Dersom du har falt på jobben kan du ha krav på erstatning. Hvis du bruker en spesialistadvokat fra Osloadvokatene hjelper vi deg med å få riktig erstatning.

Børge Ongstad
Advokat / Partner

Ryggskade yrkesskade

Dette hjelper vi deg med

Fall og fallskader kan gi store personskader, hvor rygg- og hodeskader ofte kan resultere i nedsatt arbeidsevne. Samtidig kan fallskader innebære andre skadetyper som benbrudd, rupturer, blødninger og myalgier. I alle disse tilfellene kan man ha krav på erstatning, og vi i Osloadvokatene har erfarne spesialister som kan hjelpe deg med å få erstatningen du har krav på.

 • Skli på isen
 • Fall fra stige og stillas
 • Fall fra tak
 • Fall i trapp
 • Fall på hjemmekontor
 • Fall etter snubling
 • Fall på vei mellom arbeidssteder
 • Fall fra maskiner, biler og båter

Hva er en fallskade?

En fallskade er en skade som er pådratt etter et fall. Høyden på fallet er ikke nødvendigvis det som er utslagsgivende for skadeomfanget da landingen og fallsituasjonen har betydning for skadebildet. Hovedspørsmålet etter en fallskade er om skaden er varig og om den har gitt deg økonomisk tap i form av inntektstap og merutgifter. Renholdere, bygg og anlegg, jord og skogbruksarbeid er en typiske yrkesgrupper som får fallskade på jobb.

Fallskader er godkjent som arbeidsulykke

For at et fall skal regnes som en arbeidsulykke må man ha vært utsatt for en plutselig eller ytre hending mens du er i arbeid. En ytre hending som medfører en påkjenning eller belastning som er uvanlig i arbeidet ditt regnes også som en arbeidsulykke. Skader etter fall godkjennes vanligvis som yrkesskade. Dette gjelder åpenbart ved fall fra store høyder, men gjelder også ved at man for eksempel sklir på et glatt underlag, snubler og faller.

Erstatning etter fallskade på jobben

Dersom du har hatt et fall på jobben og blitt påført en skade kan du ha krav på yrkesskadeerstatning. Du har da krav på å få erstatning for det økonomiske tapet som skaden har medført. Yrkesskader behandles av både NAV og i det forsikringsselskapet yrkesskadeforsikringen er tegnet i. Den som blir skadet skal settes i samme økonomisk situasjon som om skaden aldri hadde skjedd. Det er derfor viktig at ulykken meldes til de riktige instansene så fort som mulig.

 

Det går også et skille mellom påført tap og fremtidig tap relatert til din økonomiske situasjon. Påført tap innebærer en konkret vurdering og beregning av tapets størrelse, og her har du normalt krav på full erstatning. Størrelsen på et fremtidige tap kan være mer komplisert å fastsette, og beregningen her er standardisert i forskrifter.

Dekning av merutgifter

Ved en yrkesskade som følge av et fall har du krav på å få dekket inntektstap, men også merutgifter relatert til skaden. Dette kan være merutgifter til behandling, tilrettelegging i hjemmet og høyere reiseutgifter utover det som NAV dekker. Dersom fallskaden din blir godkjent som en yrkesskade har du krav på dekning av merutgifter fra NAV uten egenandel.

Menerstatning

I tillegg til å få dekker utgifter og erstatning for økonomisk tap, kan du også ha krav på menerstatning. Menerstatning innebærer at livskvaliteten din er blitt betydelig redusert som følge av skaden. Dette er en erstatning som forutsetter varige mén av ikke-økonomisk art. Det kan innebære at du etter skaden ikke kan drive med fritidsaktivitetene du tidligere har gjort eller ikke klarer å utføre hverdagslige oppgaver på samme måte som før. Som hovedregel må den varige medisinske invaliditeten settes til 15% eller mer for å få menerstatning. Denne skadegraden må normalt avgjøres av en lege eller spesialist.

Hva bør du gjøre om du har hatt en fallulykke på jobb?

