Saker vi har vunnet

Falt på isen, fikk 1,9 millioner

Fallulykker er vanlige Fallulykker er en ulykkestype som er svært fremtredende på norske arbeidsplasser. Spesielt bygg- og anleggsbransjen har registrert mange fallulykker. Enkelte fallulykker er dramatiske og ender med store skader eller dødsfall, mens andre fremstår som mindre alvorlige. Men også mindre fallulykker kan medføre høy invaliditetsgrad. Tilsynelatende liten skade…
Les videre

Lurer du på når du kan få og når du ikke får fri rettshjelp?

Fri rettshjelp kan som hovedregel kun gis dersom saken er av stor betydning for søkers velferd. Om saken er særlig alvorlig kan du få fri rettshjelp uavhengig av din økonomiske situasjon. Slike alvorlige saker kan være tvangsvedtakssaker, straffesaker eller utlendingssaker. I andre saker stilles det økonomiske vilkår for retten til fri rettshjelp. Dette vil være…
Les videre

Fikk fri rettshjelp til bagatellmessig personskadesak

Saken i tingretten gjaldt spørsmålet om fri rettshjelp til erstatning for personskade. Fikk avslag i tingretten En kvinne hadde blitt dyttet og falt mot bassengkanten på ferie i utlandet. Det ble konstatert ribbensbrudd. Hun hadde ikke reiseforsikring og regningen fra sykehuset kom på 18 400,-. I saken for tingretten fikk hun…
Les videre

Kan du kreve innsyn i din ektefelles økonomi?

Det er et viktig spørsmål i forholdet mellom ektefellene om den ene kan kreve alle opplysninger om den andres økonomi. Rettsstillingen er på dette punkt regulert i ekteskapsloven § 39 første punktum: ektefellene har «plikt til å gi hverandre de opplysningene som er nødvendige for å vurdere deres økonomiske stilling»,…
Les videre

Ektefellers underholdsplikt

Visste du at ektefeller har en underholdsplikt overfor hverandre? Prinsippet etter norsk rett har lenge vært at ektefellene har plikt til å bidra til «familiens underhold», og hver av partene plikter å gjøre dette etter «evne». I dag er dette prinsippet blitt noe modernisert. Grunnregelen etter ekteskapsloven § 38 er…
Les videre

Har du opplevd at NAV har overprøvet legens vurdering?

Mange opplever at saksbehandlerne i NAV ikke legger tilstrekkelig vekt på legens vurdering, og kanskje til og med går imot den. Dette kan virke uforståelig og belastende for en person som av legen ikke er ansett for å være i stand til å jobbe. NAVs utredningsplikt Saksbehandlere i NAV har…
Les videre

Vederlagskrav og økonomisk oppgjør etter endt samboerskap

Det økonomiske oppgjøret etter endt samboerskap kan ofte være vanskelig og anstrengende. I en dom fra Frostating lagmannsrett, vurderte retten hvorvidt mannen hadde krav på vederlagskrav som følge av at han hadde høyere inntekt og således bidratt mer til samboerparets økonomi. Dommen tas til inntekt for at det i langvarige…
Les videre

Muntlige avtaler er like bindende som skriftlige

Høyesterett har i dommen inntatt i Rt. 1998 s. 946 (s. 958) uttalt at muntlige avtaler er bindende med mindre annet følger av lov, avtale eller er forutsatt mellom partene. Utgangspunktet i norsk rett: muntlige avtaler er bindende Utgangspunktet og hovedregelen i norsk rett er at det ikke gjelder noe…
Les videre

Konkurranseklausuler og tolkningen av disse

Agder lagmannsrett foretok en tolkning av konkurranseklausuler inntatt i arbeidskontrakten. Spørsmålet var om arbeidstakeren hadde krav på lønn i karenstiden, selv om han mottok lønn fra ny arbeidsgiver. Konkurranseklausuler med vederlag for karenstid Arbeidstakeren og selskapet hadde inngått en avtale med følgende ordlyd: «Arbeidstakeren er i 12 måneder etter oppsigelsestidens…
Les videre