Hvordan inngås en festeavtale og hvilken varighet har den?

Dersom du skal inngå en festeavtale, er det viktig å ha kjennskap til hvordan festeavtalen inngås, og festeavtalens varighet.

Inngåelse av festeavtale

Tomtefesteloven § 5 oppstiller et skriftlighetskrav ved inngåelse av festeavtaler. Skriflighetskravet innebærer at verken bortfester eller fester vil være bundet av avtalen, dersom det ikke foreligger en skriftlig avtale mellom partene. Annet ledd angir imidlertid to unntak fra denne hovedregelen. Partene vil være bundet av avtalen selv om den ikke er nedfelt skriftlig, dersom første års termin er betalt, eller dersom festeren har overtatt tomten i samsvar med en muntlig avtale, uten at bortfesteren har protestert. At festeren må ha overtatt tomten innebærer typisk at han må ha påbegynt arbeid på den.

Videre innebærer kravet om skriftlighet selvsagt at begge parter må ha undertegnet dokumentet. Dokumentet må dessuten inneholde de viktigste elementene i en festeavtale; festeformålet og tomteverdien. Dersom festeavtalen gjelder en del av et bruksnummer, må det avholdes oppmålingsforretning for å få festeforholdet tinglyst.

Tomtefesteloven § 6 inneholder en særskilt ugyldighetsregel. Etter denne bestemmelsen er det ikke adgang til å avtale at lån eller innfestingspenger skal være et vilkår for inngåelse av festeavtalen. Er det inngått avtale med et slikt vilkår, vil vilkåret falle bort, mens resten av avtalen vil bestå.

Festeavtalens varighet

Tomtefesteloven § 7 angir festetiden ved feste av tomt til bolig eller fritidshus:
«For nye festeavtaler og avtaler som er lenga etter § 33 gjeld feste av tomt til bustadhus og fritidshus til festet vert sagt opp av festaren eller tomta vert innløyst.»

Utgangspunktet er således at festeavtaler vedrørende tomt til bolig eller fritidshus er evigvarende. Festeren har imidlertid -i motsetning til bortfesteren- rett til å si opp festeforholdet. Oppsigelsesfristen skal være minst to år, og dersom partene ikke har avtalt oppsigelsesfrist gjelder toårsfristen, jf. § 9 første ledd. Oppsigelsen må være skriftlig.

Det er svært praktisk at festeavtalen opphører ved at festeren krever innløsning.

Har du spørsmål om festeavtale ?

Kontakt Osloadvokatene
Ved advokat Mathilde Aagaard

e-post: mathilde.aagaard@advokat.no eller tlf 926 61 766

Relaterte saker: 

Hvordan skal en bygning på festet tomt verdsettes?
Hvis du skal løse inn festet tomt – hvilken pris skal du betale?