1

Meld fra om skaden så raskt som mulig

Det er viktig at både NAV og forsikringsselskapet får melding om skaden så raskt som mulig. Mange arbeidsgivere har gode melderutiner, men det er ditt ansvar at de rette instansene får beskjed om skaden. En spesialist innen yrkesskade hos Osloadvokatene kan hjelpe deg med å melde fra til de rette instansene på riktig måte.

2

Du kan ikke stole på alle forsikringsselskaper

Det er viktig å bruke en spesialist i erstatningsrett til å ivareta dine interesser. Et forsikringsselskap har ansvar for å holde forsikringspremiene nede. Et legeskjønn som fastsetter omfanget av din skade vil variere fra lege til lege. Det medfører at faktum og juss  blir vanskelig og komplisert. Ved denne type problemstillinger, og ved alle typer oppgjør vil du få ekstra god hjelp med en spesialist hos Osloadvokatene.

3

Dokumenter symptomer

Skader må dokumenteres og behandles av leger og fysioterapeuter. Det er først etter behandlingen er avsluttet at man vet om skaden er varig og skadegraden kan fastsettes. Behandlingen og konsekvensene kan ta flere år å få avklart. Våre spesialister i yrkesskade kan hjelpe deg gjennom hele denne perioden og kan sørge for å dokumentere dette i ettertid.

4

Spar på kvitteringer

Utgangspunktet er at alle påførte merutgifter i forbindelse med ulykken dekkes av NAV eller forsikringsselskapet. Derfor er det viktig at du kan dokumentere alle utgiftene du har hatt.

Saker vi kan hjelpe deg med

Skli på isen

Fallskader trenger ikke alltid å bety at man har falt fra en viss høyde. Dersom man sklir på isen på jobb og faller, selv på bakkeplan, kan det fortsatt oppstå alvorlige eller varige skader som kan regnes som yrkesskade. Det kan oppstå bruddskader eller andre smertesyndromer som det kan innvilges erstatning for.

arealavvik

Fall fra stige og stillas

Hvert år er det flere som får varige skader på grunn av fall på arbeidsplassen. Mange av disse kommer fra fall fra stige og stillas i bygg- og anleggsbransjen. Da Arbeidstilsynet for en tid tilbake tok stikkprøver av sikring mot fall fra stiger, tak og stillaser avdekket de feil og mangler i 25% av alle stillasene mv som de kontrollerte.

tvangssolgt, dyr, sameier, borettslag

Fall fra tak

På byggeplasser kan det fort hende at man er uheldig og faller ned fra et tak eller en annen høyde. Dette kan skje ved at arbeidsplassen ikke er godt nok sikret eller andre uforutsette hendelser. Slike fall kan resultere i alvorlig arbeidsulykker som gir rett til erstatning.

Fall i trapp

Hvis du faller ned trappen på jobb som gjør at du får varige smerter kan dette bli godkjent som en yrkesskade som gjør at du har krav på erstatning og trygd. En kjennelse fra Trygderetten har fastslått at også arbeidstakere uten fast ansettelse er godt beskyttet av regelverket.

hva sier kjøpsloven om heving av kjøp, Testament ugyldig

Fall på hjemmekontor

Det er stadig flere som benytter eller blir pålagt hjemmekontor, og er spørsmål da er om man som arbeidstaker er yrkesskadedekket på hjemmekontor. Man er dekket dersom det er en ulykke som er skjedd i arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden, og ikke hvis man for eksempel tar en kaffepause på kjøkkenet. Dersom man skader seg på hjemmekontoret når man henter en dokumentmappe fra øverste hylle i et skap, kan fallet være dekket av forsikringsdekningen for yrkesskade. Detaljene i reglene her kan være kompliserte.

barnet bo

Fall etter snubling

Skader som skjer etter snubling i gjenstander, dørterskler, teppekanter, esker mv godkjennes normalt som yrkesskade. Dette er skadehendelser som kan skje alle yrkesgrupper. Det er viktig å kontakte lege, gjennomføre foreslått behandling og melde inn skader straks en forstår at dette kan være en varig skade eller alvorlig skade.

