Fri rettshjelp i barnesaker

familievold familie barn arv skifte advokat, advokat.no, osloadvokatene, advokat i oslo, advokater, fri rettshjelp, rettshjelp

Du kan få fri rettshjelp i barnesaken din.

Hvem kan få fri rettshjelp i barnesaker?

Fri rettshjelp gis på en rekke rettsområder. I barnefordelingssaker som går for retten har en eller begge av partene fri rettshjelp i så mange som tre av fire saker. I barnevernssaker har alle krav på fri rettshjelp uavhengig av inntekt.

I saker for tingretten om foreldreansvar, fast bosted og samvær har man krav på fri rettshjelp dersom inntekten ligger under inntektsgrensen i rettshjelploven.

I saker for Fylkesnemnda hvor barnevernet har fattet vedtak om omsorgsovertakelse, samværsrett og fratakelse av foreldreansvar og hvor barnevernet har startet forberedelse av sak for fylkesnemnda, fattet midlertidig vedtak om plassering utenfor hjemmet eller fattet vedtak om midlertidig forbud mot flytting av barn som bor utenfor hjemmet har alle krav på fri rettshjelp, uavhengig av inntekt.

Hva er fri rettshjelp?

Fri rettshjelp er en ordning hvor det offentlige helt eller delvis dekker advokatkostnadene dine. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel.

Fritt rettsråd er perioden før man bringer en sak inn for retten. Fritt rettsråd innvilges av advokaten og betales til advokaten av fylkesmannen. Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene.

Alle advokater plikter å gi råd om ordningen med fri rettshjelp, men ikke alle advokater påtar seg oppdrag innenfor ordningen. Har du behov for fri rettshjelp? Kontakt oss og vi vil vurdere for deg om du har krav på fri rettshjelp.

Vi påtar oss oppdrag innenfor fri rettshjelp og søker om fri rettshjelp for deg.

Dokumentasjonskrav

For å få innvilget fri rettshjelp må du kunne dokumentere at du har lav inntekt ved å fremlegge utskrift av siste likning. Det er i tillegg et krav om at du fremlegger siste lønnslipp eller siste utbetalingsslipp fra NAV. Dersom du nylig har mistet jobben kan oppsigelsen legges ved søknaden for å dokumentere at du faller inn under inntektsgrensen.

Hvor mye må jeg betale?

Den som mottar fri rettshjelp, skal som hovedregel betale en egenandel. Det er ingen egenandel i saker der fri rettshjelp blir gitt uavhengig av inntekt og formue, som barnevernssaker. Du betaler heller ikke egenandel hvis du har årlig bruttoinntekt under 100 000 kroner.

I saker med fritt rettsråd er egenandelen én gang den offentlige salærsatsen (kroner 1020,- pr. 01.01.2017).

I saker med fri sakførsel utgjør egenandelen 25 prosent av utgiftene (men maksimalt åtte ganger salærsatsen, dvs. maksimalt kr 8160,-). Det er advokaten som krever inn egenandelen.

Fri rettshjelp i barnesaker hos Advokat.no

Advokat.no søker alltid løsninger som er til det beste for barna, både i forbindelse med utforming av avtaler og ved domstolsbehandling. Hos oss møter du dyktige advokater som har bred erfaring med både barnefordelingssaker og barnevernssaker. Vi bistår jevnlig foreldre i saker for domstolene.

Kontakt Advokat.no i dag for å få rådgivning om hvordan du bør gå frem i din sak, og hvordan vi kan bistå deg. Dersom du oppfyller kravene til fri rettshjelp, tar vi oss av alt det praktiske med søknaden.

 

Kontakt oss:

Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no