålet om gaven er gyldig. Gavens gyldighet kan få stor økonomisk betydning. Hva er en gave mellom ektefeller? En gave er en overføring av…
Les videre

Ektepakt kan settes ut av kraft dersom den ene parten kommer urimelig ut

Ektefeller har adgang til å inngå avtale om formuesordningen. En slik avtale kalles ektepakt. For at en ektepakt skal være gyldig må ekteskapslovens formregler være overholdt. Ektepakter binder ikke bare ektefellene, men også arvingene. Urimelig ektepakt? En ektepakt som vil virke ”urimelig overfor en av partene” kan settes helt eller…
Les videre

Når kan en samboeravtale anses å være urimelig?

Det er blitt svært vanlig at samboere inngår avtaler om formuesordningen. Slike avtaler kalles gjerne samboeravtale. Lag en gjennomtenkt avtale En gjennomtenkt avtale kan gjøre det enklere for begge parter ved et opphør av samboerskapet. Den kan skape klarhet i eierforholdene og bidra til å hindre konflikt. For noen samboere…
Les videre

Eldre innlegg »