Inntektsgrenser for fri rettshjelp

Inntektsgrenser for enslig

Det gis som hovedregel ikke fri rettshjelp i de behovsprøvde sakstyper dersom enslig søker på søknadstidspunktet har skattbar brutto månedsinntekt over 20 500,-, dvs. over 246 000,- på årsbasis, eller skattbar formue over 100 000,-. Det gis som hovedregel dispensasjon for formuesoverskridelse i form av egen bolig av normal verdi. Skattbar brutto inntekt er  summen av all skattbar inntekt i og utenfor arbeidsforhold, før fradrag.

Inntektsgrenser for samboer/gift

Dersom søkeren er gift, eller lever sammen med andre med felles økonomi, gjelder det en brutto inntektsgrense for husstanden samlet med 369 000,- – tilsvarende løpende 30 750,- pr. måned. Formuesgrensen forhøyes ikke tilsvarende, slik at det er samlet formue som ikke må overstige 100 000,-.

Vernepliktige

For vernepliktige i førstegangstjeneste og sivile tjenestepliktige er gjort unntak for disse økonomiske vilkår, det vil si at fri rettshjelp gis uavhengig av inntekt og formue i alle prioriterte saker.
Fylkesmannen kan for øvrig i enkelttilfeller dispensere fra de økonomiske grensene. I praksis dispenseres det svært sjelden dersom inntektsoverskridelse er større enn 15 000,- – 20 000,-, og også ellers føres det en restriktiv dispensasjonspraksis.

Økonomiske situasjon bedres vesentlig

Bevilling til fri rettshjelp kan eventuelt trekkes tilbake dersom (fra og med) søkerens økonomiske stilling bedres vesentlig før rettshjelpen er avsluttet, men det at en arbeidsledig får jobb anses i så måte ikke som tilstrekkelig grunn.
Det foreligger for øvrig hjemmel i rettshjelploven for at det offentlige kan kreve refusjon av aktuelle utgifter til fri rettshjelp hos rettshjelpmottaker som har fått sin økonomiske stilling vesentlig bedret gjennom rettshjelpbistanden, for eksempel dersom det er oppnås vesentlig erstatning i oppsigelsessak etter arbeidsmiljøloven.

Kontakt advokat.no:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no

Søk om fri rettshjelp