ektefellebidrag, Obligatorisk treningsøvelse yrkesskade, heving av bilkjøp kjøpsloven, Remove term: heving av bilkjøp kjøpsloven heving av bilkjøp kjøpsloven

Fall på vei mellom arbeidssteder

Dersom du har en fallulykke på vei til eller fra jobb er du i utgangspunktet ikke yrkesskadedekket. Dersom fallet imidlertid skjer på reise mellom to arbeidssteder er man dekket av yrkesskadeerstatningen. Noen arbeidstakere har også noe dekning på vei til jobb, men dette følger av tariffavtale eller forsikringsavtale og ikke lov om yrkesskadeforsikring.

Fall fra maskiner, biler og båter

Dersom du faller fra en bil, båt eller arbeidsmaskin og pådrar deg en skade, vil du være dekket av yrkesskadeforsikringen, men du kan også være dekket av ansvarsforsikring knyttet til maskin, båt, bil i tillegg. Disse forsikringene kan dekke flere økonomiske tap utover det en yrkesskadeforsikring gjør, som tap i alderspensjon og skatteulempe. Som regel har du som skadelidte krav på å velge de beste og mest fordelaktige regler der en skade kan dekkes av flere forsikringstyper. Fiskere er en særskilt type skadelidte som har krav på erstatning etter skader om bord på båt.

Er du usikker på om du har en sak?

Kontakt oss uansett for en uforpliktende prat, så kan vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Fyll ut kontaktskjema

Vi lever av fornøyde klienter

Les sakene vi har vunnet for våre klienter

 • Falt på isen – fikk 1,9 millioner

  Osloadvokatene representerte en mann som hadde sklidd på isen mens han var på jobb. Tilsynelatende så det ut som en lite alvorlig skade med smerter i hånd og albue, og det var heller ingen tegn til brudd hos legen. Det ble i løpet av noen måneder derimot klart at skaden var CRPS – komplekst regionalt smertesyndrom. Mannens hånd ble til slutt så hoven og smertefull at han ikke lenger kunne fungerte normalt i arbeidslivet og fallet på isen hadde gjort at mannen var 50% medisinsk invalid. Ulykken ble godkjent som en yrkesskade siden fallet hadde skjedd på jobben. Ettersom han ikke lenger kunne fungere normalt i arbeidslivet fikk mannen med bistand fra Osloadvokatene forhandlet frem en avtale med yrkesskadeforsikringen. Vår klient ble tilkjent 1,9 millioner kroner i erstatning.

 • «Frilans»-dommer falt i trapp – fikk godkjent yrkesskade

  Det kan være usikkerhet rundt om man har krav på yrkesskadeerstatning dersom man er arbeider uten fast ansettelse. En kjennelse fra Trygderetten har fastslått at selv arbeidstagere uten fast ansettelse fortsatt er godt beskyttet av regelverket.
  En kvinnelig legdommer jobbet på en straffesak da hun skulle forlate plassen sin i rettsalen og falt i trappen ved et umerket trappetrinn. Kvinnen fikk store smerter fra fallet og fremsatte et krav om yrkesskade fra ulykken. Dette fikk kvinnen avslag på, da Trygdekontoret mente at hun ikke var ansatt ved domstolen, og var dermed å regne som frilanser. Hun anket saken til Trygderetten hvor hun fikk medhold fordi hun viste til at hun arbeidet i domstolen hvor hun har fått lønn eller annen godtgjørelse. Trygderetten kom enstemmig frem til at hun hadde krav på yrkesskadedekning.

 • Falt fra tak i 2,5 i promille – ble godkjent som yrkesskade

  En mann var på jobb og festet lekter på taket på en bolig da han falt 5 meter ned fra taket. Mannen ble kjørt til sykehuset hvor det ble påvist at han hadde en promille på 2,5. Mannen fikk store skader som førte til at han ikke vil kunne gå igjen og ble dermed erklært varig invalid. Skaden ble først godkjent som en yrkesskade av NAV, men ble senere omgjort. NAV tolket regelverket som at dersom man er uskikket til arbeid på grunn av selvforskyldt rus, regnes man per definisjon ikke som å være i arbeid. Trygderetten støttet denne tolkningen av regelverket.
  Mannen reiste sak mot staten for lagmannsretten med krav om at skaden skulle regnes som en yrkesskade. Lagmannsretten var enig med mannen om at fallet ikke skyldtes promillen. Han hadde arbeidet hele dagen og utført arbeidet til forventingene, og han hadde heller ikke falt ned fra taket før på slutten av dagen. Det var heller ingen forbud i mannens arbeidsavtale om arbeid i ruspåvirket tilstand. Mannen vant saken, og ble tilkjent saksomkostninger på 380,000 kr.

 • Falt fra stillas – fikk 1,2 millioner i erstatning

  En mann falt 4-5 meter ned fra et stilas og landet på høyre skulder og overarm. Mannen fortsatte å jobbe i enda to uker til etter fallet, men så dro mannen til legen med smerter. Der fant legene skader på kragebeinet og skulderbladet, samt innklemmingsyndrom i høyre skulder. Han ble da erklært 100% ufør og mannen reiste sak mot forsikringsselskapet, som mente at uførheten ikke kun kom fra fallet. Forsikringsselskapet mente at uførheten skyldtes psykologiske årsaker, fordi mannen tidligere hadde hatt utfordringer knyttet til samlivsbrudd og depressive tanker etter en skilsmisse hos foreldrene sine. Mannen hadde fungert godt i arbeidslivet til tross for dette, og retten mente derfor at det ikke var sannsynlig at de psykologiske årsakene hadde ført til uførheten, og at det var fallskaden som var årsaken. Mannen fikk medhold og forsikringsselskapet måtte betale mannen 1,2 millioner kroner.

 • Falt fra stige – fikk 1 million mer enn tilbudt

  Osloadvokatene bisto en mann som hadde falt ned fra en stige på jobb, og fått store skader i rygg og nakke. Han ble 100% ufør grunnet skadene fra fallet. Vi bisto mannen i å fremme krav om erstatning, men forsikringsselskapet mente at det var andre grunner til at mannen hadde blitt ufør og erstatningssummen de tilbød var satt lavere enn det våre spesialister i Osloadvokatene mente var riktig.
  Vi forhandlet på vegne av vår klient med forsikringsselskapet og var tydelige på at fallet var den utslagsgivende årsaken til at mannen ikke lenger kunne jobbe. Forhandlingene var avgjørende for at forsikringsselskapet tilslutt godkjente erstatningen som var på over 1 million kroner mer enn det det første tilbudet fra forsikringsselskapet. Erstatningen dekket inntektstapet, menerstatning og advokatkostandene til klienten.

Våre advokater

Børge Ongstad
Advokat / Partner

Hva koster det med en spesialist i yrkesskade fra Osloadvokatene?

Osloadvokatene har konkurransedyktige priser på våre tjenester. De fleste slike saker løses utenfor domstolene og det varierer hvor mange timer som medgår.

StillingstypeTimesatser (eks.mva)
Advokat / Partner1140 - 3600 kr
Advokatfullmektig1140 - 2930 kr
Servicepersonale1500 kr

Dekker forsikringen mine advokatutgifter?

Ja, som regel dekkes advokatutgiftene dine av forsikringsselskapet. Advokatutgiftene er nemlig en del av ditt tap som du ikke ville hatt uten skaden på samme måte som legeutgifter og liknende. Kravet sendes til det forsikringsselskapet som arbeidsgiver har tegnet lovpålagt yrkesskadeforsikring hos.

Vår spesialist i Osloadvokatene vil sende regningen for sitt arbeid direkte til forsikringsselskapet. Den som er skadet slipper dermed som å dekke advokatutgifter med egne midler, selv ingen egenandel.

Advokatutgifter løper ikke før vi er enige om oppdrag. Kontakt oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Tilbakemelding fra våre klienter:

Onepager Footer Form

Section

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)

Maximum file size: 10.1MB

Section

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår personvernerklæring